Korespondencja pomiędzy Antygonem II Gonatasem a Zenononem z Kition – przyczynek do rozważań nad tworzeniem kręgu intelektualnego na dworze Antygonidów

Miron Wolny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Przedmiotem rozważań podjętych przez autora przedłożonego tekstu jest zapamiętana przez Diogenesa Laertiosa korespondencja, która została wymieniona pomiędzy władcą Antygonidów Antygonem II Gonatasem (283–239 p.n.e.) a filozofem Zenonem z Kition (333/2–262 p.n.e.). Sprowadza się ona jedynie do dwóch listów, podanych w retorycznej konwencji i będących ekspozycją poglądów
stoickich. Antygon w swoim liście do Zenona prosi filozofa o intelektualne wsparcie dworu. Ten jednak dyplomatycznie odmawia przyjęcia propozycji gościny, usprawiedliwiając swoją decyzję zaawansowanym wiekiem. Analiza wymiany myśli pomiędzy królem a filozofem wskazuje, że chociaż prezentacja poczynań Antygona może być obarczona echem negatywnego przekazu na temat Macedonii, to jednak działania władcy wskazują na chęć budowania intelektualnej rangi oświeconego dworu Antygonidów. Poza uczestnictwem w rywalizacji dworów, będącej elementem hellenistycznej konwencji, zwrócenie się w kierunku prominentnego filozofa miało również dla władcy ważny wymiar indywidulany. Antygon, który chciał postrzegać siebie jako zwycięzca Pyrrusa (272 p.n.e.), dążąc jednocześnie do zademonstrowania nad Epirotą swojej wyższości, także w sferze intelektualnej.


Słowa kluczowe:

hellenizm, Antygon II Gonatas, Zenon z Kition, Pyrrus, propaganda dworska


Aalders G. J. D., Political Thought in Hellenistic Times, Amsterdam 1975.   Google Scholar

Andreotti R., Die Weltmonarchie Alexanders des Großen, „Saeculum” 8, 1957, s. 120-166.
Crossref   Google Scholar

Badian E., Alexander the Great and Unity of Mankind, „Historia” 7, 1958, s. 425-444.   Google Scholar

Baldwin B., Alexander, Hannibal, and Scipio in Lucian, „Emerita” 58/1, 1990, s. 51-60.
Crossref   Google Scholar

Bichler R., Hellenismus, Darmstadt 1983.   Google Scholar

Billows R. A., Antigonos The One-Eyed and The Creation of The Hellenistic State, London 1990.
Crossref   Google Scholar

Billows R. A., Kings & Colonists. Aspects of Macedonia Imperialism, Leiden/New York/Köln 1995.
Crossref   Google Scholar

Bocker M., Aristoteles als Alexander Lehrer in der Legende, Bonn 1966 (Diss.).   Google Scholar

Bosworth A. B., The Legacy of Alexander. Politics, Warfare, and Propaganda under the Successors, Oxford 2002.
Crossref   Google Scholar

Calame C., Poétique du dans la littérature grecque: Hélène, Herodote et la pragmatique de l’historiographie, Lalies 18, 1998, s. 71-107.   Google Scholar

Chroust A.-H., 1973, Was Aristotle Actually the Chief Preceptor of Alexander the Great? w: Aristotle: New Light on Life and on Some of His Lost Works: Some Novel interpretations of the Man and His Life, ed. A.-H. Chroust, Notre Dame 1973 , s. 125-132.   Google Scholar

Deferrari R. J., Lucian’s Atticism, Amsterdam 1969.   Google Scholar

Droysen J. G., Geschichte des Hellenismus, t. I-III, Basel 1956 (repr.).   Google Scholar

Eckstein A. M., Moral Vision in The Histories of Polybius, Berkeley 1995.
Crossref   Google Scholar

Fellmann W., Antigonos Gonatas, König der Makedonen, und die griechischen Staaten, Würzburg 1930.   Google Scholar

Gabbert J., Antigonus II Gonatas. A Political Biography, London 1997.   Google Scholar

Geyer F., Lysimachos, RE 14.1, Stuttgart 1928, kol. 17-19 n.   Google Scholar

Grimm G., Alexandria. Die erste Königsstadt der hellenistischen Welt, Mainz am Rhein 1998.   Google Scholar

Gruen E., The Hellenistic World and the Coming of Rome, Berkeley/Los Angeles 1984.
Crossref   Google Scholar

Gruen E. S., Hellenistic Kingship: Puzzles, Problems and Possibilities, w: Aspects of Hellenistic Kingship (Studies in Hellenistic Civilization VII), ed. P. Bilde, T. Engberg-Pedersen, L. Hannestad, J. Zahle, Aarhus 1996, s. 116-125.   Google Scholar

Gruen E. S., Rethinking the Other in Antiquity, Oxford 2011.
Crossref   Google Scholar

Gruen E. S., The Coronation of the Diadochi, „Karanos” 1, 2018, s. 109-119.
Crossref   Google Scholar

Haake M., Der Grabstein des Asklepiades Phleiasios aus Eretria – Philosoph und Freund des Menedemos von Eretria? Zu SEG LV 979, „Museum Helveticum” 67, 2010, s. 233-237.   Google Scholar

Haake M., Megara and ‘the Megarians’: a City and its Philosophical School, „Teiresias” (Supplements Online) 1, 2018, s. 237-256.   Google Scholar

Habicht Ch., Die herrschende Gesellschaft in den hellenistischen Monarchien, „Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte” 45, 1958, s. 1-16.   Google Scholar

Habicht Ch., Unersuchungen zur politischen Geschichte Athens im 3. Jahrhundert, Munich 1979.   Google Scholar

Hartog J., Mirror of Herodotus: The Representation of the Other in the Writting of History, Barkeley 1988.   Google Scholar

Heckel W., Demetrios Poliorketes and the Diadochoi, „La Parola del Passato” 219, 1984, s. 438-440.   Google Scholar

Hau L. I., Moral History from Herodotus to Diodorus Sicilus, Edinburgh 2016.
Crossref   Google Scholar

Jurewicz O. (oprac.), Słownik polsko-grecki, t. 1, Warszawa 2000.   Google Scholar

Jurewicz O. (oprac.), Słownik polsko-grecki, t. 2, Warszawa 2001.   Google Scholar

Knoepfler D., La Vie de Ménédème d’Érétrie de Diogène Laërce. Contribution à l’histoire et à la critique du texte des Vies des Philosophes, Basel 1991.   Google Scholar

Kruedener J., Die Rolle des Hofes im Absolutismus, Stuttgart 1973.   Google Scholar

Leão D. F., O Livro I de Diógenes Laércio: a tradição dos Sete Sábios e a caracterização da figura do sophos, w: Dos homens e suas ideias. Estudos sobre as Vidas de Diógenes Laércio, ed. D. Leão, G. Cornelli, M. Peixoto, Coimbra 2013, s. 1-19.
Crossref   Google Scholar

Leão D. F., Can we trust Diogenes Laertius? The Book i of the Lives of Eminent Philosophers as source for the poems and the laws of Solon, w: Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi, ed. L. Gagliardi, L. Pepe, Milano 2019, s. 227-242.   Google Scholar

Leszek K., Treści o charakterze propagandowym w literaturze wybranych pisarzy z kręgu Gajusza Cilniusza Mecenasa (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym dr hab. Mirona Wolnego, prof. UWM), Olsztyn 2020.   Google Scholar

Lévêque P., Pyrrhos, Paris 1957.   Google Scholar

Maass E., Commentatiorum in Aratum reliquiae, Berlin 1898.   Google Scholar

Nenci G., Pirro, aspirazioni egemoniche ed equilibro mediterraneo, Torino 1953.   Google Scholar

Panagopoulou E., Antigonos Gonatas: Coinage, Money and The Economy, London 2000 (diss).   Google Scholar

Pédech P., La méthode historique de Polybe, Paris 1964.   Google Scholar

Plezia M., Aristoteles gegenüber der Monarchie Alexander der Großen, w: Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums, Budapest 1968, s. 84-89.   Google Scholar

Rostropowicz J., Antigonos Gonatas in der „Phainomena“ des Aratos von Soloi, EOS 84, 1996, s. 65-73.   Google Scholar

Saitta G., Lisimaco di Tracia, Kokalos 1, 1955, s. 129-132.   Google Scholar

Sandberger F., Prosopographie zur Geschichte des Pyrrhos, Stuttgart 1970.   Google Scholar

Schmitt H. H., Antigoniden, w: Kleines Wörterbuch des Hellenismus, Hrsg. H. H. Schmitt, E. Vogt, Wiesbaden 1988, s. 58-60.   Google Scholar

Strootman R., The Hellenistic Royal Court. Court Culture, Ceremonial and Ideology in Greece, Egypt and the Near East, 336-30 BCE, Utrecht 2007 (diss.).   Google Scholar

Strootman R., Hellenistic court society: The Seleukid imperial court under Antiochos the Great (223–187 BCE.), w: Royal courts in dynastic states and empires: A global perspective, ed. J. Duindam, M. Kunt, T. Artan, Leiden 2011, s. 63-90.
Crossref   Google Scholar

Strootman R., Court, Hellenistic, w: The Encyclopedia of Ancient History (First Edition), ed. R. S. Bagnall, K. Brodersen, C. B. Champion, A. Erskine, S. R. Huebner, Blackwell 2013, s. 1818-1820.   Google Scholar

Tarn W.W, Antigonos Gonatas, Oxford 1913.   Google Scholar

Vlassopoulos K., Greeks and Barbarians, Oxford 2013.
Crossref   Google Scholar

Weber G., Interaktion, Repräsentation und Herrschaft. Der Königshof im Hellenismus, w: Zwischen “Haus” und “Staat”: antike Höfe im Vergleich, ed. A. Winterling, Munich 1997, s. 27-31.   Google Scholar

Wehrili C., Antigone et Démétrios, Genève 1968.   Google Scholar

Will E., The Formation of The Hellenistic Kingdoms, w: The Cambridge Ancient History (Second Edition), vol .7.1 (The Hellenistic World, ed. F. W. Walbank, A. E. Astin, M. W. Frederiksen, R. M. Ogilvie), Cambridge 2006, s. 101-117.   Google Scholar

Wills L., Not God’s People, Lanham 2008.   Google Scholar

Wolny M., Działania Pyrrusa w sojuszu z Antygonem Monofthalmosem i Demetriosem Poliorketesem przeciwko koalicji diadochów – uwarunkowania polityczne i konsekwencje wydarzeń lat 307–301 p.n.e., „Echa Przeszłości” 19, 2018, s. 9-36.
Crossref   Google Scholar

Wolny M., Działalność urbanizacyjna Pyrrusa w Epirze – cassus Beronikidy i Antigonei, „Echa Przeszłości” 20/1, 2019, s. 53-79.
Crossref   Google Scholar

Wolny M., Dzieje Hannibala – literatura antyczna a malarskie wyobrażenia, „Studia Europea Gnesnensia” 20, 2019, s. 27-54.
Crossref   Google Scholar

Wolny M., Reception of the Ancient Symbolism of Hannibal’s Dream Based on the Example of Jan Miel’s Painting ‘Il Sonno di Annibale fra gl’Iberi’, „Res Historica” 50, 2020, s. 11-33.
Crossref   Google Scholar

Wolny M., Fondation de Qarthadasht en Afrique du Nord – comme problème dans les recherches sur la chronologie de la plus ancienne histoire de Carthage, (w przygotowaniu 2023).   Google Scholar

Wyszomirski S., Stoicka koncepcja czasu, „Collectanea Philologica” 3, 1999, s. 173-178.   Google Scholar

Zecchini G., Polibio, la storiografia ellenistica e l’Europa, Milano 1986.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-11-17

Cited By /
Share

Wolny, M. (2021). Korespondencja pomiędzy Antygonem II Gonatasem a Zenononem z Kition – przyczynek do rozważań nad tworzeniem kręgu intelektualnego na dworze Antygonidów. Echa Przeszłości, (XXII/2), 23–44. https://doi.org/10.31648/ep.7201

Miron Wolny 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicencja

Prawa autorskie (c) 2021 Echa Przeszłości

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna

Przystąpienie do wykonywania Uprawnień Licencyjnych oznacza akceptację i zgodę Licencjodawcy na związanie się warunkami niniejszej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (“Licencja Publiczna”). W zakresie, w jakim niniejsza Licencja Publiczna może być interpretowana jako umowa, Uprawnienia Licencyjne przyznawane są Licencjobiorcy w zamian za zgodę Licencjobiorcy na niniejsze warunki, a Licencjodawca udziela Licencjobiorcy owe uprawnienia w zamian za korzyści płynące dla Licencjodawcy z udostępnienia Utworu Licencjonowanego na niniejszych warunkach.

Paragraf 1 – Definicje.

 1. Utwór Zależny oznacza materiał objęty Prawami Autorskimi i Prawami Podobnymi do Praw Autorskich, pochodzący od, lub opracowany na podstawie Utworu Licencjonowanego, w którym następuje tłumaczenie Utworu Licencjonowanego, jego zmiana, aranżacja, przetworzenie lub inna modyfikacja w taki sposób, że wymagane jest zezwolenie na podstawie Prawa Autorskiego i Praw Podobnych do Praw Autorskich należących do Licencjodawcy. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, jeśli Utwór Licencjonowany jest utworem muzycznym, wykonaniem lub nagraniem dźwiękowym, Utwór Zależny powstaje zawsze, gdy Utwór Licencjonowany zostaje zsynchronizowany w relacji czasowej z ruchomym obrazem.
 2. Licencja Twórcy Utworu Zależnego oznacza licencję, którą Licencjobiorca stosuje do Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich przysługujących mu w odniesieniu do Utworu Zależnego, zgodnie z warunkami niniejszej Licencji Publicznej.
 3. Prawa Autorskie i Prawa Podobne do Praw Autorskich oznaczają prawo autorskie i/lub prawa ściśle związane z prawem autorskim, włącznie z, bez ograniczeń, wykonywaniem, nadawaniem, nagrywaniem dźwięku, oraz Prawami Sui Generis do Baz Danych, bez względu na to, w jaki sposób prawa te są nazywane i kategoryzowane. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, prawa wymienione w Paragrafie 2(b)(1)-(2) nie są Prawami Autorskimi i Prawami Podobnymi do Praw Autorskich.
 4. Skuteczne Zabezpieczenia Techniczne oznaczają środki, które, w braku odpowiedniego zezwolenia, nie mogą być obchodzone na podstawie praw wykonujących zobowiązanie przyjęte na podstawie art. 11 Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim z dn. 20 grudnia 1996, lub podobnych umów międzynarodowych.
 5. Wyjątki i Ograniczenia oznaczają dozwolony użytek lub inne wyjątki lub ograniczenia Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich, mające zastosowanie do korzystania z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę.
 6. Utwór Licencjonowany oznacza dzieło artystyczne lub literackie, bazę danych, lub inny materiał, do którego Licencjodawca zastosował niniejszą Licencję Publiczną.
 7. Uprawnienia Licencyjne oznaczają uprawnienia przyznane Licencjobiorcy na warunkach niniejszej Licencji Publicznej, ograniczające się do wszystkich Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich regulujących korzystanie z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę, i które Licencjodawca jest upoważniony licencjonować.
 8. Licencjodawca oznacza osobę(y) fizyczną(e) lub podmiot(y) udzielający(e) praw na warunkach niniejszej Licencji Publicznej.
 9. Dzielenie się oznacza udostępniane publiczne utworu jakimikolwiek środkami, wymagające zgody na podstawie Uprawnień Licencyjnych, takie jak reprodukcja, publiczne wystawianie, publiczne wykonanie, rozprowadzanie, rozpowszechnianie, komunikowanie, importowanie oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 10. Prawa Sui Generis do Baz Danych oznaczają prawa inne niż prawo autorskie, wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9/WE z 11 marca 1996 r. o prawnej ochronie baz danych, z późniejszymi zmianami/lub zastępowanej nową, jak również inne prawa odpowiadające im istotnie, obowiązujące gdziekolwiek na świecie.
 11. Licencjobiorca oznacza podmiot wykonujący Uprawnienia Licencyjne na warunkach niniejszej Licencji Publicznej.

Paragraf 2 – Zakres.

 1. Udzielenie licencji.
  1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji Publicznej, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy, nieodpłatnej, nieobejmującej prawa do udzielania sublicencji, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata w odniesieniu Utworu Licencjonowanego Uprawnień Licencyjnych do:
   1. zwielokrotniania i Dzielenia się Utworem Licencjonowanym w całości lub części; a także
   2. tworzenia, zwielokrotniania i Dzielenia się Utworami Zależnymi.
  2. Wyjątki i Ograniczenia. W razie wątpliwości, w przypadku, gdy korzystanie przez Licencjobiorcę odbywa się w ramach Wyjątków i Ograniczeń, niniejsza Licencja Publiczna nie ma zastosowania, a Licencjobiorca nie jest zobowiązany do przestrzegania jej warunków.
  3. Czas trwania. Czas trwania niniejszej Licencji Publicznej określony jest w Paragrafie 6(a).
  4. Środki przekazu i formaty; zezwolenie na modyfikacje techniczne. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do wykonywania Uprawnień Licencyjnych za pośrednictwem wszystkich znanych lub mających powstać w przyszłości środków przekazu oraz we wszystkich znanych lub mających powstać w przyszłości formatach, a także do dokonywania w tym celu koniecznych modyfikacji technicznych. Licencjodawca zrzeka się i/lub zobowiązuje do niewykonywania prawa do zabronienia Licencjobiorcy dokonywania modyfikacji technicznych koniecznych dla wykonywania Uprawnień Licencyjnych, włącznie z modyfikacjami technicznymi koniecznymi do obejścia Skutecznych Zabezpieczeń Technicznych. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, proste dokonanie modyfikacji objętych niniejszym Paragrafem 2(a)(4) nie prowadzi do powstania Utworu Zależnego.
  5. Dalsi odbiorcy.
   1. Oferta Licencjodawcy – Utwór Licencjonowany. Każdy odbiorca Utworu Licencjonowanego automatycznie otrzymuje ofertę Licencjodawcy przystąpienia do wykonywania Uprawnień Licencyjnych zgodnie z warunkami niniejszej Licencji Publicznej.
   2. Żadnych ograniczeń dla dalszych odbiorców. Licencjobiorca nie może oferować ani nakładać dodatkowych lub zmienionych warunków wykorzystania Utworu Licencjonowanego, ani stosować jakichkolwiek Skutecznych Zabezpieczeń Technicznych, jeśli działania te ograniczają wykonywanie Uprawnień Licencyjnych przez jakiegokolwiek odbiorcę Utworu Licencjonowanego.
  6. Brak upoważnienia. Żaden element niniejszej Licencji Publicznej nie stanowi zezwolenia, ani nie może być interpretowany jako zezwolenie na sugerowanie lub stwierdzanie, że Licencjobiorca lub wykorzystanie przez Licencjobiorcę Utworu Licencjonowanego są powiązane, sponsorowane, upoważnione lub oficjalnie uznane przez Licencjodawcę lub inne podmioty wskazane w celu uznania autorstwa, zgodnie z postanowieniem Paragrafu 3(a)(1)(A)(i).
 2. Inne prawa.

  1. Autorskie prawa osobiste, takie jak prawo do nienaruszalności formy i treści utworu, ani prawo do kontroli komercyjnego wykorzystania wizerunku, prawo do prywatności, lub inne podobne prawa osobiste nie są objęte niniejszą Licencją Publiczną. Jednakże, w najszerszym możliwym zakresie, lub w zakresie ograniczonym, pozwalającym na wykonywanie przez Licencjobiorcę Uprawnień Licencyjnych (jednak nie w żaden inny sposób), Licencjodawca zrzeka się lub zobowiązuje do niewykonywania powyższych przysługujących Mu praw.
  2. Prawa patentowe i prawa do znaków towarowych nie są objęte niniejszą Licencją Publiczną.
  3. W najszerszym możliwym zakresie, Licencjodawca zrzeka się wszelkich praw do wynagrodzenia od Licencjobiorcy za wykonywanie Uprawnień Licencyjnych, pobieranego bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, na podstawie jakiegokolwiek, dobrowolnego lub zbywalnego, ustawowego lub obowiązkowego, systemu licencyjnego. W pozostałych przypadkach, Licencjodawca wyraźnie zastrzega prawo do pobierania wynagrodzenia.

Paragraf 3 – Warunki Licencji.

Wykonywanie Uprawnień Licencyjnych przez Licencjodawcę jest wyraźnie uzależnione od przestrzegania następujących warunków.

 1. Uznanie autorstwa.

  1. W przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się Utworem Licencjonowanym (również w zmodyfikowanej formie), jest obowiązany:

   1. zachować następujące elementy, jeśli są one wskazane przez Licencjodawcę w Utworze Licencjonowanym:
    1. identyfikację twórcy Utworu Licencjonowanego oraz jakichkolwiek innych osób, wskazanych do uzyskania atrybucji, w rozsądny sposób, oznaczony przez Licencjodawcę (włącznie z podaniem wskazanego pseudonimu);
    2. informacji o prawach autorskich;
    3. oznaczenie niniejszej Licencji Publicznej;
    4. oznaczenie wyłączenia gwarancji;
    5. URI lub hiperłącze do Utworu Licencjonowanego, w rozsądnym zakresie wyznaczonym przez możliwości techniczne;
   2. oznaczyć czy Licencjobiorca wprowadził modyfikacje w Utworze Licencjonowanym, oraz zachować oznaczenia poprzednich modyfikacji; oraz
   3. oznaczyć Utwór Licencjonowany jako dostępny na niniejszej Licencji Publicznej, a także załączyć tekst, adres URI lub hiperłącze do niniejszej Licencji Publicznej.
  2. Warunków określonych w Paragrafie 3(a)(1) Licencjobiorca może dochować w każdy rozsądny sposób, stosownie do nośnika, środka przekazu i kontekstu, w jakim Licencjobiorca Dzieli się Utworem Licencjonowanym. Na przykład, rozsądnym dochowaniem wyżej określonych warunków może być załączenie adresu URI lub hiperłącza do źródła zawierającego wymagane informacje.
  3. Jeśli zażąda tego Licencjodawca, Licencjobiorca obowiązany jest usunąć wszelkie informacje określone w Paragrafie 3(a)(1)(A), w uzasadnionym zakresie wyznaczonym przez możliwości techniczne.
  4. Jeśli Licencjobiorca Dzieli się stworzonymi przez siebie Utworami Zależnymi, Licencja Twórcy Utworu Zależnego nie może ograniczać użytkowników Utworu Zależnego w dochowaniu warunków niniejszej Licencji Publicznej.

Paragraf 4 – Prawa Sui Generis do Baz Danych.

W przypadku, gdy Uprawnienia Licencyjne obejmują Prawa Sui Generis do Baz Danych, mające zastosowanie do określonego korzystania z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę:

 1. w razie wątpliwości, Paragraf 2(a)(1) przyznaje Licencjobiorcy prawo do wyodrębniania, ponownego wykorzystania, zwielokrotniania oraz Dzielenia się całością lub istotną częścią zawartości bazy danych;
 2. w przypadku, gdy Licencjobiorca zawiera całość lub istotną część bazy danych w bazie danych, do której Prawa Sui Generis do Baz Danych przysługują Licencjobiorcy, baza danych, do której Prawa Sui Generis do Baz Danych przysługują Licencjobiorcy, stanowi Utwór Zależny (jednakże nie dotyczy to jej samodzielnych części), oraz
 3. W przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się całością lub istotną częścią bazy danych, obowiązany jest przestrzegać warunków Paragrafu 3(a).

W razie wątpliwości, niniejszy Paragraf 4 uzupełnia, lecz nie zastępuje obowiązków Licencjodawcy wynikających z niniejszej Licencji Publicznej, w przypadku, gdy Uprawnienia Licencyjne obejmują inne Prawa Autorskie i Prawa Podobne do Praw Autorskich.

Paragraf 5 – Wyłączenie Gwarancji i Ograniczenie Odpowiedzialności.

 1. Jeżeli Licencjodawca oddzielnie nie postanowił inaczej, Licencjodawca, w możliwie najszerszym zakresie, oferuje Utwór Licencjonowany w takiej formie, w jakiej zapoznał się z nim Licencjobiorca i nie udziela żadnych zapewnień, ani jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, dotyczących Utworu Licencjonowanego, ani wynikających z wyraźnego postanowienia, dorozumianych, ustawowych, ani jakichkolwiek innych. Obejmuje to, bez ograniczeń, rękojmię, zbywalność, przydatność do konkretnego celu, brak naruszeń praw innych osób, brak ukrytych lub innych wad, dokładność, występowanie lub niewystępowanie wad widocznych jak i ukrytych. W przypadku, gdy wyłączenie gwarancji nie jest dozwolone w całości lub w części, niniejsze wyłączenie może nie mieć zastosowania do Licencjobiorcy.
 2. W najdalej idącym stopniu, w żadnym wypadku Licencjodawca nie odpowiada wobec Licencjobiorcy na żadnej podstawie prawnej (włączając w to, bez ograniczeń, niedochowanie należytej staranności) za bezpośrednie, specjalne , pośrednie, przypadkowe, następcze, karne, ani żadne inne straty, koszty, utracone korzyści, wydatki, ani szkody wynikające z zastosowania niniejszej Licencji Publicznej lub korzystania z Utworu Licencjonowanego, nawet w przypadku, gdy Licencjodawca był powiadomiony o możliwości poniesienia takich strat, kosztów, wydatków, lub szkód. W przypadku, gdy ograniczenie odpowiedzialności nie jest dozwolone w całości lub w części, takie ograniczenie nie ma zastosowania do Licencjobiorcy.
 1. Powyższe wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności będzie interpretowane w sposób zapewniający wyłączenie i zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie możliwie najszerszym.

Paragraf 6 – Termin i Wygaśnięcie.

 1. Niniejsza Licencja Publiczna jest udzielona na czas trwania licencjonowanych Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich. Jednakże, jeśli Licencjobiorca naruszy postanowienia niniejszej Licencji Publicznej, prawa Licencjobiorcy wynikające z niniejszej Licencji Publicznej wygasają automatycznie.
 2. Jeżeli prawo Licencjobiorcy do korzystania z Utworu Licencjonowanego wygasło na podstawie Paragrafu 6(a), zostaje ono przywrócone:

  1. automatycznie z data usunięcia naruszenia, jeśli nastąpiło ono w ciągu 30 dni od odkrycia naruszenia przez Licencjobiorcę; lub
  2. w razie wyraźnego przywrócenia przez Licencjodawcę.
  W razie wątpliwości, niniejszy Paragraf 6(b) nie ogranicza żadnych uprawnień Licencjodawcy przysługujących mu w razie naruszenia przez Licencjobiorcę niniejszej Licencji Publicznej.
 3. W razie wątpliwości, Licencjodawca może także oferować Utwór Licencjonowany na odrębnych warunkach, bądź przestać dystrybuować Utwór Licencjonowany w każdej chwili; nie prowadzi to jednak do wygaśnięcia niniejszej Licencji Publicznej.
 4. Paragrafy 1567 i 8 trwają również po wygaśnięciu niniejszej Licencji Publicznej.

Paragraf 7 – Inne Warunki.

 1. Licencjodawca nie jest związany żadnymi dodatkowymi lub zmienionymi warunkami zakomunikowanymi przez Licencjobiorcę, chyba że dosłownie wyrazi na to swoją zgodę.
 2. Jakiekolwiek ustalenia, porozumienia, umowy odnoszące się do Utworu Licencjonowanego, nie wyrażone w niniejszej Licencji Publicznej, nie stanowią jej postanowień i są od niej niezależne.

Paragraf 8 – Wykładnia.

 1. W razie wątpliwości, niniejsza Licencja Publiczna nie zawęża, nie ogranicza, ani nie warunkuje jakiegokolwiek dozwolonego wykorzystania Utworu Licencjonowanego, mogącego odbywać się zgodnie z prawem bez zezwolenia wynikającego z niniejszej Licencji Publicznej, ani nie może być w ten sposób interpretowana.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji Publicznej uważa się za nieskuteczne, będzie ono automatycznie, na ile to tylko możliwe, w jak najmniejszym, koniecznym stopniu przekształcone tak, aby stało się skuteczne. Jeżeli postanowienie takie nie może zostać przekształcone, zostanie ono unieważnione bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Licencji Publicznej.
 3. Żadne postanowienie niniejszej Licencji Publicznej nie będzie uchylone, ani żadne naruszenie jej postanowień dozwolone, bez wyrażonej dosłownie zgody Licencjodawcy.
 4. Niniejsza Licencja Publiczna nie stanowi, ani nie może być interpretowana jako ograniczenie lub zrzeczenie się jakichkolwiek przywilejów Licencjodawcy lub Licencjobiorcy, w tym immunitetów procesowych względem jakiejkolwiek władzy jurysdykcyjnej.