Opublikowane: 2021-11-171

Das historische Kulturerbe des Deutschordensstaates in Preußen im Bewusstsein der Jugend Region Ermland-Masuren – Analyse von Fragebogenuntersuchungen

Adam Halemba
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.7202

Abstrakt

W artykule prezentuję analizę fragmentu szeroko zakrojonych badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2016–2017 wśród młodzieży licealnej regionu warmińsko-mazurskiego. Zebrano w sumie 555 ankiet z obszaru wszystkich powiatów województwa. Badaniom poddano kwestie w kontekście analizy odpowiedzi na kilka z pytań ankietowych dotyczących znajomości dorobku, rozumienia i postrzegania elementów i reliktów materialnego dziedzictwa historycznego państwa zakonu krzyżackiego w Prusach.
Wyróżniono kilka kategorii obiektów dorobku materialnego, w tym: zamki, kościoły gotyckie, ratusze, mury obronne, bramy, baszty, inne obiekty architektury oraz staromiejskie układy przestrzenne. Następnie przebadano młodzież pod kątem znajomość zabytków dziedzictwa państwa zakonnego na poziomie lokalnym, tj. w miastach ich zamieszkania. W tym celu skonfrontowano wymieniane przez respondentów obiekty zabytkowe późnego średniowiecza z występującymi w wojewódzkim rejestrze zabytków. W analizie
wyróżniono zabytki o spektakularnym charakterze z wyodrębnieniem dla poszczególnych miast. Kolejne zagadnienia analizy dotyczą interpretacji obiektów zabytkowych dziedzictwa materialnego państwa zakonu krzyżackiego. Badana jest, z pomocą schematów, rysunków, planów i mapy, znajomość i rozpoznawanie elementów typowego założenia zamkowego oraz urbanistycznej struktury przestrzennej średniowiecznego miasta. Analizowany jest również sposób postrzegania przez respondentów całości materialnego dziedzictwa państwa zakonnego. Autor prezentuje wyniki badań w różnych zestawieniach Mając na uwadze unikalny na skalę europejską fenomen państwa zakonnego oraz zachowane do dziś w krajobrazie historyczno-kulturowym regionu relikty jego materialnego dziedzictwa warto podjąć się zadań dydaktycznych, związanych z tworzeniem nowej świadomości historycznej społeczności regionu warmińsko-mazurskiego. Na zakończenie artykułu autor formułuje wnioski nasuwające się po analizie
wyników badania ankietowego, w tym wnioski oraz sugestie dydaktyczne.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Halemba, A. (2021). Das historische Kulturerbe des Deutschordensstaates in Preußen im Bewusstsein der Jugend Region Ermland-Masuren – Analyse von Fragebogenuntersuchungen. Echa Przeszłości, (XXII/2), 45–65. https://doi.org/10.31648/ep.7202

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.