Postawa przedstawicieli społeczności wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wobec pracy

Irena Windyga-Jastrzębska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych


Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań jakościowych na temat postawy przedstawicieli społeczności wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wobec pracy. Badania zostały przeprowadzone metodą wywiadów swobodnych z 22 osobami aktywnymi zawodowo, przynależącymi do tego Kościoła (w tym z 6 duchownymi). Kwestionariusz wywiadu dotyczył następujących kwestii: rola pracy w życiu człowieka, praca a status społeczny, praca a inne sfery życia, praca a moralność i religia, przedsiębiorczość, zaangażowanie w pracę, praca a bogactwo, wydawanie zarobionych pieniędzy, bezrobocie i zatrudnienie, znaczenie wynagrodzenia za pracę, postrzeganie pracodawcy. Artykuł omawia specyfikę zachowania społeczno-religijnego reprezentowaną przez członków tej społeczności wyznaniowej w środowisku i czasie ich aktywności zawodowej.


Słowa kluczowe:

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, prawosławie, praca, postawa, religijność, etos

Bułgakow S. (1992), Prawosławie. Zarys nauki Kościoła Prawosławnego, przeł. H. Paprocki, Orthdruk s.c., Formica, Białystok, Warszawa.

Carrier H. (2011), Rola grup odniesienia w integracji postaw religijnych, przeł. Z. Skórzyńska, K. Wróblewska [w:] Socjologia religii, F. Adamski (red.), PETRUS, Kraków: 182-202.

Evdokimov P. (1986), Prawosławie, przeł. J. Klinger, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Harbatski A. (2015), Tożsamość religijna a bezpieczeństwo konfesyjne: współczesne wyzwania (na przykładzie Republiki Białoruś), [w:] D. Misiejuk, J. Nikitorowicz, A. Sadowski (red.), Strategie edukacyjne w kontekście społeczeństwa pluralistycznego, „Pogranicze – Studia Społeczne”, t. XXV, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok: 135-150.

Izaak H. (2016), Żywot Starca Paisjusza Hagioryty, przeł. K. Tur, „Bratczyk”, Hajnówka.

Kehrer G. (1996), Wprowadzenie do socjologii religii, przeł. J. Piegza, NOMOS, Kraków.

(Krańczuk) Gabriel H. (2014), Etyczno-praktyczne sentencje prawosławia, „Bratczyk”, Hajnówka.

Larchet J. (2013), Terapia chorób duchowych. Wstęp do tradycji ascetycznej Kościoła prawosławnego, przeł. N. Aleksiejuk, „Bratczyk”, Hajnówka.

Manikowski M. (2010), „Być osobą” to „być dla drugiego”. Perspektywa teologii prawosławnej [w:] Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych, W. Szczerba, M. Turowsk, J. Zieliński (red.), Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego, Białystok: 133-141.

Mazur B. (2012), Kultura organizacyjna w zróżnicowanym wyznaniowo otoczeniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.

Osipow A. (2011), Droga rozumu w poszukiwaniu prawdy. Teologia zasadnicza, przeł. H. Paprocki, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa.

Patriarcha Cyryl (2010), Wolność i odpowiedzialność. W poszukiwaniu harmonii, przeł. H. Paprocki, ORTHDRUK, Białystok.

Piwowarski W. (2000), Socjologia religii, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

„Przegląd Prawosławny” (2014), nr 1-12.

Sahgal N., Cooperman A. (red.) (2017), Religijność i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Przenikanie się tożsamości narodowej i religijnej w regionie dawniej zdominowanym przez ateistyczne reżimy, URL = www.pewresearch.org [dostęp z dnia 10.05.2017].

Schutz A. (1985), Światły obywatel. Esej o społecznym zróżnicowaniu wiedzy, przeł. D. Lachowska, „Literatura na Świecie” 2 (163): 269-284.

Synak M. (2015), Nie mogłem milczeć!, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, Słupsk – Białystok.

Swadźba U. (2012), Wartości – pracy, rodziny i religii – ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Święty Starzec Paisjusz Hagioryta (2012), O walce myśli, przeł. K. Tur, „Bratczyk”, Hajnówka.

Święty Starzec Paisjusz Hagioryta (2016), Pouczenia duchowe, przeł. K. Tur „Bratczyk”, Hajnówka.

Święty Starzec Paisjusz Hagioryta (2016), Słowa – wybrane fragmenty, przeł. K. Tur, A. Bień, „Bratczyk”, Hajnówka.

Weber M. (1994), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. J. Miziński, TEST, Lublin.

Weber M. (2011), Asceza i duch kapitalizmu, przeł. W. Adamek [w:] Socjologia religii, F. Adamski (red.), PETRUS, Kraków: 221-227.

Windyga I. (2009), Podejście do pracy: protestanci a katolicy (nieopublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Grażyny Romańczuk-Woronieckiej, prof. UW), Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Zaręba S., Zarzecki M. (red.) (2014), Etyka katolicka a duch kapitalizmu, KONTRAST, Warszawa.
Pobierz


Opublikowane
2018-12-20

Cited By /
Share

Windyga-Jastrzębska, I. (2018). Postawa przedstawicieli społeczności wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wobec pracy. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 281–318. https://doi.org/10.31648/hip.2621

Irena Windyga-Jastrzębska 
Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk SpołecznychLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Irena Windyga-Jastrzębska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania