Nienawiść na tle rasowym

Maja Ściechowicz

Uniwersytet Gdański
https://orcid.org/0000-0002-2561-9083


Abstrakt

Hate as a feeling has been known for ages, both as love, it is impossible to describe these feelings unambiguously, but it is possible to statistically show signs of even hatred. In the 21st century, hatred has become a very common and common phenomenon both among young people and in the middle of the older generation. The most recent appearing in our public space, events associated with attacks against hatred arouse enormous emotions in the midst of people, but not everyone has the courage to, firstly, to strongly oppose them, and secondly to talk about it loud. A very small group of people will not defend themselves in the event of a verbal racial hatred attack, which is often encountered in public places such as metro, cafes or shopping centers. The article is aimed primarily at clarifying the concept of hatred in various aspects, as well as at presenting many situations related to it in different age categories and life situations. The author also wishes to draw attention to what racism and hatred connected with it are all about, as well as the way in which such racist actions and any forms of hatred can be prevented on a daily basis and in the future.


Słowa kluczowe:

Hatred, racism, tolerance


Literatura   Google Scholar

Duda M., Przestępstwo z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne, WPiA UWM, Olsztyn 2016.   Google Scholar

Dunaj B., Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1–2, Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 2001.   Google Scholar

Freeden M., Political Concepts and Ideological Morphology, „The Journal of Political Philosophy”, 1994, t. 2, nr 2.   Google Scholar

Kopeć U., Językowy obraz wartości w wypowiedziach licealistów, (przyjaźń, miłość, nienawiść), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.   Google Scholar

Nederveen Pieterse J., White on Black. Images of Africa and Blacks in Western Popular Culture, New Haven, London 1995.   Google Scholar

Mikulska A., Rasizm w Polsce – raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010.   Google Scholar

Pankowski R., Rasizm a kultura popularna, Trio, Warszawa 2006.   Google Scholar

Reber A., Kurcz I., Skarżyńska K. (red.), Słownik psychologii, Scholar, Warszawa 2000.   Google Scholar

Skarga B., Przeciw nienawiści, „Gazeta Wyborcza” z 19 marca 2005 r.   Google Scholar

Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967.   Google Scholar

Żmuda B., Czy może istnieć nienawiść usprawiedliwiona? Problem nienawiści ofiar do oprawców w myśli filozoficznej Barbary Skargi, [w:] W. Zuziak, J. Synowiec (red.), Nienawiść w życiu publicznym. Ujęcie filozoficzne, Kraków 2016.   Google Scholar

Akty prawne   Google Scholar

Karta Narodów Zjednoczonych podpisana 26 czerwca 1945 r. w San Francisco, ratyfikowana przez Polskę 16 października 1945 r. (Dz.U. z 1945 r., Nr 23, poz. 90).   Google Scholar

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284).   Google Scholar

Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku 7 marca 1966 r., ratyfikowana przez Polskę 9 października 1968 r., (Dz.U. z 1969 r., Nr 25, poz. 187).   Google Scholar

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 16 grudnia 1966 r., Nowy Jork (Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167).   Google Scholar

Powszechna deklaracja praw człowieka przyjęta i proklamowana regulacją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 (III) w 10 grudnia 1984 r.   Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553).   Google Scholar

Inne   Google Scholar

Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” (wrzesień 2014 r. – kwiecień 2016 r.), Sprawozdanie merytoryczne.   Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/sjp/nienawi%C5%9B%C4%87;2489079.   Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/sjp/rasizm;2573471.html.   Google Scholar

https://www.or.org.pl, raport Społeczeństwo przeciw nienawiści, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Warszawa 2011.   Google Scholar

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/miedzynarodowy-dzien-walki-z-dyskryminacja-rasowa.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-07-20

Cited By /
Share

Ściechowicz, M. (2021). Nienawiść na tle rasowym. Kortowski Przegląd Prawniczy, (2), 73–84. https://doi.org/10.31648/kpp.6731

Maja Ściechowicz 
Uniwersytet Gdański
https://orcid.org/0000-0002-2561-9083