Etyka publikacji

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane.
Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst.
Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
W celu zachowania standardów etycznych Autorzy w oświadczeniu są także zobowiązani do potwierdzenia o oryginalności przesłanych tekstów do publikacji oraz zacytowaniu wszystkich źródeł. W przypadku dostarczenia przez Autorów w celu opublikowania obcego materiału ilustracyjnego (ilustracje, tabele, wykresy itp.) to są zobowiązani do uzyskania zezwolenia niezbędnego do ich reprodukowania
Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Ponadto aby zapewnić obiektywność i przejrzystość badań oraz przestrzeganie przyjętych zasad etycznego i profesjonalnego postępowania, autorzy oprócz podania danych dotyczących źródeł finansowania powinni uwzględnić także informacje o potencjalnych konfliktach interesów (finansowych lub niefinansowych).
Autor/Autorzy wyrażają również zgodę na przetwarzania danych osobowych, których administratorem będzie Redakcja czasopisma zgodnie z obowiązującymi przepisami.