Nazwy fandomów jako chrematonimy

Joanna Kuć

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny


Abstract

The analysis is concerned with names of Polish fandoms and some ambiguous properties such onyms exhibit. Due to their categorial features, names of fandoms do not form one uniform class and can thus be studied within chrematonymy, medioonymy, more strictly, netonymy. They can also be considered as sociochrematonyms, as we associate fandoms with young people using slang. Fandom is not only the name of a group of fans but also its specific identifier, which defines the character and reputation of the community of fans and confirms that they belong to a particular environment.


Keywords:

chrematonimia, fandomy, socjolekty, translokacja, język angielski


Breza E. (1998): Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy). [W:] Encyklopedia. Polskie nazwy własne. Red. E. Rzetelska-Feleszko. Warszawa–Kraków, s. 342–361.   Google Scholar

Castells M. (2010): Społeczeństwo sieci. Tłum. M. Marody. Warszawa.   Google Scholar

Chrematonimia jako fenomen współczesności (2011). Red. M. Biolik i J. Duma. Olsztyn.   Google Scholar

Cieślikowa A. (2003): O współczesnych słowotwórczych analizach onomastycznych. [W:] Metodologia badań onomastycznych. Red. M. Biolik. Olsztyn, s. 50 – 57   Google Scholar

Delahunty G., Garvey J.J. (2010): The English Language: From Sound to Sense. Fort Collins.   Google Scholar

Dunaj B. (2007): Współczesny słownik języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Gałkowski A. (2011): Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Łódź.   Google Scholar

Goban-Klas T. (2006): Media i komunikowanie masowe. Warszawa.   Google Scholar

Grabias S. (2001): Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, s. 235–253.   Google Scholar

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia (1998). Red. R. Grzegorczykowa. R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa.   Google Scholar

Grzegorczykowa R. (1984): Zarys słowotwórstwa polskiego, słowotwórstwo opisowe. Warszawa.   Google Scholar

Jenkins H. (1992): Textual Poachers. Television Fans and Participatory Culture. New York.   Google Scholar

Jenkins H. (2007): Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów. Tłum. M. Bernatowicz,. M. Filiciak. Warszawa.   Google Scholar

Kobu A., Krzyżanowska J. (2013): Słownik fandomu i fanfiction. [W:] Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców. Red. P. Grochowski. Toruń, s. 301–359.   Google Scholar

Kosyl Cz. (1993): Chrematonimy. [W:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. II: Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Wrocław, s. 447–452.   Google Scholar

Kuć J. (2015): Przekształcenia chrematonimów a ich funkcje. [W:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf. Poznań, s. 319–330.   Google Scholar

Lipka L. (1992): An Outline of English Lexicology. Tübingen.   Google Scholar

Maffesoli M. (2008): Czas plemion: schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Tłum. M. Bucholc. Warszawa.   Google Scholar

Norman M. (2014): Online Community or Electronic Tribe? Exploring the Social Characteristics and Spatial Production of an Internet Hockey Fan Culture. „Journal of Sport and Social Issues”. Vol. 38(5), s. 395–414.   Google Scholar

Onimizacja i apelatywizacja (2006). Red. Z. Abramowicz i E. Bogdanowicz. Białystok.   Google Scholar

Piotrowski T., Saloni Z. (2001): Nowy słownik angielsko-polski / polsko-angielski. Olsztyn (NSAP).   Google Scholar

Polskie nazwy własne. Encyklopedia (1998). Red. E. Rzetelska-Feleszko. Kraków.   Google Scholar

Reagin N., Rubenstein A. (2011): I’m Buffy, and you’re history: Putting fan studies into history. [In:] Transformative Works and Cultures. Vol. 6, , dostęp 01.05.2018.   Google Scholar

Siuda P. (2010): Od dewiacji do głównego nurtu – ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów. „Studia Medioznawcze” nr 3(42), s. 87–100.   Google Scholar

Skowronek K., Rutkowski M. (2004): Uwagi o współczesnym polskim nazewnictwie medialnym (nazwy audycji radiowych). [W:] Współczesne odmiany języka narodowego. Red.   Google Scholar

K. Michalewski. Łódź, s. 230–237.   Google Scholar

http://www.spanishdict.com (SD)   Google Scholar

http://www.oxforddictionaries.com   Google Scholar

http://uk.urbandictionary.com (UD)   Google Scholar


Published
2019-09-10

Cited by

Kuć, J. (2019). Nazwy fandomów jako chrematonimy. Prace Językoznawcze, 20(4), 75–92. https://doi.org/10.31648/pj.4475

Joanna Kuć 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny