O czasopiśmie

Opis

Czasopismo „Prace Językoznawcze” (‘Papers in Linguistics’, ISSN 1509-5304) jest wydawane jako kwartalnik przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Publikowana jest wersja papierowa oraz udostępniane są na stronie internetowej wszystkie aktualne numery pisma oraz wydania archiwalne (od VIII rocznika). Czasopismo zostało założone w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie w 1997 roku. Dwa pierwsze tomy „Prac Językoznawczych” (tom I za 1997 r. i tom II za 1998 r.) ukazały się jako „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej” w Olsztynie. Od roku 1999 rozpoczęto nową numerację oraz zmieniono nazwę periodyku, ponieważ 1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego, utworzono Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. „Prace Językoznawcze” ze względu na jakość publikowanych w nich rozpraw oraz różnorodność poruszanej problematyki znalazły trwałe miejsce na polskim rynku prasy naukowej. Cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników oraz autorów z różnych ośrodków akademickich, którzy publikują w nich wyniki najnowszych badań z zakresu szeroko pojętej lingwistyki. Są indeksowane w bazach: Index Copernicus, CEJSH, BazHum, CEEOL, POL-Index, ERIH PLUS. Czasopismo jest zamieszczone w wykazie czasopism punktowanych (lista B). Obecna punktacja wynosi 12.

Cel i zakres tematyczny

Celem nadrzędnym pisma jest spełnienie standardów związanych z wysokim poziomem naukowym oraz standardów etycznych. Dba się o to na każdym etapie prac wydawniczych.
Do druku w czasopiśmie przyjmowane są artykuły o tematyce językoznawczej pisane w języku polskim i w innych językach słowiańskich oraz w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Tematyka artykułów może dotyczyć różnych problemów badawczych występujących w różnych językach świata. Publikujemy artykuły z zakresu: językoznawstwa ogólnego, diachronicznego, synchronicznego, porównawczego, kognitywnego i kulturowego, glottodydaktyki, socjolingwistyki, dialektologii, etnolingwistyki, stylistyki, kultury języka, onomastyki, semantyki, mediolingwistyki oraz innych działów szeroko pojętej lingwistyki.