Leksyka gwary polskiej przesiedleńców z Trembowli i Wierzbowiec na Podolu

Anna Kostecka-Sadowa

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków


Abstract

In the article the author presents some selected material from the dictionary
of the Polish dialect used in the South-Eastern Borderlands (on the basis of Trembowla
and Wierzbowiec) and discusses lexical layers of the examined vocabulary.
Handke K. (1993): Gwary przejściowe / mieszane wewnątrz obszaru dialektalnego. [W:] Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich. „Rozprawy Slawistyczne” 6 (przedruk w: Handke K. (1997): Rozważania i analizy językoznawcze. Warszawa, s. 285–289).   Google Scholar

Karaś M. (1958): Z problematyki gwar mieszanych i przejściowych. „Język Polski” XXXVIII, z. 4, s. 286–296.   Google Scholar

Kostecka-Sadowa A. (2016): Uwagi o języku przesiedleńców z Trembowli i Wierzbowiec na Podolu na podstawie spisanych wspomnień. „Prace Językoznawcze” XVIII/4, s. 83–92.   Google Scholar

Kostecka-Sadowa A. (2017): Zapożyczenia leksykalne w języku przesiedleńców z Trembowli i Wierzbowiec na Podolu. „Prace Językoznawcze” XIX/4, s. 79–92.   Google Scholar

Kość J. (2000): Archaizmy a interferencje w strefie polsko-ukraińskich kontaktów językowych. „Slavia Orientalis” XL, z. 3, s. 451–462.   Google Scholar

Kurzowa Z. (1997): O badaniach polsko-rosyjskich kontaktów językowych. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 192. Prace Językoznawcze IX, s. 139–146.   Google Scholar

Kurzowa Z. (2006): Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku, Warszawa-Kraków.   Google Scholar

Małecki M. (1934): Do genezy gwar mieszanych i przejściowych (ze szczególnym uwzględnieniem granicy językowej polsko-czeskiej i polsko-słowackiej). „Slavia Occidentalis” XII, s. 80–90.   Google Scholar

Mańczak W. (2007): Rzekoma archaiczność obszarów peryferycznych. [W:] Jezikoslovni zapiski 13, 1–2, s. 279–283.   Google Scholar

Nepop L. (2001): Problematyka badań nad słownictwem polskich gwar na Ukrainie. „Studia nad Polszczyzną Kresową”. T. X. Pod red. J. Riegera, s. 257–277.   Google Scholar

Ohołenko M., Łazarenko O., Dzięgiel E. (1999): Uwagi o gwarze wsi Słobódka Krasiłowska na Podolu. „Studia nad Polszczyzną Kresową”. T. IX, s. 99–109.   Google Scholar

Ohołenko-Jurewicz M. (1999): Polacy ze Słobódki Krasiłowskiej o sobie i swoim języku (rola mowy ojczystej w samoidentyfikacji narodowej). „Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich”. T. 2, s. 185–195.   Google Scholar

Ostapczuk O. (1999): O języku polskim w obwodzie winnickim na Ukrainie. „Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich”. T. 2, s. 139–164.   Google Scholar

Piprek J., Ippoldt J. (1970): Słownik niemiecko-polski. T. 1–2. Polsko-niemiecki. T. 1–2. Warszawa.   Google Scholar

Rieger J. (1996): Język polski na Ukrainie (rozpowszechnienie, funkcje, znaczenie, świadomość językowa). „Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich”. T. 1, s. 131–144.   Google Scholar

Rieger J. (2002): Język polski na Ukrainie XX wieku. [W:] J. Rieger, I. Cechosz-Felczyk, E. Dzięgiel: Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku. Cz. 1. Stan i status. Cechy charakterystyczne. Polszczyzna w Lwowskiem, Tarnopolskiem i na Podolu. Teksty, s. 11–51.   Google Scholar

Słownik staropolski (1953–2002). Pod red. S. Urbańczyka. T. I–XI. Warszawa.   Google Scholar

Smułkowa E. (1992): Pojęcie gwar przejściowych i mieszanych na polsko-białorusko-ukraińskim pograniczu językowym. [W:] Między Wschodem a Zachodem. Cz. IV. Zjawiska językowe napograniczu polsko-ruskim. [W:] Dzieje Lubelszczyzny. T. VI. Lublin.   Google Scholar

Smułkowa E. (1993): Propozycja terminologicznego zawężenia zakresu pojęć: „gwary przejściowe” – „gwary mieszane”. „Rozprawy Slawistyczne” 6. Lublin.   Google Scholar

Stieber Z. (1938): Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych. Kraków.   Google Scholar

Stieber Z. (1973): O archaizmach i innowacjach peryferycznych. [W:] Studia indoeuropejskie. Wrocław, s. 239–241.   Google Scholar

Walczak B. (1993): Z problematyki gwar przejściowych i mieszanych (dyferencjacja a mieszanie się języków). [W:] Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich. Pod red. S. Warchoła. Lublin, s. 335–347.   Google Scholar

Толковый словарь русского языка (1992). Red. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Москва.   Google Scholar


Published
2019-09-28

Cited by

Kostecka-Sadowa, A. (2019). Leksyka gwary polskiej przesiedleńców z Trembowli i Wierzbowiec na Podolu. Prace Językoznawcze, 20(2), 99–114. https://doi.org/10.31648/pj.4565

Anna Kostecka-Sadowa 
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, KrakówLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.