Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst jest dziełem oryginalnym, nigdzie wcześniej niepublikowanym i nie uczestniczy aktualnie w żadnym postępowaniu wydawniczym.
 • Publikacja tekstu nie narusza praw osób trzecich i nie wiążą się z nim żadne roszczenia finansowe wobec Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Przy powstaniu tekstu nie wystąpiło zjawisko określane jako ghostwriting czy guest authorship (honorary authorship) – rozumiane jako wykorzystywanie cudzego wkładu w powstanie publikacji, bez ujawnienia udziału autorskiego lub też, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest on prezentowany jako autor lub współautor tekstu.
 • Zgoda Autora/Autorów na przetwarzanie danych osobowych Autora/Autorów na potrzeby redakcyjne i wydawnicze


Zgłoszenia tekstów do publikacji są przyjmowane przez cały rok. Czas oczekiwania na postępowanie redakcyjne, recenzenckie i publikację zależy od liczby zgłoszonych tekstów oraz czasu pracy recenzentów. Teksty są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Ostateczną decyzję co do kolejności publikowanych prac podejmuje redaktor naczelny czasopisma w porozumieniu z redaktorem danego zeszytu.

Każdy tekst złożony do druku jest zapisywany w oddzielnym pliku i archiwizowany przez sekretarza redakcji. Tworzone są jego wydruki i elektroniczne kopie zapasowe, przechowywane na dysku komputerowym, przeznaczonym do tego celu. Archiwizowane są również recenzje i teksty poprawione przez autorów zgodnie z zaleceniami recenzentów.

Teksty do druku należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres mailowy czasopisma (pracejezykoznawcze@uwm.edu.pl) w programie Word i PDF. Teksty przesyłane do redakcji powinny spełniać określone poniżej szczegółowo wymogi edycyjne. W przypadku tekstów wykorzystujących niestandardowe czcionki (np. do zapisu fonetycznego) prosimy o dołączenie plików, pozwalających na ich właściwy odczyt i druk.

Redakcja nigdy nie wykorzystuje nieopublikowanych materiałów (odrzuconych na etapie wstępnej oceny przez kolegium redakcyjne, ocenionych negatywnie przez recenzentów, wycofanych przez autorów). Dba również o to, żeby zamierzenia naukowe autorów, pomysły i wyniki badań, unikalne sposoby ujęcia danej problematyki itd., zawarte w manuskryptach nie były wykorzystywane przez redaktorów, recenzentów i inne osoby mające bezpośredni dostęp do archiwizowanych materiałów.

Do druku w „Pracach Językoznawczych” przyjmowane są: artykuły, recenzje, omówienia, sprawozdania i archiwalia napisane w języku polskim i innych językach słowiańskich oraz w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Maksymalna objętość artykułu wynosi 20 stron zgodnych z wymaganym formatowaniem, recenzji, omówienia, sprawozdania 8 stron. Po nazwisku autora należy podać adres do korespondencji tradycyjnej i adres poczty elektronicznej oraz afiliację tekstu (nazwę i miejsce jednostki naukowej, wydział lub inną, właściwą jednostkę organizacyjną). W przypadku braku afiliacji redakcja posługuje się określeniem badacz niezależny. Przy publikacji artykułu i jego udostępnieniu w Internecie podaje się afiliację oraz adres poczty elektronicznej autora.

Wymogi redakcyjne:
Jedna strona tekstu powinna zawierać 30 wersów po 60 znaków, łącznie z odstępami międzywyrazowymi. Dotyczy to również przypisów, cytatów i bibliografii (format A4, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionek 12, odstępy między wierszami 1,5, akapit 10). Marginesy powinny mieć wymiary: górny 25 mm, dolny 25 mm, lewy 25 mm, prawy 25. Do tekstu można wprowadzić kursywę i pogrubienia. Nie należy stosować podkreśleń i pisać tekstu wersalikami.

W bibliografii stosuje się styl harwardzki.

 1. Przypisy opisowe należy zamieszczać na każdej stronie pod tekstem głównym. Powinny być numerowane. Przypisy bibliograficzne (tzw. wewnętrzne) umieszczane w tekście, powinny zawierać nazwisko autora, rok wydania pracy i jej stronę, np. (Skubalanka 1988: 11).
  Na końcu artykułu należy zamieścić spis wykorzystanej literatury w układzie:
  - dla prac zwartych: nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania, tytuł pracy, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa,
  - dla artykułów w czasopismach i rozdziałów w pracach zbiorowych: nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania, tytuł artykułu, nazwa czasopisma, numer, rok, zeszyt, strony lub – jeżeli artykuł mieści się w pracy zbiorowej – jej tytuł, nazwisko redaktora, miejsce wydania, nazwę wydawnictwa i strony.
 2. Tabele powinny być włączone do tekstu głównego oraz zapisane w oddzielnych plikach, dodatkowo złamanych do formatu A4, napisane w układzie podobnym do drukarskiego.
 3. Mapy i rysunki powinny być włączone do tekstu głównego, wykonane w skali 1:1, techniką komputerową. Dodatkowo mogą być również wykonane czarnym tuszem o jednakowej grubości kresek oraz jednakowej wielkości napisów na białej kalce technicznej i dołączone do manuskryptu. W wypadku materiałów graficznych prosimy również o przesłanie ich w oddzielnych plikach o jak najwyższej rozdzielczości.
 4. Każdy artykuł musi zawierać:
  - streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości do 0,5 strony tekstu,
  - tytuł w języku polskim i angielskim,
  - zarys treści tzw. abstrakt, w którym należy określić czego praca dotyczy (np. W artykule omówiono etymologię nazwy rzeki Narew i jej najważniejszych dopływów z terenu Podlasia) w języku polskim i angielskim
  - słowa kluczowe – do 5 wyrazów, np. językoznawstwo, onomastyka, antroponimia, nazwiska, słowotwórstwo, leksykalizacja; językoznawstwo, gramatyka opisowa, leksykografia, fleksja, czasownik itd. w języku polskim i angielskim.
  Nie dotyczy to recenzji, omówień, sprawozdań i komunikatów.
 5. W przypadku dwóch lub większej liczby autorów publikacji złożonej do „Prac Językoznawczych” autorzy mają obowiązek podania procentowego wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 6. Autorzy tekstu złożonego do publikacji mają obowiązek wypełnienia oświadczenia, w którym stwierdzają, że:
  - tekst jest utworem oryginalnym, nigdzie wcześniej niepublikowanym,
  - nie uczestniczy aktualnie w żadnym postępowaniu wydawniczym,
  - nie narusza praw autorskich innych osób,
  - z jego publikacją oraz późniejszym udostępnieniem nie wiążą się żadne roszczenia finansowe wobec Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
  - przy powstaniu tekstu nie wystąpiło zjawisko określane jako ghostwriting czy guest autorship (honorary autorship), rozumiane jako wykorzystanie cudzego wkładu w powstanie publikacji, bez ujawnienia udziału autorskiego lub też, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest prezentowany jako autor lub współautor tekstu.

  Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej „Prac Językoznawczych”: https://docs.google.com/viewer?url=http://uwm.edu.pl/polonistyka/pracejezykoznawcze/pliki/oswiadczenie.doc