Natura jako element nominacyjny w kreacji nazw miejskich lokali gastronomicznych

Elżbieta Rudnicka-Fira

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków


Abstract

The article attempts to examine the nomination of urban gastronomic establishments
that use nature in its creations, a broadly understood nature that
is an inseparable part of urban space.


Keywords:

lokale gastronomiczne, kreacja, nominacja, chrematonimy, nazwy, region, przestrzeń miejska, świat przyrody, natura, wartości, konotacje, asocjacje, reklama


Afeltowicz B. (2000): Nazwy lokali gastronomicznych w Szczecinie. [W:] Onomastyka polska nowe kierunki językoznawcze. Red. M. Czachorowska, Ł. Szewczyk. Bydgoszcz, s. 195−209.   Google Scholar

Biolik M. (2011): Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim. [W:] Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik, J. Duma. Olsztyn.   Google Scholar

Breza E. (1988): Nazwy lokali gastronomicznych w województwie gdańskim. „Zeszyty Naukowe UG Prace Językoznawcze” nr 14, s. 115−123.   Google Scholar

Dubisz S.(red.) (2006): Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa. (SJP).   Google Scholar

Duszyński H. (2011): Nazwy białoruskich kawiarni, restauracji i barów. [W:] Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik, J. Duma. Olsztyn.   Google Scholar

Jaros V. (2000): Konotacje semantyczne nazw częstochowskich pubów. [W:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Red. M. Czachorowska, Ł. Szewczyk. Bydgoszcz, s. 341−357.   Google Scholar

Matusiak I. (2010): Element wartościujący w określeniach identyfikujących firmy. [W:] Nazwy własne a społeczeństwo. T. II. Red. R. Łobodzińskiej. Łask, s. 295−303.   Google Scholar

Naruszewicz A. (2000): Nazwy własne w reklamie. [W:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Red. M. Czachorowska, Ł. Szewczyk. Bydgoszcz, s. 235−243.   Google Scholar

Przybylska R. (1992): O współczesnych nazwach firm. „Język Polski” LXXII, s. 138−150.   Google Scholar

Ritzer G. (2001): Magiczny świat konsumpcji. Przeł. L. Stawowy. Warszawa.   Google Scholar

Rogowska-Cybulska E. (2011): Rola słowotwórstwa w kształtowaniu wartości perswazyjnej chrematonimów (na przykładzie nazw gdańskich firm handlowych i usługowych). [W:] Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik, J. Duma, Olsztyn.   Google Scholar

Rudnicka-Fira E. (1996): Pragmatyczny aspekt nazw własnych we współczesnej polszczyźnie użytkowej. [W:] 12. Slovenskà Onomastickà Konferencia a 6. Seminàr „Onomastika a škola”. Zbornik referàtov. Zostavili M. Majtàn a František Ruščak. Prešov, s. 68−74.   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., (1994): Najnowsze nazwy sklepów. [W:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Zbiór studiów. Red. E. Wrocławska. Warszawa, s. 133−142.   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (1995): Nazwy łódzkich sklepów w 1994 roku. [W:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące. Red. D. Bieńkowska. T. II. Łódź, s. 118−129.   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (2000): Nazwy firm – chaos czy system? [W:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Red. M. Czachorowska, Ł. Szewczyk. Bydgoszcz, s. 99−112.   Google Scholar

Siwiec A. (2001): Z problematyki badań nad nazwami placówek handlowo-usługowych w Lublinie. [W:] Toponimia i oronimia. Red. A. Cieślikowa i B. Czopek-Kopciuch. Kraków, s. 383−392.   Google Scholar

Siwiec A. (2003): Nazwy sklepów i firm handlowych jako przedmiot badań onomastycznych. [W:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość onomastyki. Red. R. Łobodzińska. Wrocław, s. 261−270.   Google Scholar

Szymczak M. (red.) (1978−1981): Słownik języka polskiego. T. 1−3. Warszawa (SJP).   Google Scholar

Tokarski R. (1981): Poziomy konotacji semantycznej. [W:] Język a Kultura. T. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne. Red. J. Puzynina i J. Bartmiński. Wrocław, s. 45−51.   Google Scholar

Tomaszewska M. (1996): Polskie mikrotoponimy motywowane wyrażeniami przyimkowymi. Łódź.   Google Scholar

Zboralski M. (1995): Nomen omen czyli jak nazwać firmę i produkt. Warszawa.   Google Scholar


Published
2019-09-25

Cited by

Rudnicka-Fira, E. (2019). Natura jako element nominacyjny w kreacji nazw miejskich lokali gastronomicznych. Prace Językoznawcze, 20(3), 139–150. https://doi.org/10.31648/pj.4546

Elżbieta Rudnicka-Fira 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, KrakówLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.