Natura jako element nominacyjny w kreacji nazw miejskich lokali gastronomicznych

Elżbieta Rudnicka-Fira

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków


Abstract

The article attempts to examine the nomination of urban gastronomic establishments
that use nature in its creations, a broadly understood nature that
is an inseparable part of urban space.


Keywords:

lokale gastronomiczne, kreacja, nominacja, chrematonimy, nazwy, region, przestrzeń miejska, świat przyrody, natura, wartości, konotacje, asocjacje, reklama


Afeltowicz B. (2000): Nazwy lokali gastronomicznych w Szczecinie. [W:] Onomastyka polska nowe kierunki językoznawcze. Red. M. Czachorowska, Ł. Szewczyk. Bydgoszcz, s. 195−209.   Google Scholar

Biolik M. (2011): Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim. [W:] Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik, J. Duma. Olsztyn.   Google Scholar

Breza E. (1988): Nazwy lokali gastronomicznych w województwie gdańskim. „Zeszyty Naukowe UG Prace Językoznawcze” nr 14, s. 115−123.   Google Scholar

Dubisz S.(red.) (2006): Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa. (SJP).   Google Scholar

Duszyński H. (2011): Nazwy białoruskich kawiarni, restauracji i barów. [W:] Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik, J. Duma. Olsztyn.   Google Scholar

Jaros V. (2000): Konotacje semantyczne nazw częstochowskich pubów. [W:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Red. M. Czachorowska, Ł. Szewczyk. Bydgoszcz, s. 341−357.   Google Scholar

Matusiak I. (2010): Element wartościujący w określeniach identyfikujących firmy. [W:] Nazwy własne a społeczeństwo. T. II. Red. R. Łobodzińskiej. Łask, s. 295−303.   Google Scholar

Naruszewicz A. (2000): Nazwy własne w reklamie. [W:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Red. M. Czachorowska, Ł. Szewczyk. Bydgoszcz, s. 235−243.   Google Scholar

Przybylska R. (1992): O współczesnych nazwach firm. „Język Polski” LXXII, s. 138−150.   Google Scholar

Ritzer G. (2001): Magiczny świat konsumpcji. Przeł. L. Stawowy. Warszawa.   Google Scholar

Rogowska-Cybulska E. (2011): Rola słowotwórstwa w kształtowaniu wartości perswazyjnej chrematonimów (na przykładzie nazw gdańskich firm handlowych i usługowych). [W:] Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik, J. Duma, Olsztyn.   Google Scholar

Rudnicka-Fira E. (1996): Pragmatyczny aspekt nazw własnych we współczesnej polszczyźnie użytkowej. [W:] 12. Slovenskà Onomastickà Konferencia a 6. Seminàr „Onomastika a škola”. Zbornik referàtov. Zostavili M. Majtàn a František Ruščak. Prešov, s. 68−74.   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., (1994): Najnowsze nazwy sklepów. [W:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Zbiór studiów. Red. E. Wrocławska. Warszawa, s. 133−142.   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (1995): Nazwy łódzkich sklepów w 1994 roku. [W:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące. Red. D. Bieńkowska. T. II. Łódź, s. 118−129.   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (2000): Nazwy firm – chaos czy system? [W:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Red. M. Czachorowska, Ł. Szewczyk. Bydgoszcz, s. 99−112.   Google Scholar

Siwiec A. (2001): Z problematyki badań nad nazwami placówek handlowo-usługowych w Lublinie. [W:] Toponimia i oronimia. Red. A. Cieślikowa i B. Czopek-Kopciuch. Kraków, s. 383−392.   Google Scholar

Siwiec A. (2003): Nazwy sklepów i firm handlowych jako przedmiot badań onomastycznych. [W:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość onomastyki. Red. R. Łobodzińska. Wrocław, s. 261−270.   Google Scholar

Szymczak M. (red.) (1978−1981): Słownik języka polskiego. T. 1−3. Warszawa (SJP).   Google Scholar

Tokarski R. (1981): Poziomy konotacji semantycznej. [W:] Język a Kultura. T. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne. Red. J. Puzynina i J. Bartmiński. Wrocław, s. 45−51.   Google Scholar

Tomaszewska M. (1996): Polskie mikrotoponimy motywowane wyrażeniami przyimkowymi. Łódź.   Google Scholar

Zboralski M. (1995): Nomen omen czyli jak nazwać firmę i produkt. Warszawa.   Google Scholar


Published
2019-09-25

Cited by

Rudnicka-Fira, E. (2019). Natura jako element nominacyjny w kreacji nazw miejskich lokali gastronomicznych. Prace Językoznawcze, 20(3), 139–150. https://doi.org/10.31648/pj.4546

Elżbieta Rudnicka-Fira 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków