Nazwy rzek Świna, Ina, Jana – w poszukiwaniu źródłosłowu

Jerzy Duma

Instytut Slawistyki PAN, WarszawaAbstract

In article I suggest new interpretation of name of river Świna as old folding of words
pie. *h1su- ‘good’ and *h1ei̯- ‘go, move’ with expansion of suffix *-n-. Integrity meant: ‘good
passage’ on the sea or *‘good Ina’. If the extension element h1éi̯-/ *h1i- ‘go’ considered derivative
*h1éi̯-sh2- / *h1i-sh2- ‘rush’ is analogous to the group hydronyms can add the names of rivers
Issa, Isar, *Isonta and others.
Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Bd. I–III. Berlin 1989.   Google Scholar

A. Greule: Deutsches Gewässernamenbuch. Walter de Gruyter GmbH. Berlin–Boston 2014.   Google Scholar

J. Rieger: Gewässernamen im Flußgebiet des Wisłok (Nazwy wodne dorzecza Wisłoka). Hydronymia Europaea 3. Stuttgart 1988.   Google Scholar

J. Duma: Zuflüsse zur unteren Oder und Ostsee bis zur Persante (Nazwy dopływów dolnej Odry oraz Bałtyku po ujście Parsęty). Hydronymia Europaea 4. Stuttgart 1988.   Google Scholar

H. Mól: Gewässernamen im Flussgebiet des Wieprz. Hydronymia Europaea 6. Stuttgart 1990.   Google Scholar

M. Biolik: Gewässernamen im Flussgebiet der Narew von der Quellle bis zur Einmündung der Biebrza. Teil I: Die fließenden Gewässer (Nazwy wodne dorzecza Narwi od źródeł do ujścia Biebrzy. Cz: I: Nazwy wód płynących). Hydronymia Europaea 19. Stuttgart 2005.   Google Scholar

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany. T. III. Red. K. Rymut. Kraków 1999.   Google Scholar

J. Pokorny: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I–II. Bern 1949–1969.   Google Scholar

M. Rudnicki: Prasłowiańszczyzna-Lechia-Polska. T. I–II. Poznań 1959–1961.   Google Scholar

Schmid 1983 – W.P. Schmid: Der Begriff „Alteuropa” und die Gewässernamen in Polen. “Onomastica” XXVII, s. 55-69.   Google Scholar

Słownik prasłowiański. T. I i n. Wrocław 1974.   Google Scholar

J. Udolph: Die Stellung der Gewässernamen Polens innerhalb der alteuropäischen Hydronymie. Heidelberg 1990.   Google Scholar


Published
2020-06-04

Cited by

Duma, J. (2020). Nazwy rzek Świna, Ina, Jana – w poszukiwaniu źródłosłowu. Prace Językoznawcze, 19(2), 5–12. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5566

Jerzy Duma 
Instytut Slawistyki PAN, Warszawa