Płytki umysł jako współczesne wyzwanie edukacyjne. Badania eyetracking w refleksji nad czytaniem i pisaniem

Jacek Krawczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, OlsztynAbstract

Płytki umysł jako współczesne wyzwanie edukacyjne. Badania eyetracking w refleksji nad czytaniem i pisaniem.

 Barker Ch. (2005): Telewizja, teksty i odbiorcy. [W:] tegoż: Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Przeł. A. Sadza. Kraków.   Google Scholar

Bortnowski S. (2004): Lektury w stanie podejrzenia. [W:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty. Red. A. Janus-Sitarz. Kraków.   Google Scholar

Carr N. (2013): Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Przeł. K. Rojek. Gliwice.   Google Scholar

Chrząstowska B. (1987): Lektura i poetyka. Warszawa.   Google Scholar

Gadamer H.-G. (2001): Poetica. Wybrane eseje. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa.   Google Scholar

Goldman A.I. (1986): Epistemology and Cognition. London.   Google Scholar

Grzenia J. (2006): Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa.   Google Scholar

Guttmejer E. (1982): Rozumienie treści symbolicznych przez dzieci z klas III−V. Warszawa.   Google Scholar

Janus-Sitarz A. (2012): Aby chcieli i umieli czytać, czyli jak motywować do czytania lektur szkolnych. [W:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty. Red. A. Janus-Sitarz. Kraków.   Google Scholar

Kołakowski L. (2003): Obecność mitu. Warszawa.   Google Scholar

Langacker R.W. (1995): Symboliczny charakter gramatyki. [W:] Wykłady z gramatyki kognitywnej. Red. H. Kardela. Lublin.   Google Scholar

McLuhan M. (2004): Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Przeł. N. Szczucka. Warszawa.   Google Scholar

Nussbaum M. (2008): W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego. Przeł. A. Mieczkowska. Wrocław.   Google Scholar

Pętlewska H. (1999): Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. Kraków.   Google Scholar

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, www.men.gov.pl.   Google Scholar

Stetkiewicz L. (2011): Uczestnictwo ludzi o niestosownym guście w kulturze. [W:] tejże: Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę. Toruń.   Google Scholar

Tischner J. (1994): Myślenie według wartości. Kraków.   Google Scholar

Waldenfels B. (2002): Topografia obcego. Przeł. J. Sidorek. Warszawa.   Google Scholar

Welsch W. (1998): Nasza postmodernistyczna moderna. Przeł. A. Zeidler-Janiszewska, R. Kubicki. Warszawa.   Google Scholar

Więckowski R. (1997): Początkowa nauka czytania i pisania. „Życie Szkoły” nr 5.   Google Scholar

Więckowski R. (2000): Psychologiczne i fizjologiczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. „Życie Szkoły” nr 1.   Google Scholar

Taylor J. (2001): Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej. Przeł. A. Skucińska.   Google Scholar


Published
2020-06-19

Cited by

Krawczyk, J. (2020). Płytki umysł jako współczesne wyzwanie edukacyjne. Badania eyetracking w refleksji nad czytaniem i pisaniem. Prace Językoznawcze, 19(2), 105–114. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5605

Jacek Krawczyk 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, OlsztynLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.