Płytki umysł jako współczesne wyzwanie edukacyjne. Badania eyetracking w refleksji nad czytaniem i pisaniem

Jacek Krawczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, OlsztynAbstract

Płytki umysł jako współczesne wyzwanie edukacyjne. Badania eyetracking w refleksji nad czytaniem i pisaniem.

 
Barker Ch. (2005): Telewizja, teksty i odbiorcy. [W:] tegoż: Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Przeł. A. Sadza. Kraków.   Google Scholar

Bortnowski S. (2004): Lektury w stanie podejrzenia. [W:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty. Red. A. Janus-Sitarz. Kraków.   Google Scholar

Carr N. (2013): Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Przeł. K. Rojek. Gliwice.   Google Scholar

Chrząstowska B. (1987): Lektura i poetyka. Warszawa.   Google Scholar

Gadamer H.-G. (2001): Poetica. Wybrane eseje. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa.   Google Scholar

Goldman A.I. (1986): Epistemology and Cognition. London.   Google Scholar

Grzenia J. (2006): Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa.   Google Scholar

Guttmejer E. (1982): Rozumienie treści symbolicznych przez dzieci z klas III−V. Warszawa.   Google Scholar

Janus-Sitarz A. (2012): Aby chcieli i umieli czytać, czyli jak motywować do czytania lektur szkolnych. [W:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty. Red. A. Janus-Sitarz. Kraków.   Google Scholar

Kołakowski L. (2003): Obecność mitu. Warszawa.   Google Scholar

Langacker R.W. (1995): Symboliczny charakter gramatyki. [W:] Wykłady z gramatyki kognitywnej. Red. H. Kardela. Lublin.   Google Scholar

McLuhan M. (2004): Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Przeł. N. Szczucka. Warszawa.   Google Scholar

Nussbaum M. (2008): W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego. Przeł. A. Mieczkowska. Wrocław.   Google Scholar

Pętlewska H. (1999): Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. Kraków.   Google Scholar

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, www.men.gov.pl.   Google Scholar

Stetkiewicz L. (2011): Uczestnictwo ludzi o niestosownym guście w kulturze. [W:] tejże: Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę. Toruń.   Google Scholar

Tischner J. (1994): Myślenie według wartości. Kraków.   Google Scholar

Waldenfels B. (2002): Topografia obcego. Przeł. J. Sidorek. Warszawa.   Google Scholar

Welsch W. (1998): Nasza postmodernistyczna moderna. Przeł. A. Zeidler-Janiszewska, R. Kubicki. Warszawa.   Google Scholar

Więckowski R. (1997): Początkowa nauka czytania i pisania. „Życie Szkoły” nr 5.   Google Scholar

Więckowski R. (2000): Psychologiczne i fizjologiczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. „Życie Szkoły” nr 1.   Google Scholar

Taylor J. (2001): Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej. Przeł. A. Skucińska.   Google Scholar


Published
2020-06-19

Cited by

Krawczyk, J. (2020). Płytki umysł jako współczesne wyzwanie edukacyjne. Badania eyetracking w refleksji nad czytaniem i pisaniem. Prace Językoznawcze, 19(2), 105–114. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5605

Jacek Krawczyk 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn