Obrazowość polszczyzny średniowiecznej i jej współczesne korelaty. Rozważania wprowadzające

Artur Rejter

Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0002-1487-859X


Abstract

X
Słownik staropolski. Red. S. Urbańczyk. T. 1–11. Kraków 1953–2002. Online: , dostęp: 27.03.2020.   Google Scholar

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S. (2001): Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Dokulil M. (1979): Teoria derywacji. Tłum. A. Bluszcz, J. Stachowski. Wrocław.   Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J. (1998) Słowotwórstwo. Rzeczownik. [W:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. T. 2: Morfologia. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa.   Google Scholar

Handke K. (1976): Budowa morfologiczna i funkcje compositów polskich (z uwzględnieniem innych języków zachodniosłowiańskich). Wrocław.   Google Scholar

Jadacka H. (2001): System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000). Warszawa.   Google Scholar

Janowska A. (2007): Polisemia staropolskich czasowników. Źródła – swoistość – konsekwencje. Katowice.   Google Scholar

Kleszczowa K. (red.) (1996): Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych. Katowice.   Google Scholar

Kleszczowa K. (1998): Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki. Katowice.   Google Scholar

Kleszczowa K. (2003): Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja. Katowice.   Google Scholar

Krążyńska Z. (2000): Z zagadnień semantyki i składni staropolskich czasowników. [W:] Studia historycznojęzykowe III: Rozwój polskiego systemu językowego. Red. K. Rymut, W. R. Rzepka. Kraków, s. 213–219.   Google Scholar

Krążyńska Z. (2000–2012): Staropolskie konstrukcje z przyimkami. Cz. I–V. Poznań.   Google Scholar

Krażyńska Z. (2015): Staropolskie konstrukcje z przyimkami: krótka synteza. „LingVaria”. R. 10, nr 2, s. 193–204.   Google Scholar

Krążyńska Z., Mika T., Słoboda A. (2015): Składnia średniowiecznej polszczyzny. Cz. 1: Konteksty – metody – tendencje. Poznań.   Google Scholar

Laskowski R. (1992a): Wyraz (leksem) złożony. [W:] Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk. Wrocław.   Google Scholar

Laskowski R. (1992b): Złożenie. [W:] Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk. Wrocław.   Google Scholar

Łozowski P. (1999): Panchronia, czyli językoznawstwo bez synchronii. [W:] Przeszłość w językowym obrazie świata. Red. A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski. Lublin, s. 25–50.   Google Scholar

Mika T. (2012): Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe. Rekonesans. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” z. 67, s. 131–145.   Google Scholar

Ochmann D. (2002): Między dezintegracją a analogią. O pewnym typie złożeń współczesnej polszczyzny. „Język Polski” z. 1.   Google Scholar

Ochmann D. (2004): Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim. Kraków.   Google Scholar

Pastuchowa M. (2008): Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny. Katowice.   Google Scholar

Rejter A. (2006): Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności. Katowice.   Google Scholar

Rejter A. (2019): Ekspresywny wymiar apelatywnych i proprialnych compositów nazywających osoby w historii polszczyzny. [W:] tegoż: Nazwy własne w kon/tekstach kultury. Katowice.   Google Scholar

Rospond S. (2000): Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa–Wrocław.   Google Scholar

Tokarski R. (1999): Przeszłość i współczesność w językowym obrazie świata. Metodologiczne pytania i propozycje. [W:] Przeszłość w językowym obrazie świata. Red. A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski. Lublin, s. 9–23.   Google Scholar

Waszakowa K. (2005): Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa.   Google Scholar

Zajda A. (1990): Staropolska terminologia prawnicza. Kraków.   Google Scholar

Zajda A. (2001): Studia z historii polskiego słownictwa prawniczego i frazeologii. Kraków.   Google Scholar


Published
2020-09-03

Cited by

Rejter, A. (2020). Obrazowość polszczyzny średniowiecznej i jej współczesne korelaty. Rozważania wprowadzające. Prace Językoznawcze, 22(4), 139–149. https://doi.org/10.31648/pj.5820

Artur Rejter 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0002-1487-859XLicense

Copyright (c) 2020 Artur Rejter

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.