The Need for Cognition and Emotional Intelligence in Individuals with High Academic Achievements

Agnieszka Żmuda

John Paul II Catholic University of Lublin Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0001-8767-9375

Andrzej E. Sękowski

John Paul II Catholic University of Lublin Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0001-8767-9375

Izabela Szymczak

John Paul II Catholic University of Lublin Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-7239-8383


Abstrakt

Aim
The aim of this study was to verify the relationship between the need for cognition (NFC) and emotional intelligence (EI) in people with high academic achievement.

Method
This research involved 207 undergraduate and PhD students who were divided into two groups: (1) students who received scholarships from the Ministry of Science and Higher Education (currently the Ministry of Education and Science) in recognition of their scientific achievements, and (2) students who did not receive scholarships. The research tools were the Polish version of the Need for Cognition Scale (Cacciopo & Petty, 1982) developed by Matusz, Gąsiorowska and Traczyk (2011) and the Popular Emotional Intelligence
Questionnaire (Jaworowska & Matczak, 2005).

Results
The need for cognition and emotional intelligence were positively correlated in both groups. Further analyses indicated that high academic achievement does not moderate the relationship between NFC and EI.

Conclusion
The study demonstrated that the need for cognition increases with a rise in the ability to manage, use and understand emotions.


Słowa kluczowe:

need for cognition, emotional intelligence, high academic achievements, self-regulation


Bar-On, R. (1997). EQ-i. BarOn Emotional Quotient Inventory. A measure of emotional intelligence. User’s manual. Toronto: Multi-Health Systems.   Google Scholar

Brackett, M. A., Mayer, J. D., & Warner, R. M. (2004). Emotional Intelligence and its expression in everyday behavior. Personality and Individual Differences, 36, 1387–1402. DOI: 10.1016/S0191-8869(03)00236-8.   Google Scholar

Bertrams, A., & Dickhäuser, O. (2012). Passionate thinkers feel better: self-control capacity as mediator of the relationship between need for cognition and affective adjustment. Journal of Individual Differences, 33, 69–75. DOI: 10.1027/1614-0001/a000081.   Google Scholar

Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 116–131. DOI: 10.1037/0022-3514.42.1.116.   Google Scholar

Cacioppo, J. T., Petty, R. E., & Kao, C. F. (1984). The efficient assessment of need for cognition. Journal of Personality Assessment, 48(3), 306–307.   Google Scholar

Cazan, A. M., & Indreicab, S. E. (2014). Need for cognition and approaches to learning among university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 127, 134–138. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.03.227.   Google Scholar

Decety J. (2011). Dissecting the neural mechanisms mediating empathy. Emotion Review, 3, 92–108.   Google Scholar

Doliński, D., & Błaszczak, W. (2011). Dynamika emocji. Teoria i praktyka. [The dynamics of emotions. Theory and practice]. Warszawa: PWN.   Google Scholar

Dickhäuser, O., & Reinhard, M. A. (2010). How students build their performance expectancies: The importance of need for cognition. European Journal of Psychology of Education, 25, 399–409. DOI: 10.1007/s10212-010-0027-4.   Google Scholar

Fleischhauer, M., Enge, S., Brocke, B., Ullrich, J., Strobel, A., & Strobel, A. (2010). Same or different? Clarifying the relationship of need for cognition to personality and intelligence. Personality and Social Psychology Bulletin, 36, 82–96. DOI: 10.1177/0146167209351886.   Google Scholar

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. [Multiple intelligences. Theory in practice]. Poznań: Media Rodzina.   Google Scholar

Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna [Emotional intelligence]. Poznań: Media Rodzina.   Google Scholar

Gollwitzer, P., & Moskowitz, G. (1996). Goal effect on action and cognition. In: E. Higgins & A. Kruglanski (Eds.), Social psychology: Handbook of basic principles (pp. 361–399). New York: Guilford Press.   Google Scholar

Grass, J., Strobel, A., & Strobel, A. (2017). Cognitive Investments in Academic Success: The Role of Need for Cognition at University. Frontier in Psychology, 8, 790–799. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00790.   Google Scholar

Grzegorzewska, I. (2012). Emocje w procesie uczenia się i nauczania. [Emotions in the process of learning and teaching] . Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja [Present–Man–Education], 1(57), 39–48.   Google Scholar

Higgins, E. T. (1997). Beyond pleasure and pain. American Psychologist, 52, 1280–1300.   Google Scholar

Hill, B. D., Foster, J. D., Elliott, E. M., Shelton, J. T., McCain, J., & Gouvier, W. D. (2013). Need for cognition is related to higher general intelligence, fluid intelligence, and crystallized intelligence, but not working memory. Journal of Research in Personality, 47(1), 22–25. DOI: 10.1016/j.jrp.2012.11.001.   Google Scholar

Hill, B. D, Foster, J. D., Sofko, C., Elliott, E. M., & Shelton, J. T. (2016). The interaction of ability and motivation: Average working memory is required for Need for Cognition to positively benefit intelligence and the effect increases with ability. Personality and Individual Differences, 98, 225–8. DOI: 10.1016/j.paid.2016.04.043.   Google Scholar

Jaworowska, A., & Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. [The Popular Emotional Intelligence Questionnaire PKIE. Textbook]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.   Google Scholar

Jaworowska, A., & Matczak, A. (2008). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Podręcznik. [Emotional Intelligence Questionnaire INTE. Textbook]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.   Google Scholar

Jebb, A. T., Saef, R., Parrigon, S., & Woo, S. E. (2016). The need for cognition: Key concepts, assessment, and role in educational outcomes. In: A. A. Lipnevich, F. Preckel & R. D. Roberts (Eds.), Psychosocial Skills and School Systems in the 21st Century (pp. 115–132).   Google Scholar

Cham: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-28606-8_5.   Google Scholar

Kliś, M. (2012). Adaptacyjna rola empatii w różnych sytuacjach życiowych. [Adaptive role of empathy in various life situations]. Horyzonty Psychologii [The Horizons of Psychology], 2, 147–171.   Google Scholar

Knopp, K. (2020). Inteligencja emocjonalna dzieci i młodzieży a ich funkcjonowanie w relacjach z rówieśnikami. [Emotional intelligence of children and adolescents and their functioning in relations with peers]. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio [The Fides et Ratio Scientific Quarterly], 44(4), 149–163.   Google Scholar

Kossowska, M. (2003). Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia. [Individual differences in need of cognitive closure]. Przegląd Psychologiczny [The Review of Psychology], 46(4), 355–374.   Google Scholar

Lopes, P. N., Salovey, P., & Straus, R. (2003). Emotional intelligence, personality and the perceived quality of social relationships. Personality and Individual Differences, 35, 641–658.   Google Scholar

Luong, C, Strobel, A., Wollschläger, R., Greiff, S., Vainikainen, MP., & Preckel, F. (2017). Need for cognition in children and adolescents: Behavioral correlates and relations to academic achievement and potential. Learning and Individual Differences, 53, 103–113. DOI: 10.1016/j.lindif.2016.10.019.   Google Scholar

MacCann, C., Jiang, Y., Brown, L. E. R., Double, K. S., & Bucich, M. (2019). Emotional intelligence predicts academic performance: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 146, 150–186. DOI: 10.1037/bul0000219.   Google Scholar

Matczak, A. (2004). Temperament a inteligencja emocjonalna. [Temperament and emotional intelligence]. Psychologia, Etologia, Genetyka [Psychology, Ethology, Genetics], 10, 59–82.   Google Scholar

Matczak, A., & Knopp, K. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. [The importance of emotional intelligence in human functioning]. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.   Google Scholar

Matczak, A., Piekarska, J., & Studniarek, E. (2005). Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIE-T). Podręcznik. [Emotional Intelligence Scale – Faces (SIET). Textbook]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.   Google Scholar

Matusz, P. J., Traczyk, J., & Gąsiorowska, A. (2011). Kwestionariusz Potrzeby Poznania – konstrukcja i weryfikacja empiryczna narzędzia mierzącego motywację poznawczą. [Questionnaire of the Need for Cognition – construction and empirical verification   Google Scholar

of a tool measuring cognitive motivation]. Psychologia Społeczna [Social Psychology], 2(17), 113–128.   Google Scholar

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna? [What is emotional intelligence?]. In: P. Salovey & D. J. Sluyter (Eds.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna: problemy edukacyjne [Emotional development and emotional intelligence: educational problems] (pp. 23–69). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.   Google Scholar

Mendecka, G. (2012). Aktywność własna jako czynnik rozwoju wybitnych twórców. [Own activity as a factor in the development of outstanding artists]. Psychologia Rozwojowa [Developmental Psychology], 17(1), 65–76.   Google Scholar

Modzelewski, P. (2017). Przejawy empatii a satysfakcja z bliskiego związku. Oddziaływania na podstawie społeczno-emocjonalnego uczenia się. [Symptoms of empathy and satisfaction from a close relationship. Interactions based on socio-emotional learning].   Google Scholar

Psychoseksuologia [Psychosexology], 1(3), 68–78.   Google Scholar

Orzechowski, J., & Śmieja, M. (2008). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity kontrowersje. [Emotional intelligence. Facts, myths, controversies]. In: J. Orzechowski & M. Śmieja (Eds.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity kontrowersje [Emotional intelligence.   Google Scholar

Facts, myths, controversies] (pp. 19–46). Warszawa: PWN.   Google Scholar

Padgett, R. D., Goodman, K. M., Johnson, M. P., Saichaie, K., Umbach, P. D., & Pascarella, E. T. (2010). The impact of college student socialization, social class, and race on need for cognition. New Direction for Institutional Research, 145, 99–111. DOI: 10.1002/ir.324.   Google Scholar

Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18(4), 315–341. DOI: 10.1007/s10648-006-9029-9.   Google Scholar

Petty, R. E., Brińol P., Loersch, C., & McCaslin, M. (2009). The Need for Cognition. In: M. R. Leary & R. H. Hoyle (Eds.), Handbook of Individual Differences in Social Behavior (pp. 318–329). New York: Guilford Press.   Google Scholar

Petty, R. E., & Jarvis, W. (1996). The need to evaluate. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 172–194.   Google Scholar

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185–211.   Google Scholar

Salovey, P., Mayer, J. D., & Caruso, D. R. (2004). Pozytywna psychologia inteligencji emocjonalnej. [Positive psychology of emotional intelligence]. In: J. Czapiński (Eds.), Psychologia pozytywna [Positive psychology] (pp. 380–398). Warszawa: PWN.   Google Scholar

Sánchez-Álvarez, N., Berrios Martos, & M. P., Extremera, N. (2020). A Meta-Analysis of the Relationship Between Emotional Intelligence and Academic Performance in Secondary Education: A Multi-Stream Comparison. Frontiers in Psychology, 11, 1517. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.01517.   Google Scholar

Sękowski, A. E. (2010). Osiągnięcia człowieka w perspektywie psychologii zdolności. [Human achievements in the perspective of psychology of abilities]. In: A. E. Sękowski & W. Klinkosz (Eds.), Zdolności człowieka w perspektywie współczesnej psychologii   Google Scholar

[Human abilities in the perspective of contemporary psychology] (pp. 83–93). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.   Google Scholar

Soubelet, A., & Salthouse, T. A. (2017). Does need for cognition have the same meaning at different ages?. Assessment, 24(8), 987–998. DOI: 10.1177/1073191116636449.   Google Scholar

Stańczak, M. A. (2009). Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole. [Satisfying the needs of a gifted student at school]. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.   Google Scholar

Strobel, A., Behnke, A., Gärtner, A., & Strobel, A. (2019). The interplay of intelligence and need for cognition in predicting school grades: A retrospective study. Personality and Individual Differences, 144, 147–152. DOI: 10.1016/j.paid.2019.02.041.   Google Scholar

Szczygieł, D., & Jasielska, A. (2008). Czy z wiekiem stajemy się bardziej inteligentni emocjonalnie? Przetwarzanie informacji o emocjach w wieku młodzieńczym i średniej dorosłości. [Do we get more emotionally intelligent as we age? Processing information   Google Scholar

about emotions in adolescence and middle adulthood]. Psychologia Rozwojowa [Developmental Psychology], 13(1), 85–99.   Google Scholar

Śmieja, M. (2018). W związku z inteligencją emocjonalną. Rola inteligencji emocjonalnej w relacjach społecznych i związkach intymnych. [In connection with emotional intelligence. The role of emotional intelligence in social and intimate relationships]. Kraków:   Google Scholar

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Google Scholar

Taracha, M. (2010). Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego. [Emotional intelligence and the use of intellectual potential]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.   Google Scholar


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Żmuda, A., Sękowski, A. E., & Szymczak, I. (2021). The Need for Cognition and Emotional Intelligence in Individuals with High Academic Achievements. Przegląd Psychologiczny, 64(3), 171–185. https://doi.org/10.31648/przegldpsychologiczny.7782

Agnieszka Żmuda 
John Paul II Catholic University of Lublin Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0001-8767-9375
Andrzej E. Sękowski 
John Paul II Catholic University of Lublin Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0001-8767-9375
Izabela Szymczak 
John Paul II Catholic University of Lublin Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-7239-8383Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Przegląd Psychologiczny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.