The Scale of Attitudes Toward Seniors (SATS). Presentation of the measurement tool

Jacek Łukasiewicz

University of Economics and Innovation in Lublin
https://orcid.org/0000-0002-9181-9403

Wiesław Kowalski

University of Economics and Innovation in Lublin
https://orcid.org/0000-0001-8402-2837


Abstrakt

Aim
The aim of this study was to re-validate the Scale of Attitudes Toward Seniors (SATS) developed based on G. Miłkowska’s concept of social attitudes towards the elderly.

Method
The validation was carried out on a sample of 1025 people aged M = 30.75 (SD = 14.05). An exploratory factor analysis with raw Quartimax rotation was performed, and theoretical validity was determined by analyzing the correlation matrix summarizing the relationship between the SATS vs. the Satisfaction with Life Scale (SWLS), the Resilience Assessment Scale (SPP-25), the Anger Expression Scale (SEG), the Sense of Coherence Scale (SOC), The Life Attitudes Profile (LAP) and the Eysenck Impulsiveness Questionnaire (IVE).

Results
Three subscales of the SATS were distinguished: Respect and Recognition, Rejection and Misunderstanding, and Social Distance, with Cronbach’s alpha coefficients in the range of .70-.93. Correlation analyses and other methods confirmed the content validity of the SATS.

Conclusions
The properties of the SATS indicate that this tool can be deployed in individual psychological assessment and in research.


Słowa kluczowe:

psychometric properties, SATS, attitudes towards seniors, ageism


Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować [Unraveling the mystery of health. How to deal with stress and avoid getting ill]. Warszawa: Fundacja IPN.   Google Scholar

Block, J. H., & Block, J. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior. W: W.A. Collins (red.) Development of cognition, affect, and social relations: The Minnesota symposia on child psychology, 13, Hillsdale (s. 39–101) NJ: Lawrence Erlbaum,.   Google Scholar

Block, J., & Kremen, A. M. (1996). IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 349–361.   Google Scholar

Dąbska, O., Pawlikowska-Łagód, K., Piasecki, J., Śledziewska, K., & Humeniuk, E. (2016). Starość i samotność osób starszych w percepcji ludzi młodych [Old age and loneliness of the elderly in the perception of young people]. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu   Google Scholar

[General Medicine and Health Sciences], 22(2), 140–144.   Google Scholar

Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., & Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja Skali SES M. Rosenberga [Self-esteem and its measurement. Polish adaptation of M. Rosenberg’s SES Scale]. Warszawa: PTP.   Google Scholar

Finogenow, M., Kaflik-Pieróg, M., & Strzelczyk, D. (2016). Postawy wobec starzenia się i osób starszych [Attitudes towards aging and the elderly]. Pedagogika Rodziny [Family Pedagogy], 6(3), 43–52.   Google Scholar

Hornowska, E. (2013). Testy Psychologiczne. Teoria i Praktyka [Psychological tests. Theory and practice]. Warszawa: Scholar.   Google Scholar

Iwanciw, E. (2010). Senior według studenta: niedołężny i agresywny [Senior according to the student: infirm and aggressive]. Pobrane z: https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,35590,8521152,senior-wedlug-studenta-niedolezny-i-agresywny.html.   Google Scholar

Jagielska, K. (2020). Attitudes of the Elderly Towards Old Age. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(1), 165–175. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.1.165–175.   Google Scholar

Jaworowska, A. (2011). Kwestionariusz impulsywności IVE HJ. Eysenck’a i SBG. Eysenck’a. Polska normalizacja [Impulsiveness Questionnaire IVE HJ. Eysenck and SBG. Eysenck. Polish normalization]. Warszawa: PTP.   Google Scholar

Juczyński, Z. (2010). Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia [Measurement Tools in Health Promotion and Psychology]. Warszawa: PTP.   Google Scholar

Klamut, R. (2010). Kwestionariusz postaw życiowych LAP: podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza Life Attitude Profile – Revised (LAP-R) Gary’ego T. Rekera [The Life Attitudes Profile LAP: a textbook for the Polish adaptation of the questionnaire Life Attitude Profile – Revised (LAP-R) Gary’ego T. Rekera]. Warszawa: PTP.   Google Scholar

Łukasiewicz, J., Kowalski, W., Saran, T., & Mazur, A. (2018). Psychometric properties of Scale for Evaluating Attitudes towards Seniors (SEAS). Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 26(2), 309–314. DOI: https://doi.org/10.26444/aaem/93107.   Google Scholar

Miłkowska, G. (2014). Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów [Analysis of social attitudes towards older people on the basis of students’ opinions]. Rocznik Polsko-Ukraiński [Polish-Ukrainian Yearbook], 25, 177–192.   Google Scholar

Nicole-Urbanowicz, J. (2006). Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek [Ageism and Age Discrimination]. Niebieska Linia [Blue Line], 6. Pobrane z: http://www.pismo. niebieskalinia.pl/index.php?id=482.   Google Scholar

Ogińska-Bulik, N., & Juczyński, Z. (2001). Skala Ekspresji Gniewu – SEG [Anger Expression Scale – SEG]. W: Z. Juczyński (red.), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia [Measurement Tools in Health Promotion and Psychology] (s. 214–219). Warszawa: PTP.   Google Scholar

Ogińska-Bulik, N., & Juczyński, Z. (2008). Skala pomiaru prężności – SPP-25 [Resilience measurement scale – SPP-25]. Nowiny Psychologiczne [Psychological News], 3, 39–56.   Google Scholar

Olszewski, H. (2013). Senior osoba i obywatel [Senior person and citizen]. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum Szkoły Wyższej.   Google Scholar

Pakos, E. (2017). Ludzie starzy w oczach młodzieży – wyniki badań własnych [Old people in the eyes of young people – the results of own research]. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica [Journal of the University of Lodz], 3(329), 167–177.   Google Scholar

Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. M., & Kalka, D. (2015). Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność Emocjonalna [Youth Aggressiveness Questionnaire – Emotional Reactivity]. Gdańsk : Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych   Google Scholar

Stowarzyszenia Edukacji Bez Granic. TIBCO Software Inc. (2017). Statistica (data analysis software system), version 13.   Google Scholar

Trempała, J., & Zając-Lamparska, L. (2007). Postawy wobec osób starszych: różnice międzypokoleniowe [Attitudes towards the elderly: intergenerational differences]. Przegląd Psychologiczny [Psychological Review], 50(4), 447–462.   Google Scholar

Zając-Lamparska, L. (2008a). Postawy utajone wobec osób starszych, przejawiane w trzech grupach wiekowych: wczesnej, średniej i późnej dorosłości [Hidden attitudes towards the elderly, manifested in three age groups: early, middle and late adulthood]. Psychologia   Google Scholar

Rozwojowa [Developmental Psychology], 13(3), 91–102.   Google Scholar

Zając-Lamparska, L. (2008b). Współczesny obraz człowieka starszego wśród młodych dorosłych [A modern image of an elderly man among young adults]. Polskie Forum Psychologiczne [Polish Psychological Forum], 13(2), 124–140.   Google Scholar


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Łukasiewicz, J., & Kowalski, W. (2021). The Scale of Attitudes Toward Seniors (SATS). Presentation of the measurement tool. Przegląd Psychologiczny, 64(3), 187–207. https://doi.org/10.31648/przegldpsychologiczny.7783

Jacek Łukasiewicz 
University of Economics and Innovation in Lublin
https://orcid.org/0000-0002-9181-9403
Wiesław Kowalski 
University of Economics and Innovation in Lublin
https://orcid.org/0000-0001-8402-2837Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Przegląd Psychologiczny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.