Aleksander Barszczewski: uczony i poeta (w 90. rocznicę urodzin)

Alexander Barshchewski: A Scholar and a Poet (on the 90th anniversary of his birth)

Beata Siwek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Abstrakt

This article discloses scientific, organizational, didactic and literary activity of the most outstanding Belarusian scientist, a professor of the University of Warsaw and, for many years, the head of the Department of Belarusian Studies – Alexander Barshchewski. In the article his academic achievements were outlined, the most important directions of his researches were presented and a special attention has been drawn not only to multidimensionality and interdisciplinarity of issues and problems that he had been taking up in his monographs and scientific articles, but also to impressive didactic and organizational achievements that resulted in numerous awards and prizes. Also, his poetic work has been synthetically presented and the most significant themes and motives of his lyrics, that impresses with the subtlety of artistic expression, the power of emotions and the concentration on spiritual reality, has been determined.


Słowa kluczowe:

Belarusian literature     scientific activity     poetry     borderland     homeland     identity


Barszczewski, A. (2001), Tvortsy byelaruskaha litaraturnaha rukhu w Pol’shchy 1958-1998. Minsk. [Баршчэўскі, А. (2001), Творцы беларускага літаратурнага руху ў Польшчы 1958-1998. Мінск.]

Barszczewski, A. (2004), Byelaruskaya emihratsyynaya pis’movasts’. Warszawa. [Баршчэўскі, А. (2004), Беларуская эміграцыйная пісьмовасць. Варшава.]

Barski, A. (2011), Vybranyya tvory. Minsk. [Барскі, А. (2011), Выбраныя творы. Мінск.]

Barski, A. (2015), „I tol’ki w movye rodnay budu vyechny…”. Vyershavanyya tvory. Warszawa. [Барскі, А. (2015), „І толькі ў мове роднай буду вечны…”. Вершаваныя творы. Варшава.]

Dingley, J. (2015), Rediscovering Barski/Barszczewski: some reflections on nations, literaturę, writers and readers. W: Kaczmarczyk, M./Nowacki, A./Sidor, M. i in. (red.), „Światła masz tyle w sobie…” Ze studiów wschodniosłowiańskich. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Lublin, 35-42.

Kliabanau, D. (2013), Białoruska tożsamość narodowa: traumatyczne przeżycia pogranicza w ujęciu literackim (na przykładzie wybranych utworów literatury białoruskiej XX wieku). W: Przegląd Wschodnioeuropejski. IV, 393-408.

McMillin, A. (2004), Byelaruskaya litaratura dyyaspary Minsk. [Макмілін, А. (2004), Беларуская літаратура дыяспары, Мінск.]

McMillin, A. (2015), Language, place and history in Belarusian literature. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. VI/I, 97-105.

Maldzis, A. (2015), „Bats’ka” pol’skikh byelarusistaw. Da 85-hoddzya z dnya naradzhennya Alyaksandra Barshchewskaha. W: Kaczmarczyk, M./Nowacki, A./Sidor, M. i in. (red.), „Światła masz tyle w sobie…” Ze studiów wschodniosłowiańskich. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Lublin, 30-33. [Мальдзіс, А. (2015), „Бацька” польскіх беларусістаў. Да 85-годдзя з дня нараджэння Аляксандра Баршчэўскага. W: Kaczmarczyk, M./Nowacki, A./Sidor, M. i in. (red.), „Światła masz tyle w sobie…” Ze studiów wschodniosłowiańskich. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Lublin, 30-33.]

Opacki, Z. (2014), Pogranicze jako determinanta historii Białorusi. Uwagi na marginesie monografii: Белорусы: нация Пограничья. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. V/I, 13-29.

Siwek, B. (2004), Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” wobec problematyki ojczyźnianej. Lublin.

Siwek, B. (2015), Poetyckie światy Alesia Barskiego. W: Kaczmarczyk, M./Nowacki, A./Sidor, M. i in. (red.), „Światła masz tyle w sobie…” Ze studiów wschodniosłowiańskich. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Warszawa, 65-75.

Timoszuk, M. (2006), Profesor Aleksander Barszczewski. W: Timoszuk, M./Chaustowicz, M. (red.), Droga ku wzajemności. Tom jubileuszowy dedykowany prof. Aleksandrowi Barszczewskiemu. Warszawa, 9-11.

Woźniak, A. (2005), Profesor Aleksander Barszczewski i jego związki z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Na jubileusz 75-lecia. W: Roczniki Humanistyczne. 7, 21-25.

Zaniewska, T. (1992), Podróż daremna. Szkice o poezji białoruskojęzycznej w Polsce. Białystok.

Zaprudnik, J. (2006), Alyaksandr Barshchewski: Pohlyad z’ N’yu-Yorku. W: Timoszuk, M./

Chaustowicz, M. (red.), Droga ku wzajemności. Tom jubileuszowy dedykowany prof. Aleksandrowi Barszczewskiemu. Warszawa. [Запруднік Я. (2006), Аляксандр Баршчэўскі: Погляд зь Нью-Ёрку. W: Timoszuk, M./ Chaustowicz, M. (red.), Droga ku wzajemności. Tom jubileuszowy dedykowany prof. Aleksandrowi Barszczewskiemu. Warszawa].
Pobierz


Opublikowane
30.06.2020

Cited By /
Share

Siwek, B. (2020). Aleksander Barszczewski: uczony i poeta (w 90. rocznicę urodzin): Alexander Barshchewski: A Scholar and a Poet (on the 90th anniversary of his birth). Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(1), 209–218. https://doi.org/10.31648/pw.5981

Beata Siwek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II