Organizacja obrony narodowej w wybranych państwach. Analiza porównawcza Estonii, Finlandii i Rosji

Organization of national defence in selected countries. comparative analysis of Estonia, Finland And Russia

Urszula Staśkiewicz

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości


Abstrakt

This publication is the result of research into the organization of national defence in selected European countries. The main research problem was to find the answer to the question how the national defence is organized in countries with different geopolitical possibilities, as well as various financial, human and natural resources. The aim of the investigations was to present the defence policy of selected European countries and generate a better understanding of the issues of national defence, including the issue of defence preparations. In order to achieve the goal and solve the research problem, three non-reactive test methods were used: content analysis, existing data analysis and comparative analysis. We decided to select Estonia, Finland and Russia as units of our analysis.


Słowa kluczowe:

defence preparations, national defence, national security, Estonia, Finland, Russia


CHEDA, R. (2016), Rosyjska armia. Koniec snu o potędze. W: https://gazetafinansowa.pl/18899/rosyjska-armia-koniec-snu-o-potedze/ [dostęp: 17.08.2019].   Google Scholar

GRZYBOWSKI, M. (2007), Finlandia: zarys systemu ustrojowego. Kraków.   Google Scholar

JANULA, E./KOSIŃSKA, M. (2015), Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej – potencjał i realne możliwości. W: http://geopolityka.org/analizy/eugeniusz-janula-malgorzata-kasinska-sily-zbrojne-federacji-rosyjskiej-potencjal-i-realne-mozliwosci [dostęp: 09.09.2019].   Google Scholar

KAMIŃSKI, M. (2020), Obrona psychologiczna społeczeństwa w strategicznych dokumentach państwa na przykładzie Estonii. W: Pacek P./Kamiński M./Merecz D. (red.), Psychological aspects of armed conflicts. Warszawa, 100-112.   Google Scholar

KAMIŃSKI, M. (2012), Obrona narodowa Republiki Estonii. Toruń.   Google Scholar

KITLER, W. (2011), Przygotowania obronne państwa w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka. Podstawy teoretyczne przygotowań obronnych państwa w kontekście zadań i potrzeb obronnych. W: Zeszyt Problemowy Towarzystwo Wiedzy Obronnej. 1 (65), 7-20.   Google Scholar

KUCHARSKI, M. (2003), Edukacja obronna społeczeństw państw zachodnich i Europy środkowo-wschodniej. W: Kucharski M. (red.), Edukacja obronna Polska i świat. Łódź, 199-223.   Google Scholar

KULICZKOWSKI, M. (2016), Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Próba systematyzacji procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań. Warszawa.   Google Scholar

KUSPYS, P. (2009), Wspólnota Niepodległych Państw – stan faktyczny i perspektywy. W: Biuletyn Opinie Fundacji Amicus Europae. 10, 1-9.   Google Scholar

MAZUR, R. (2007), Wspólnota Niepodległych Państw - integracja czy dezintegracja. W: Wschodnioznawstwo, 1, 169-189.   Google Scholar

MICKIEWICZ, P. (2018), Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku. Warszawa.   Google Scholar

RDZANEK, G. (2011), Miejsce NATO w fińskiej doktrynie obronnej. W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 3, 182-193.   Google Scholar

SOLOCH, P./ŻURAWSKI VEL GRAJEWSKI, P./DRYBLAK, Ł. (2015), Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa państwa. Charakterystyki wybranych armii państw europejskich na tle armii polskiej. Warszawa.   Google Scholar

WILK, A. (2013), Marzenia na miarę giganta. W: http://www.polskazbrojna.pl/home/articleinmagazi¬ne-show/8446?t=MA¬RZENIA-NA-MIARE-GIGANTA [dostęp: 13.10.2019].   Google Scholar

Asevelvollisuuslaki (2007), Ustawa o służbie wojskowej 2007 (Asevelvollisuuslaki).   Google Scholar

Edukacja patriotyczna (2016), Dekret z 30 grudnia 2015 roku nr 1493 O programie państwowym „Edukacja patriotyczna obywateli Federacji Rosyjskiej na lata 2016-2020” (Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы).   Google Scholar

Finnish Security (2009), Finnish Security and Defence Policy 2009. Government Report.   Google Scholar

Kaitseliidu seadus (2013), Ustawa o Estońskiej Lidze Obrony (Kaitseliidu seadus) z dnia 13.04.2013.   Google Scholar

Kaitseväeteenistuse seadus (2012), Ustawa o służbie wojskowej (Kaitseväeteenistuse seadus) z dnia 13.06.2012.   Google Scholar

Strategia Federacji Rosyjskiej (2009), Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej do roku 2020 (Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года).   Google Scholar

Układ (1955), Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzeczpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką, podpisany w Warszawie dnia 14 maja 1955 roku (Dz.U. 1955 nr 30 poz. 182).   Google Scholar

Ustawa (1994), Ustawa o Siłach Obronnych 1994, W: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940740 [dostęp: 08.08.2019].   Google Scholar

Ustawa (1995), Ustawa zmieniająca, Ustawa zmieniająca Ustawę o Siłach Obronnych (Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta).   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
24.09.2021

Cited By /
Share

Staśkiewicz, U. (2021). Organizacja obrony narodowej w wybranych państwach. Analiza porównawcza Estonii, Finlandii i Rosji: Organization of national defence in selected countries. comparative analysis of Estonia, Finland And Russia. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 137–152. https://doi.org/10.31648/pw.6466

Urszula Staśkiewicz 
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości