Parnicki a Rosja. Rekonesans

Parnicki and Russia. Reconnaissance

Piotr Gorliński-Kucik

University of Silesia in Katowice


Abstrakt

The article considers issue of the connections between Teodor Parnicki, the Polish author of historical novels, and Russia. His attitude has its origins in biographical experiences. Knowledge of Russian culture is evident especially in the early work of Parnicki, and above all – in literary criticism of the interwar period. Careful reading shows that the sketches and reviews are a conservative critical project, the subject of which is Soviet social and cultural policy and communism in general. This article also complements the current state of research (who did not address this issue), while being a contribution to further research.


Słowa kluczowe:

Teodor Parnicki, literary criticism, Soviet novel, conservatism, Russia


BIERDIAJEW, M. (2003), Nowe średniowiecza. Los człowieka we współczesnym świecie. Warszawa.   Google Scholar

CIEŚLIKOWSKA, T. (1965), Pisarstwo Teodora Parnickiego. Warszawa.   Google Scholar

CZERMIŃSKA, M. (1972), Czas w powieściach Parnickiego. Wrocław.   Google Scholar

DRAWICZ, A. (red.) (1997), Historia literatury XX wieku. Warszawa.   Google Scholar

DYBCIAK, K. (1979), Krytyczna działalność powieściopisarza. O krytyce literackiej Teodora Parnickiego w la-tach 1928-1939. W: Pamiętnik Literacki. 3, 115-151.   Google Scholar

DYBCIAK, K. (1981), Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych. Wrocław.   Google Scholar

GIEDROYC, J., PARNICKI T. (2014), Listy 1946-1968. Oprac. A. Dobrowolski. Warszawa.   Google Scholar

GORLIŃSKI-KUCIK, P. (2014), Meksykańskie lata Teodora Parnickiego. W: Nowacka, B./Szałasta-Rogowska, B. (red.), Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice, seria pierwsza. Katowice/Toronto, 589-605.   Google Scholar

JUSZCZYK, A. (2004), Retoryka a poznanie: powieściopisarstwo Teodora Parnickiego. Kraków.   Google Scholar

KOSIŃSKI, K. (2010), Dziennik Teodora Parnickiego jako nowoczesny palimpsest. W: Dzieje najnowsze. 1, 207-221.   Google Scholar

KRASUCKA, K. (2017), Człowiek – odtwórca czy twórca wartości? Dostojewski, Bierdiajew, Bachtin. W: Prze-gląd Wschodnioeuropejski. VIII/2, 377-383.
Crossref   Google Scholar

LICHNIAK, Z. (1978), W stronę Parnickiego. W: Parnicki, T., Szkice literackie. Warszawa, V-LXXIII.   Google Scholar

LITWINEK, J. (1970), Poglądy Teodora Parnickiego na powieść historyczną (1928-1939). W: Acta Universitatis Wratislaviensis. 131, 337-360.   Google Scholar

MARKIEWKA, T. (oprac.) (2002), „Pamięć, władca [...] bezlitosny, wciąż i wciąż wskrzesza ponownie to, co minę-ło...”. Fragmenty wspomnień Teodora Parnickiego. W: Pamiętnik Literacki. 2, 153-211.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1930), Nowa fala romantyzm u rosyjskiego. W: Myśl Narodowa. 42, 658-660.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1931a), „Bogoiskatiel” (O twórczości Dymitra Mereżkowskiego). W: Myśl Narodowa. 19, 230-232.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1931b), Poezja rosyjska XX wieku. W: „Myśl Narodowa”. 32, 5-8.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1933a), Akmeizm. W: Przegląd Powszechny. 200, 499-519.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1933b), Historyzm w poezji rosyjskiej. W: Kurier Literacko-Naukowy. 50, 6-7.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1933c), Literatura piękna emigracji rosyjskiej. W: Kurier Literacko-Naukowy. 34, 2-3.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1933d), Rosyjskie szkoły poetyckie XX wieku. W: Kurier Literacko-Naukowy. 39, 10-11.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1934-1935), Rosyjska literatura porewolucyjna. ZSRR i emigracja 1917-1934. W: Kurier Literac-ko-Naukowy. 51, 8-10; 52, 11-13; 54, 10-12; 1, 4-7; 2, 8-9.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1934a), Co to jest akmeizm. W: Głos Literacko-Naukowy. Dodatek do Głosu Narodu 240, 4.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1934b), Epickość „Cichego Donu”. W: Wiadomości Literackie” 1934. 50, 3.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1934c), Iwan Bunin, tegoroczny laureat nagrody Nobla. W: Kurier Literacko-Naukowy. 1, 11-13.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1934d), Nowe drogi rosyjskiej powieści historycznej. W: Przegląd Powszechny. 202, 250-273.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1934e), O miłości i wolności. W: Wiadomości Literackie. 47, 4.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1934f), Polska i Polacy w literaturze rosyjskiej. Literatura rosyjska a katolicyzm. W: Kurier Lite-racko-Naukowy. 40, 12-14; 41, 10; 42, 8-10; 43, 12-14.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1934g), Powieść sowiecka dnia dzisiejszego. W: Kurier Literacko-Naukowy. 11, 2-3; 12, 10-12; 13, 8-10; 15, 6-7.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1935a), Leonow a Dostojewski. W: Kurier Literacko-Naukowy. 41, 8-10.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1935b), Zagadnienie elity sowieckiej. W: Wiadomości Literackie. 8, 6.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1937a), Aleksander Puszkin (w stulecie tragicznego pojedynku). W: Kurier Literacko-Naukowy. 7, 1-2.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1937b), Na progu nowego średniowiecza. W: Wiadomości Literackie. 2, 5.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1963), Wręczenie XVI Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. W: Kierunki. 49, 2-3, 6.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1969), Aecji, poslednij Rimljanin. Moskwa.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1978), Szkice literackie. Warszawa.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1980), Historia w literaturę przekuwana. Warszawa.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1982), Serebrijanye orly. Roman. Tłum. J. Abyzov. Moskwa.   Google Scholar

PARNICKI, T. (1989), Cały w przeszłości. Tłum. Krystyna Kancewicz-Sokołowska. W: Literatura na Świecie. 506, 642-650.   Google Scholar

PARNICKI, T. (2008), Dzienniki a lat osiemdziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej. Wstęp Zygmunt Lichniak. Oprac. Tomasz Markiewka. Kraków.   Google Scholar

PARNICKI, T. (2015), Trzy minuty po trzeciej. Powieść egzotyczno-sensacyjna. Oprac. T. Markiewka. Warszawa.   Google Scholar

PORĘBINA G., PORĘBA S. (1996), Historia literatury rosyjskiej 1917-1991. Katowice.   Google Scholar

RAŹNY, A. (1976), Teodor Parnicki – krytyk literatury rosyjskiej wobec orientacji metodologicznych. W: Łużny, R. (red.), Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce. Wrocław, 119-134.   Google Scholar

SZYMUTKO, S. (1987), Publicystyka wobec powieściopisarstwa w twórczości T. Parnickiego. W: Ruch Literacki. 4/5, 309-322.   Google Scholar

ŚPIEWAK, P. (1991), Ideologie i obywatele. Warszawa.   Google Scholar

URBAŃSKA, J. (1968), Rosyjska powieść radziecka w Polsce w latach 1933-1939. Wrocław.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
31.12.2021

Cited By /
Share

Gorliński-Kucik, P. (2021). Parnicki a Rosja. Rekonesans: Parnicki and Russia. Reconnaissance. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 325–338. https://doi.org/10.31648/pw.6884

Piotr Gorliński-Kucik 
University of Silesia in Katowice