Przyczynek do badań nad szlachtą ruską w Wielkim Księstwie Litewskim. Część II. Genealogia Woyniłłowiczów z Boryszyna do początku XIX w.

Sławomir Augusiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The progenitor of the Woyniłłowiczes’ from Boryszyn ancestral line was Stefan, a son of Iwan Woyniłłowicz. In 1653, one of his three sons, Trojan, bought Boryszyn, which gave the name of this family line. Trojan was a wealthy man – except Boryszyn, he came into possession of much of the part of Niańków (by buying his brothers’ heritage from them), as well as Sieliszcze and Łukonica. Boryszyn was inherited by his son, Jan Teodor. Then, it became part of the inheritance of his grandson, Józef, and a great-grandson, Florian, who suc-ceeded Trojan as the head of the Woyniłłowiczes’ from Boryszyn ancestry line.


Słowa kluczowe:

Lithuania, Belarus, nobility, Woyniłłowicz, genealogy


ANISHCHCHANKA, Y.K. (2008), Uradnіkі belaruskіkh zemlyaў VKL pry Stanіslave Panyatoўskіm. Minsk. [Анiщчанка, Я. К. (2008), Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ пры Станіславе Панятоўскім. Мiнск.]   Google Scholar

AUGUSIEWICZ, S. (2006), Rodowód Woyniłłowiczów na Sawiczach. Przegląd Wschodni. X. 1, 21–40.   Google Scholar

AUGUSIEWICZ, S. (2012), Gabriel Woyniłłowicz, oficer jazdy koronnej z poł. XVII w. Zarys biografii. W: Studia z dziejów wojskowości. 1, 101–128.   Google Scholar

Deputaci (2007), Deputaci Trybunału Głównego W.Ks.L 1582-1696, Spis. Lulewicz H., Rachuba A. (opr.). Warszawa.   Google Scholar

GÓRSKI, K. (1893), Historia jazdy polskiej. Kraków.   Google Scholar

KOJAŁOWICZ, W. (1897), Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany Compendium. Kraków.   Google Scholar

KOSIŃSKI, A. (1881), Przewodnik Heraldyczny. III. Warszawa.   Google Scholar

LIEDKE, M. (2004), Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych. Białystok.   Google Scholar

ŁOWMIAŃSKI, H. (1939), Wykaz wywodów szlachectwa na Litwie przeważnie z lat 1773-1799. Miesięcznik Heraldyczny. XVIII /2.   Google Scholar

ŁOWMIAŃSKI, H. (1983), Popisy wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI wieku jako źródło do dziejów zaludnienia. w: H. Łowmiański, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznań.   Google Scholar

MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI, S. (1930), Wolnomularstwo na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1776-1822. Dzieje i materiały. Wilno.   Google Scholar

MORACZEWSKI, J. (1863), Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej. IX. Poznań.   Google Scholar

NIESIECKI, K.. (1842), Herbarz polski. IX. Lipsk, 438-449.   Google Scholar

OCHMANN-STANISZEWSKA, S., STANISZEWSKI, Z. (2000), Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimie-rza Wazy, Prawo-doktryna-praktyka. II, Wrocław.   Google Scholar

PETRAUSKAS, R. (2011), Stosunki pokrewieństwa. w: Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego, analizy i obrazy, V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila (opr.). Kraków. 697-712.   Google Scholar

PROCHASKA, A. (1912), Nowsze poglądy na ustrój wewnętrzny starej Litwy, Przegląd Historyczny, t. XV, z. 1, s. 30-54.   Google Scholar

RACHUBA A. (1987), Poczobutowie Odlaniccy, w: Poczobut Odlanicki J.W., Pamiętnik(1640-1684), Rachu-ba A. (wyd.), Warszawa.   Google Scholar

RADAMAN, A., YANUSHKEVІCH, A. (2014), Radaman, A., Yanushkevіch, A. (2014), Shlyakhta Novagarodskaga paveta ў paspalіtym rush·ennі VKL 1567 goda. in: w: Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI-XVIII wieku). Górzyński, S., Nagielski, M.. Warszawa. 337-381. [Радаман, A., Янушкевіч, A., (2014), Шляхта Новагародскага павета ў паспалітым рушэнні ВКЛ 1567 года. В: Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI – XVIII wieku). Górzyński, S., Nagielski, M.. Warszawa. 337-381.]   Google Scholar

SUŁEK, Z. (1982), Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego. Warszawa.   Google Scholar

WIĆKO, D., (2014), Kampania przedsejmowa 1699 roku w Wielkim Księstwie Litewskim, Zapiski Historyczne. LXXIX. z. 2. 29-53.   Google Scholar

ZAKRZEWSKI, A. (2013), Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo. Warsza-wa.   Google Scholar

ŻYCHLIŃSKI, T. (1881, 1890), Złota księga szlachty polskiej. III. XII. Poznań.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
08.01.2023

Cited By /
Share

Augusiewicz, S. (2023). Przyczynek do badań nad szlachtą ruską w Wielkim Księstwie Litewskim. Część II. Genealogia Woyniłłowiczów z Boryszyna do początku XIX w. Przegląd Wschodnioeuropejski, 13(2), 9–19. https://doi.org/10.31648/pw.8445

Sławomir Augusiewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie