Morski wymiar polsko-radzieckiej współpracy wojskowej w latach 1945-1989

Andrzej Drzewiecki

Polish Naval Academy in Gdynia


Abstrakt

The term cooperation in reference to its Polish-Soviet dimension has few adherents today. The dominant terminology emphasizes our across-the-board dependence on the eastern "partner"; many of those people write and speak of "Soviet occupation". I think it is a consequence of a certain historical policy, which, on the one hand, aims at obliterating the real image of the People's Republic of Poland in the memory of contemporary generations, and, on the other hand, takes recourse to a quite common opinion about the hostility of the USSR (also of the Russian Federation) in order to shape anti-Soviet and anti-Russian attitudes of Poles. The political and military reality of the years 1945-1989 was more complex, also in the area of the Polish-Soviet naval cooperation, and hence I intend to reflect on it in order to deepen its understanding beyond the known and oft-repeated political clichés.


Słowa kluczowe:

navy, Baltic theatre of war, Warsaw Pact, United Baltic Fleet


AMW, sygn. 2/49/13, Akta DMW, Treść listu skierowanego przez kontradmirała Mohuczego do oficerów i podoficerów.   Google Scholar

AMW, sygn. 2/49/15, Zespół akt DMW, Rozkaz organizacyjny NDWP nr 00163/org.   Google Scholar

AMW, sygn. 2/49/16, zespół akt DMW, Techniczny plan czynności związanych z powrotem Marynarki Wojennej do kraju.   Google Scholar

AMW, sygn. 3768/85/30, Zespół akt Oddziału Kadr (dalej OK), Raport na dzień 20 sierpnia 1945 r. do szefa Oddziały Organizacyjno-Mobilizacyjnego WP o stanie MW.   Google Scholar

CAW (Centralne Archiwum Wojskowe), sygn. IV.500.1/A.6, Zespół akt Gabinetu NDWP, Mel-dunek szefa SG WP gen. broni Korczyca do NDWP, (15. 01. 1946 r.).   Google Scholar

Autoryzowany wywiad z kadm. w st. spocz. H. Pietraszkiewiczem (2008), Gdynia.   Google Scholar

Autoryzowany wywiad z adm. floty w st. spocz. R. Łukasikiem (2008), Gdynia.   Google Scholar

Autoryzowany wywiad z adm. floty w st. spocz. J. Czajkowskim (2008), Gdynia.   Google Scholar

Autoryzowany wywiad z wiceadm. w st. spocz. H. Sołkiewiczem (2008), Gdynia.   Google Scholar

Burhardt, M. (1929), Na manowcach polskiej ideologii, Teneryfa.   Google Scholar

Węglarz, Z. (2011), Niezłomny. Warszawa.   Google Scholar

BADEŃSKI, Z., | SOŁKIEWICZ, H. (2015), Charakterystyka struktur sił okrętowych Marynarki Wojennej w latach 1945-2009 i ich potencjałów po 1990 roku: studium operacyjne. W: Sołkiewicz, H. (red.), Ewolucyjny rozwój sił okrętowych Marynarki Wojennej w latach 1945-2010. Gdynia, 13-92.   Google Scholar

CIŚLAK, J. (2002), Współpraca polsko-radziecka przy tworzeniu polskiej floty wojennej w latach 1945-1989,. W: Przybylski, J. | Zalewski, B. (red.), Polityczne i militarne aspekty bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Gdynia, 239-254.   Google Scholar

DRZEWIECKI A. (2016), Polska Marynarka Wojenna od Drugiej do Trzeciej rzeczypospolitej. Studium bezpie-czeństwa morskiego państwa. Gdynia – Oświęcim.   Google Scholar

GROT, L.| KONECKI, T. | NALEPA, E. (1988), Pokojowe dzieje Wojska Polskiego. Warszawa.   Google Scholar

IWANOW, N. (2017), Komunizm po polsku. Historia komunizacji Polski widziana z Kremla. Kraków.   Google Scholar

JARUZELSKI, W. (2002), Suwerenność Polski w warunkach Układu Warszawskiego. W: Myśl Wojskowa. 3, 108-128.   Google Scholar

LABUDA, G. (2000), Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie. Wybór pism. Gdańsk.   Google Scholar

LENDA, J.| WIERZYKOWSKI, W. (2021), Świnoujście. Baza Marynarki Wojennej pięciu bander. Świnoujście.   Google Scholar

MOSZUMAŃSKI, Z. (2004), Tworzenie zrębów Marynarki Wojennej w kraju po II wojnie światowej. W: Przegląd Historyczno-Wojskowy. 3, 223-230.   Google Scholar

NAWROT, D. (2008), Marynarka Wojenna w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej Polski w latach 1945-1956. W: Komunikaty Instytutu Bałtyckiego. 47, 23-38.   Google Scholar

NAWROT, D. (2011), Historia korpusu oficerskiego Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej. W: Zeszyty Nau-kowe. 1, 167-192.   Google Scholar

PRZYBYLSKI, J. (1995) Stan badań nad dziejami Polskiej Marynarki Wojennej oraz czynniki warunkujące jej rozwój w latach 1918 – 1989, W: Polska Marynarka Wojenna w latach 1918 – 1989, (materiały z sym-pozjum naukowego 7 grudnia 1994 r.). Gdynia.   Google Scholar

PRZYBYLSKI, J.| PRZYBYLSKI, P. (2013) Polska Marynarka Wojenna w latach 1945 – 1995, cz. 1. Gdynia.   Google Scholar

PUCHAŁA, F. (2013), Budowa potencjału bojowego Wojska Polskiego 1945-1990. Obszary szpiegowskich dzia-łań. Warszawa.   Google Scholar

UMIASTOWSKI, R. (1921), Terytorium Polski pod względem wojskowym. Część wstępna i pierwsza. Warszawa.   Google Scholar

UMIASTOWSKI, R. (1922), Podstawy obrony państwa. Warszawa.   Google Scholar

WRZESIŃSKI, W. (2009), O nowe granice polsko – niemieckie. Pierwsze wojenne postulaty Polaków, W: Sikorski T.| Walczak H. | Wątor A. (red.), W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszo-wi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Szczecin, 181-191.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
08.01.2023

Cited By /
Share

Drzewiecki, A. (2023). Morski wymiar polsko-radzieckiej współpracy wojskowej w latach 1945-1989. Przegląd Wschodnioeuropejski, 13(2), 231–245. https://doi.org/10.31648/pw.8461

Andrzej Drzewiecki 
Polish Naval Academy in Gdynia