O POEZJI RELIGIJNEJ WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO BAROKU

Helena Smorczewska

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

-------------
Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1976, s. 21.

Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, wstęp i oprać. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 28.

А. А. Смирнов, Шекспир, Ренессанс и барокко, [в:] А. А. Смирнов, Из истории западноевропейской литературы, Москва - Ленинград 1965, с. 189.

Ю. Б. Виппер, О „семнадцатом веке" как особой эпохе в истории западноевропейских литератур, [в:] XVII век в мировом литературном развитии, Москва 1969, с. 56—58).

J. Sokołowska, Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy, Warszawa 1978, s. 104.

S. Barańczak, Bóg, człowiek i natura u angielskich „poetów metafizycznych” XVII wieku, Roczniki Humanistyczne, t. 28, 1980, z. 1, s. 221-222.

J. Pelc, Barok - epokaprzeciwieństw, Warszawa 1993, s. 16-17.

A. Czyż, Wstęp do barokowej poezji metafizycznej, Przegląd Humanistyczny, 1982, z. 10, s. 49-50.

The Metaphysical Poets, selected and edited by H. Gardner, London 1961; Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, wstęp i oprać. S. Barańczak, Warszawa 1982.

B. Kiefer-Lewalski, Protestant Poetics and the Seventeenth-Century Religious Lyric, Princeton 1979.

О. Гнатюк, Украшська духовна бароккова теня, Варшава-Кшв 1994, с. 54-55).

Д. С. Лихачев, Барокко и его русский вариант XVII века, Русская литература, 1962, nr 2, с. 41.

П.П. Охр1менко, Розвиток i взаэмозб'язки сх1днослов’янського барокко, [в:] Украшське лтературне барокко. 36ipuuK наукових праць, ред. О. В. Мишанич, Кшв 1987, с. 30.

Л. Сазонова, Библия в зеркале русской поэзии XVII века, [w:] Biblia a kultura Europy, Łódź 1992, s. 184-194.

J. Dębski, Twórczość rosyjskich sylabistów i tradycje literackie, Wrocław 1983.

В. I. Крекотень, Украшська книжна noesin середини XVII cm., [в:] Украшська поез1я. Середина XVIIcm., упорядники B.I. Крекотень, М.М. Сулима, Кш'в 1992, с.12.

Т. Bieńkowski, Antyk - Biblia - Literatura. Antyczne i biblijne inspiracje oraz symbole, [w:] Problemy literatury staropolskiej, seria I, red. J. Pelc, Wrocław 1972, s. 342.

Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, red. R. Luźny, D. Piwowarska, Kraków 1998.

В. M. Конон, От ренессанса к классицизму. Становление эстетической мысли Белоруссии в XVI-XVIII вв., Минск 1978, с. 118-140.

К. Obremski, Barokowa teoria imitacji Biblii (Hozjusz - Possevino - Sarbiewski), [w:] Literatura polskiego baroku. W kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński, Lublin 1995, s. 47-62;

K. Stawecka, Sacrum w teorii i praktyce poetyckiej M. K. Sarbiewskiego, [w:] Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd, M. Jasieńska-Wojtkowska i S. Sawicki, Lublin 1983, s. 193-205.

B. Falęcka, Sztuka tworzenia. Podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku, Wrocław 1983, s. 1-10.

В. I. Крекотень, Кшвська поетика 1637 року, [в:] Лтературна спадшина KuiecbKoi Pyci i укратська лтература XVI-XVIII cm., Кшв 1981, с. 126.

С. Полоцкий, Избранные сочинения, ред. И. П. Еремин, Москва-Ленинград 1953, с. 212.

Н. Kneip, Adresat weumątrztekstowy i jego czynniki konstytutywne w poezji późnego baroku, [w:] Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku, red. M. Stępnień i S. Urbańczyk, Warszawa-Kraków 1992, s. 65-73.

S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, przeł. ks. H. Paprocki, Białystok- -Warszawa 1992, s. 117.

R. Łużny, Rosyjska literatura ludowa wobec inspiracji biblijnej, [w:] Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, s. 41.

H. Звездина, „Благодарственное Страстей Христовых воспоминание" св. Дмитрия Ростовского и отражение темы в культуре XVII века, История и культура Ростовской земли, 1997, Ростов 1998, с. 174-178;

М. Дубова, Сюжет о Страстях Христовых в молитвословии Дмитрия Ростовского, [w:] Tradycja i inwencja. Wątki i motywy obiegowe w dawnych literaturach słowiańskich, Łódź 1999, s. 59-72.

P. Evdokimov, Prawosławie, przeł. ks. J. Klinger, Warszawa 1986, s. 11.

С. С. Хоружий, Аналитический словарь исихастской антропологии, [в:] Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия, Москва 1995, с. 64.
Pobierz


Opublikowane
2002-12-01

Cited By /
Share

Smorczewska, H. (2002). O POEZJI RELIGIJNEJ WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO BAROKU. Acta Neophilologica, (IV), 35–43. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1458

Helena Smorczewska 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w Białymstoku