DIE DARSTELLUNG DER KONJUGATION IM POLNISCHEN SEIT DER ZWEITEN HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS

Agnieszka Gołębiak

Studium Doktoranckie Wydziału Neofilologii UAM w PoznaniuAbstrakt

-------------------Bartnicka В., Satkiewicz H. (1990): Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Bąk P. (1995): Gramatyka języka polskiego. Zarys popularny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Benni T. (1959): Fonetyka opisowa języka polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Darski J. (1999): Bildung der Verbformen im Standartdeutschen. Tübingen: Stauffenburg Verlag.

Doroszewski W. (1925): O istocie fleksji, in: Studia i szkice językoznawcze, s. 306. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Doroszewski W. (1960): Słownik Języka Polskiego. Тоm I.

Doroszewski W. (1963): Podstawy gramatyki polskiej. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S. (1993): Gramatyka historyczna języka polskiego. Skrypt dla studentów polonistyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Encyklopedia Powszechna PWN (1973) Warszawa: PWN.

Encyklopedia PWN w trzech tomach (1999) Warszawa: Wydawnictwo PWN SA.

Fleischer W. (1983): Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.

Gołąb Z., Heinz A., Polański К. (1968): Słownik Terminologii Językoznawczej. Warszawa: PWN.

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (1998): Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jaworski M. (1977): Podręczna gramatyka języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Jodłowski S. (1971): Studia nad częściami mowy. Warszawa: PWN.

Klemensiewicz Z. (1947): Gramatyka współczesnej polszczcyzny kulturalnej w zarysie. Wrocław-Warszawa: Książnica - Atlas.

Kryński A. A. (1897): Gramatyka języka polskiego. Warszawa.

Laskowski R. (1975): Studia nad morfonologią języka polskiego. Warszawa: PAN.

Lesz-Duk M. (1981): Gramatyka opisowa języka polskiego (fonetyka, fonologia, słowotwórstwo). Częstochowa.

Muczkowski J. (1860): Gramatyka języka polskiego. Petersburg

Nagórko A. (1996): Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Saloni Z. (1974): Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich. Język Polski 54.

Saloni Z. (2001): Czasownik polski. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Sobol E. (2002): Nowy Słownik Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strutyński J. (1996): Gramatyka polska. Wprowadzenie. Fonetyka. Fonologia. Morfologia. Kraków: Wydawnictwo Księgami Akademickiej.

Strutyński J. (1997): Elementy gramatyki historycznej języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Tomasz Strutyński.

Szober S. (1963): Gramatyka języka polskiego. Warszawa: PWN.

Tokarski J. (1951): Czasowniki polskie. Formy, typy, wyjątki. Warszawa: Wydawnictwo SARCTA.

Tokarski J. (1973): Fleksja polska. Warszawa: PWN.

Trubiecki, N. S. (1970): Podstawy fonologii. Warszawa: PWN.

Żlabowa J. (1960): Gramatyka opisowa języka polskiego. Łódź-Warszawa-Kraków: PWN.

Opublikowane
2003-12-01

Cited By /
Share

Gołębiak, A. (2003). DIE DARSTELLUNG DER KONJUGATION IM POLNISCHEN SEIT DER ZWEITEN HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS. Acta Neophilologica, 1(V), 15–32. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1478

Agnieszka Gołębiak 
Studium Doktoranckie Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu