Synonimia słowotwórcza atrybutywnych nazw osobowych w języku polskim i rosyjskim

Jerzy Kaliszan

UAM w PoznaniuAbstrakt

----------Николаев Г., Типы словообразовательной синонимии в русском языке, „Slavia Orientalis”, 1979, nr 2.

Тихонов А.Н., Словообразовательный словарь русского языка, t. 1, Москва 1985, s. 34—35.

Słownik języka polskiego, t. 1-11 (red. W. Doroszewski), Warszawa 1958-1969.

Słownik języka polskiego, t. 1-3 (red. M. Szymczak), Warszawa 1978-1981.

Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1972-1981, cz. 1-2, Wrocław 1988-1989.

Słownik wyrazów bliskoznacznych (red. S. Skorupka), Warszawa 1989.

Словарь современного русского литературного языка, т. 1-17, Москва-Ленинград 1950-1965.

Словарь русского языка, т. 1-4, Москва 1981-1984.

Новые слова и значения, Москва 1973.

Новые слова и значения, Москва 1984.

Новое в русской лексике. Словарные материалы - 77-84, Москва 1980-1989.

Словарь новых слов русского языка (середина 50-х - середина 80-х годов), Санкт-Петербург 1995.

Толковый словарь русского языка конца XX в., Санкт-Петербург 1998; Словарь синонимов (ред. А.П. Евгеньева), Ленинград 1976.

Kaliszan J., Семантико-конденсационная универбация составных наименований в современном русском языке, Poznań 1986.

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa 1984.
Pobierz


Opublikowane
1999-12-01

Cited By /
Share

Kaliszan, J. (1999). Synonimia słowotwórcza atrybutywnych nazw osobowych w języku polskim i rosyjskim. Acta Neophilologica, 1(I), 57–61. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1625

Jerzy Kaliszan 
UAM w Poznaniu