Puszkin i Achmatowa

Krystyna Czypicka

UAM w PoznaniuAbstrakt

----------Жирмунский B.M., Творчество Анны Ахматовой, Ленинград 1973.

Мных P., О жанре элегии в русской поэзии XX века, [w:] Małe formy w literaturze rosyjskiej, pod red. R. Radziuka, Rzeszów 1995, s. 132-133.

Szymak-Reiferowa J., Posłowie, [w:] A. Achmatowa, Poezje, Kraków 1986, s. 430-431.

Skotnicka-Maj A., "Requiem" Anny Achmatowej. Próba lektury, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 1991, nr 15, s. 61.

Semczuk M., Anna Achmatowa o drugiej wojnie światowej, „Przegląd Humanistyczny” 1996, R. XL, nr 3 (336), s. 93.

Galster B., Wstęp, [w:] A. Puszkin, Wybór wierszy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1982, s. XLV.

Achmatowa A., Mój Puszkin, Warszawa 1976.
Pobierz


Opublikowane
1999-12-01

Cited By /
Share

Czypicka, K. (1999). Puszkin i Achmatowa. Acta Neophilologica, 1(I), 93–98. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1630

Krystyna Czypicka 
UAM w Poznaniu