Interdyscyplinarność w przekładzie tekstu naukowego. Francuski i włoski język akademicki w tłumaczeniu na język polski

Ewelina Berek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lucyna Maria Marcol Cacoń

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Abstrakt

The aim of this article is to demonstrate the differences appearing in French and Italian scientific texts and their translations into Polish. The specificity of the scientific text causes enormous difficulties faced by novice translators. On the one hand, one must faithfully reflect the merits of work, and, on the other hand, take care of the appropriate style of the target text. As Stanisław Gajda [1982] states, each discipline produces a completely separate language termed “scientific sublanguage”, and the basic difficulty in the case of translation by people not familiar with the scientific language seems to be the recreation of the specific nature of the scientific language of the source text in the target text. The multidimensionality and interdisciplinary nature of scientific translation should also be considered because only on the basis of interdisciplinary knowledge can the translator choose the appropriate translation strategy.


Słowa kluczowe:

interdisciplinarity, scientific text, translation, French, Italian


Balconi Michela. 2006. Psicologia degli stati di coscienza. Dalla coscienza percettiva alla consapevolezza di sé. Milano: LED.

Daunais Isabelle. 2015. Le Roman sans aventure. Québec: Éditions du Boréal.

Daunais Isabelle. 2016. Powieść bez przygody. Przeł. Kwaterko M. „Literatura na Świe-cie” nr 3-4: 309-319.

Duszak Anna. 2015. Wielogłosowość języków nauki a tożsamość akademicka w świetle lingwistyki stosowanej. W: Tekst naukowy i jego przekład. Red. Duszak A., Jopek--Bosiacka A., Kowalski G. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Eco Umberto. 2001. Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche. Milano: Bompiani.

Gajda Stanisław. 1982. Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. War-szawa-Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Gajda Stanisław. 1990. Współczesna polszczyzna naukowa: język czy żargon? Opole: Instytut Śląski w Opolu.

Jopkiewicz Katarzyna. 2014. Techniki translatorskie w dydaktyce przekładu naukowego. „Lingwistyka Stosowana”nr11: 53-64.

Kawka Maciej. 2004. Mutatis mutandis, sui generis, de facto, ad hocczyli jak uczynić styl naukowy jeszcze bardziej naukowym? „Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie” nr 20: 115-116.

Kielar Barbara. 2013. Zarys translatoryki. Studi@ naukowe 6. Warszawa: IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski.

Kodeks dobrych obyczajów publikacjach naukowych. W: http://www.cyfronet.krakow.pl/~atpolakp/metodologia/Kodeks.pdf [Dostęp 4 XII 2018].

Kozłowska Zofia. 2007. O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kozłowska Zofia, Szczęsny Anna. 2018. Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kuncy Anna. 2014. La concettualizzazione di alcuni stati di coscienza alterata nella lingua italiana. Analisi linguistico-cognitiva. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Talvacchia Mario. 2009. Stato di Coscienza Alterata. W: http://www.psicolife.com/sta-to-di-coscienza-alterato [Dostęp 3 V 2020].

Wołowska Katarzyna, Wołowski Witold. 2017. Organisation du discours de recherche. Dictionnaire des expressions usuelles pour rédiger des travaux de recherche en sciences humaines (polonais-français) / Organizacja dyskursu naukowego. Polsko-francuski słownik wyrażen używanych do pisania prac naukowych w dziedzinach humanistycz-nych. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Pobierz


Opublikowane
2020-12-01

Cited By /
Share

Berek, E., & Marcol Cacoń, L. M. (2020). Interdyscyplinarność w przekładzie tekstu naukowego. Francuski i włoski język akademicki w tłumaczeniu na język polski. Acta Neophilologica, 2(XXII), 173–186. https://doi.org/10.31648/an.5594

Ewelina Berek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Lucyna Maria Marcol Cacoń 
Uniwersytet Śląski w Katowicach