Wspominane, wyobrażone, przesunięte. Rosja i Francja w emigracyjnej korespondencji Zinaidy Gippius

Iwona Krycka-Michnowska

Uniwersytet Warszawski
http://orcid.org/0000-0001-7293-1240


Abstrakt

The topic of this article are the letters of Zinaida Gippius from 1920-1945, which permit one to read the images of Russia and France contained therein as the result of the emigration experience. The analysis of correspondence leads to the conclusion that emigration shapes the identity of the writer, who over the years begins to perceive France as her new home and new homeland. However, in creating her autobiographical place, Gippius does not limit herself to one model. In her correspondence permanently there is a  tension between Russian and French fate. Next to the aforementioned and Bolshevik Russia there is the picture of a new, imaginary Russia: free, just, based on the principles of brotherhood.


Słowa kluczowe:

Zinaida Gippius, letters, emigration, Russia, France


Błeszyńska Krystyna. 2006. Kryteria polskiej tożsamości narodowej w dobie nomadyzmu. W: Socjologiczne, kulturowe, językowe i historyczne szkice o polskiej diasporze. T. I: Diaspora. Red. Leoński J., Wątróbski L. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Bokszański Zbigniew. 2007. Tożsamości zbiorowe. Warszawa: PWN.

Czermińska Małgorzata. 2011. Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki. „Teksty Drugie” 5: 183-200.

Èpistolârnoe nasledie Z.N. Gippius. [V 2 kn.] [Kn. 1]. 2018. Red. Gevorkân A.V., Frolov M.A. Moskva: IMLI RAN[Эпистолярное наследие З.Н. Гиппиус. [В 2 кн.] [Кн. 1]. 2018. Ред. Геворкян А.В., Фролов М.А. Москва: ИМЛИ РАН].

Gippius Zinaida N. 1939 Agenda book (photocopy) 1939. University of Illinois Archives.Temira Pachmuss and Vladimir Zlobin Collection, 1901-1996, Record Series Number 15/20/21, Box 22.

Gippius Zinaida N. 1999. Isinnaâ sila carizma. W: Merežkovskij D., Gippius Z., Filosofov D. Carʹ i Revolûciâ [Pariž, 1907]. Red. Kolerov M.A. Moskva: OGI: 193-214 [Гиппиус Зинаида Н. 1999. Исинная сила царизма. W: Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д. Царь и Революция [Париж, 1907]. Ред. Колеров М.А. Москва: ОГИ: 193-214].

Gippius Zinaida N. 2002. Malʹčik v pelerinke. W: Gippius Z.N. Mečty i košmar. Neizvestnaâ proza 1920-1925 godov. Sankt-Peterburg: Rostok: 47-58 [Гиппиус Зинаида Н. 2002. Мальчик в пелеринке. W: Гиппиус З.Н. Мечты и кошмар. Неизвестная проза 1920–1925 годов. Санкт-Петербург: Росток: 47-58].

Gippius Zinaida N. 2005. Sobranie sočinenij. T. IX: Dnevniki 1919-1941. Iz publicistiki 1907-1917 gg. Vospominaniâ sovremennikov. Moskva: «Russkaâ kniga» [Гиппиус Зинаида Н. 2005. Собрание сочинений. Т. IX. Дневники 1919-1941. Из публици-стики 1907-1917 гг. Воспоминания современников. Москва: «Русская книга»].

Gippius Zinaida N. 2011. O vernosti. W: Gippius Z.N. Sobranie sočinenij. T. XI: Tam i zdesʹ: Literaturnaâ i političeskaâ publicistika 1920-1927 gg. Moskva: «Dmitrij Sečin»: 102-106 [Гиппиус Зинаида Н. 2011. О верности. W: Гиппиус З.Н. Собрание сочинений. Т. XI: Там и здесь: Литературная и политическая публицистика 1920-1927 гг. Москва: «Дмитрий Сечин»: 102-106].

Gippius Zinaida N. 2013. Sobranie sočinenij. T. XIV: Â i uslyšu, i pojmu: Izbrannaâ pe-repiska 1891-1945 gg. Venok posvâŝenij. Moskva: «Dmitrij Sečin» [Гиппиус Зинаида Н. 2013. Собрание сочинений. Т. XIV: Я и услышу, и пойму: Избранная переписка 1891-1945 гг. Венок посвящений. Москва: «Дмитрий Сечин»].

Gippius-Merežkovskaâ Zinaida N. 2019. On i my: Dmitrij Merežkovskij. Ego žiznʹ, ego rabota. Sobranie sočinenij. T. XVI(dop.). Moskva: «Dmitrij Sečin» [Гиппиус-Мереж-ковская Зинаида Н. 2019. Он и мы: Дмитрий Мережковский. Его жизнь, его работа. Собрание сочинений. Т. XVI (доп.). Москва: «Дмитрий Сечин»].

Gosk Hanna. 2012. Wprowadzenie. W: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. Gosk H. Kraków: Universitas: 7-11.

Pachmuss Temira. 1972. Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius. München: Wilhelm Fink Verlag.

Pucek Zbigniew. 2007. Wprowadzenie. Stare i nowe konteksty socjalizacji – dylematy tożsamości. W: Dylematy tożsamości. Stare i nowe konteksty socjalizacji. Red. Pucek Z. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.

«Revolûcionnoe hristovstvo». Pisʹma Merežkovskih k Borisu Savinkovu. 2009. Sankt--Peterburg: Puškinskij Dom [«Революционное христовство». Письма Мережков-ских к Борису Савинкову. 2009. Санкт-Петербург: Пушкинский Дом].

Rybicka Elżbieta. 2014. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Universitas.

Święch Jerzy. 2007. Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. Warszawa: PWN.

Wierzbicka Anna. 1990. Podwójne życie człowieka dwujęzycznego. W: Język polski w świecie. Red. Miodunka W. Warszawa – Kraków: PWN: 71-105.

Zobnin Ûrij. 2008. Dmitrij Merežkovskij. Žiznʹ i deâniâ. Moskva: «Molodaâ Gvardiâ» [Зобнин Юрий. 2008. Дмитрий Мережковский. Жизнь и деяния. Москва: «Молодая Гвардия»].
Pobierz


Opublikowane
2021-06-01

Cited By /
Share

Krycka-Michnowska, I. (2021). Wspominane, wyobrażone, przesunięte. Rosja i Francja w emigracyjnej korespondencji Zinaidy Gippius. Acta Neophilologica, 1(XXIII), 171–182. https://doi.org/10.31648/an.6231

Iwona Krycka-Michnowska 
Uniwersytet Warszawski
http://orcid.org/0000-0001-7293-1240