ДА ЖАНРАВА-СТЫЛЯВЫХ АСАБЛІВАСЦЕЙ РАМАНА ЯНКІ БРЫЛЯ ПТУШКІ І ГНЁЗДЫ

Anna Alsztyniuk

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

This article is devoted to the analysis of generic and stylistic features in Yanka Bryl’s novel
Ptushki i gnyozdi. The discussion is focused on the ways the main hero is presented as well as
on the role of lyricism in the novel. The hero is in the center of composition that describes his feeling
and expresses his thoughts and attitudes.


Słowa kluczowe:

novel, lyricism, autobiography, hero, patriotism


Андраюк С., 1999, Думаючы пра вечнае, бачыць штодзённае // Брыль Я., Запаветнае. Выбра-
ныя творы, Мінск: Беллітфонд, 3–24.

Брыль Я., 1968, Збор твораў у чатырох тамах, Мінск: Беларусь.

Брыль Я., 1993, Выбраныя творы ў трох тамах, Мінск: Мастацкая літаратура.

Дзюбайла П.К., 1971, Раман і аповесць на сучасным этапе // Беларуская савецкая проза. Раман
і аповесць, рэд. Барысенкa В.В., Дзюбайлa П.К., Мінск: Навука і тэхніка, 278–430.

Казлоўскі Р.К., 2006, Празаічная мініяцюра ў беларускай літаратуры, Гродна: ГрДУ.
Калеснік У., 1990, Янка Брыль. Нарыс жыцця і творчасці, Мінск: Народная асвета.

Нікіфарава В.Б., 2001, Янка Брыль // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя ў чаты-
рох тамах, т. 3, Мінск: Беларуская навука, 479–520.

Нікіфарава В.Б., 2013, Рэальнасць, выдумка, памяць у творчай стратэгіі Янкі Брыля // Ан-
тропология литературы: методологические аспекты проблемы: сборник научных статей.
В 3 ч., ч. 1, Гродно: ГрГУ, 135–143.

Тваранович Г., 1986, Нравственный мир героя. Белорусская и югославская военная проза 60–70-х
годов, Минск: Наука и техника.

Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Alsztyniuk, A. (2018). ДА ЖАНРАВА-СТЫЛЯВЫХ АСАБЛІВАСЦЕЙ РАМАНА ЯНКІ БРЫЛЯ ПТУШКІ І ГНЁЗДЫ. Acta Neophilologica, 1(XVII), 87–93. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/628

Anna Alsztyniuk 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet w Białymstoku