RECEPCJA TWÓRCZOŚCI PIOTRA WIAZIEMSKIEGO W POLSCE

Anna Toczyńska-Pęksa

Katedra Filologii Rosyjskiej Uniwersytet RzeszowskiAbstrakt

The author presents and comments polish critic literature concerning works of Peter Vyazemsky.
Peter Vyazemsky was a poet, literary critic, publicist, letter writer appreciated for his talent, liberal
views. Pushkin’s friend became familiar with polish language, literature and culture thanks to his stay
in Poland. Vyazemsky lived in our country for three years (1818–1821), he worked as a civil servant
in Novosilcev’s chancellery in Warsaw. The poet had many polish friends such as Adam Mickiewicz,
Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Krasicki. The stay in Poland formed Vyazemsky’s liberal views
which he expressed in many of his works.


Słowa kluczowe:

Peter Vyazemsky, polish critic literature


Brückner A., 1922, Historia literatury rosyjskiej, t. II 1825–1914, Lwów–Warszawa–Kraków:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 67–69.

Czernobajew W., 1936, Ignacy Krasicki w literaturze rosyjskiej, Pamiętnik Literacki, t. 33, nr 1/4,
41–62.

Fiszman S., 1962, Piotr Wiaziemski w Warszawie // Archiwalia Mickiewiczowskie, 44–62.

Galon-Kurkowa K., 1980, „Na wyżynach wolności…” (Z problematyki pobytu Piotra Wiaziemskiego
w Krakowie), Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria, t. 6, 27–49.

Galon-Kurkowa K., 1981, Piotr Wiaziemski a tradycja kościuszkowska, Slavia Orientalis, nr 3,
263–280.

Galon-Kurkowa K., 1990, Лирическое „я” в поэзии П.А. Вяземского 1808–1826 гг., Przegląd
Rusycystyczny, z. 1–4, 15–23.

Galon-Kurkowa K., 1991, Piotra Wiaziemskiego odkrywanie „ja” // Problemy psychologizmu
w literaturach słowiańskich, Zielona Góra: Wyawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej
Górze, 45–55.

Galon-Kurkowa K., 1991, Samoświadomość poety sztambuchowego (Piotr Wiaziemski), Przegląd
Rusycystyczny, z. 1–2, 5–17.

Galon-Kurkowa K., 1992, Sacra publica w liryce Piotra Wiaziemskiego, Slavica Wratislaviensia
LXXIV, 9–29.

Galon-Kurkowa K., 1994, Kobieta w świecie poetyckim Piotra Wiaziemskiego, Opuscula Polonica
et Russica, z. II, 51–63.

Galon-Kurkowa K., 1994, Twórczość poetycka Piotra Wiaziemskiego w rusycystyce polskiej, Slavica
Wratislaviensia LXXXVII, 57–73.

Galon-Kurkowa K., 1996, Długi zmierzch. Psychobiografia liryczna Piotra Wiaziemskiego, Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Historia literatury rosyjskiej, 1976, red. Jakóbiec M., t. I, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 488–490,
493–494.

Kępiński A., 1980, Maleńka Szwajcaria i maleńka Moskwa czyli Rzeczpospolita Krakowska oczyma
księcia Wiaziemskiego, Magazyn Kulturalny, nr 2, 6–13.

Kępiński A., 1982, Piotr Wiaziemski o polskiej chorobie. Ze studiów nad stereotypem polskim
w literaturze rosyjskiej XIX w., Rocznik Komisji Historycznoliterackiej, XIX, 125–137.

Kucharska E., 1967, Piotr Wiaziemski a kwestia polska, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia
rosyjska V, 35–58, 50–53.

Kutanow N., 1932, Декабрист без декабря // Декабристы и их время, Москва: Издатель Всесо-
юзного Общества политкаторжан и ссыльных поселенцев, 201–290.

Lednicki W., 1935, Mickiewicz w korespondencji ks. P.A. Wiaziemskiego z A.I. Turgieniewem w l.l.
1838–1844 // Przyjaciele Moskale, Kraków: Wydano przez skł. gł. Gebethner i Wolff, 345–351.

Lednicki W., 1935, Przedmowa // Przyjaciele Moskale, ibidem, 7–19.

Lednicki W., 1935, Przyjaciele Moskale w albumie i zbiorze autografów M. Szymanowskiej // Przyjaciele
Moskale, ibidem, 263–278.

Lis-Czapiga A., 2009, Problem istnienia jednostki w liryce Piotra Wiaziemskiego // Świat Słowian
w języku i kulturze X. Literaturoznawstwo, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego,
44–50.

Lis-Czapiga A., 2011, Barwa w poezji plejady Tiutczewowskiej (na przykładzie twórczości Fiodora
Tiutczewa i Piotra Wiaziemskiego) // Barwa w języku literaturze i kulturze II, Szczecin: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, 127–138.

Lis-Czapiga A., 2013, Szkoła tiutczewowska w poezji rosyjskiej XIX w., Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego.

Literatura rosyjska w zarysie, 1975, red. Barański Z., Semczuk A., Warszawa: Wydawnictwo PWN,
205, 213–215.

Łużny R., 1980, Księcia biskupa warmińskiego sława literacka wśród Słowian wschodnich, Slavia
Orientalis, 319–327.

Łużny R., 1985, Księcia Piotra Wiaziemskiego romans z Polską i rewolucją // Z notatników i listów
księcia Piotra Wiaziemskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 5–17.

Mucha B., 2002, Historia literatury rosyjskiej od początków do czasów najnowszych, Wrocław:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich (wyd. II), 215–216.

Prus K., 1997, Sacrum w liryce szkoły Tiutczewa. Fiodor Tiutczew, Piotr Wiaziemski // Sacrum
w literaturach słowiańskich, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
177–189.

Sadzińska E., 2011, Wielofunkcyjność motta w utworach Piotra Wiaziemskiego // Motta w twórczości
romantyków rosyjskich. Ich rola w dialogu idei i poetyk, Łódź, 105–121, http://dspace.uni.lodz.
pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1520/SADZINSKAmotta.pdf?sequence=1 [10.01.2014].

Sokołowska J., 2011, Piotr Wiaziemski (1792–1878). W kręgu spraw polskich, Studia Wschodniosłowiańskie,
t. XI, 353–366.

Spasowicz W., 1892, Książę P.A. Wiaziemski, jego polskie znajomości i stosunki // W. Spasowicz,
Pisma, t. VI, Petersburg: Wydawnictwo księgarnia Br. Rymowicz.

Toczyńska-Pęksa A., 2013, Образ старости в поздней лирике П.А. Вяземского, // Русистика
и современность V, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzerzowskiego, 74–80.

Toczyńska-Pęksa A., 2014, Лирика П.А. Вяземского 50-,60-,70-х годов века в контексте тради-
ции романтизма, // Русская литература конца XIX–XXI века: Диалог с традицией, Rzeszów:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 35–59.

Zdziechowski M., 1897, Byron i jego wiek. Studia porównawczo-literackie, t. II Czechy. Rosja.
Polska. Kraków: Akademia Umiejętności, 213.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Toczyńska-Pęksa, A. (2018). RECEPCJA TWÓRCZOŚCI PIOTRA WIAZIEMSKIEGO W POLSCE. Acta Neophilologica, 1(XVII), 153–159. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/634

Anna Toczyńska-Pęksa 
Katedra Filologii Rosyjskiej Uniwersytet Rzeszowski