Predicate-Argument Structure in a Valence Dictionary (on the Example of the Verb Reward)

Katarzyna Góra

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3326-0311


Abstrakt

Valence dictionaries are very often specialized works for advanced readers which present how particular linguistic units combine with its subordinates. The article is a critical analysis of a dictionary entry for the lexical unit of reward contained in A Valency Dictionary of English, a Corpus-Based Analysis of the Complementation Patterns of English Verbs, Nouns and Adjectives [2004]. A complementary proposal regarding the predicate-argument structure and its annotation system will be provided based on the theoretical model proposed by S. Karolak [1984; 2002] called Semantic Syntax (SS) and more specifically its extended model called explicative syntax [Kiklewicz et al. 2010; 2019]. The research findings demonstrate the need for coordinated international projects that should integrate both the syntactic as well as the semantic levels in order to gradually meet the objective of an integrated language description encompassing both the grammar and the lexicon.


Słowa kluczowe:

valence dictionary, predicate-argument structure, semantic syntax, complementation, reward


A Valency Dictionary of English: A Corpus-Based Analysis of the Complementation Pat-terns of English Verbs, Nouns and Adjectives. 2004. Eds Herbst T., David H., Roe I.F., Gotz D. Berlin: Mouton de Gruyter.

Alonso Ramos Margarita. 2003. Elements du frame vs. Actants de l’unite lexicale. Pro-ceedings of the First Meaning Text Theory. Paris: MTT: 77-88.

Apresjan Jurij Derenikovič. 2000. Semantyka leksykalna – synonimiczne środki języka.Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Collins Dictionary of English. In: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reward [Access 28 XII 2020].

Beryl Atkins, Fillmore Charles, Johnson Christopher. 2003. Lexicographic Relevance: Selecting Information From Corpus Evidence. In: FrameNet: Special Issue of International Journal of Lexicography. Ed. Fontenelle T. 16(3). Oxford: Oxford University Press: 251-280.

Blochowiak Joanna. 2014. A presuppositional account of causal and temporal interpretations of and. “Topoi” 35 (1). Dordrecht, Boston: Springer Verlag: 93-107.

Bogacki Karol, Karolak Stanisław. 1992. Założenia gramatyki o podstawach semantycznych. In: Język a kultura. Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej. Vol 8. Ed. Nowakowska-Kempna I. Wrocław: Wiedza o kulturze: 157-187.

Chojak Jolanta. 2012. O wyróżnianiu i nagradzaniu. ,,Poradnik Językowy” nr 1: 5-15.

Duszak Anna. 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: PWN.

Engel Ulrich, Savin Emilia. 1983. Valenzlexikon deutsch-rumänisch. Heidelberg: Gross.

Engel Ulrich, Schumacher Helmut. 1976. Kleines Valenzlexikon deutscherVerben. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Fillmore Charles. 1968. The Case for Case. In: Universals in Linguistic Theory. Ed. Bach E., Harms R. New York: Holt-Rinehart-Winston: 1-88.

Fillmore Charles. 2008. A Valency Dictionary of English. “International Journal of Lexicography” Vol. 22/1: 55-85.

Fillmore Charles et al. (eds). 1997. FameNet Project [Access 23 VIII 2020].

Grice Paul H. 1989. Studies in the Way of Words. Cambridge: Harvard University Press.

Hajnicz Elżbieta, Przepiórkowski Adam. Walenty: składniowo-semantyczny słownik walencyjny języka polskiego. In: http://walenty.ipipan.waw.pl/ [Access 20 VI 2020].

Helbig Gerhard, Schenkel Wolgang. 1983. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Karolak Stanisław. 1984. Składnia wyrażeń predykatywnych. In: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Ed. Topolińska Z. Warszawa: PWN: 11-212.

Karolak Stanisław. 1993. Czy istnieją przypadki głębokie w semantycznym systemie języka? (wokół „The Case for Case” Fillmore’a). In: Studia gramatyczne bułgarsko-polskie. Vol. 5-6: Konfrontacja językowa, słowotwórstwo, wybrane kategorie semantyczne. Eds V. Koseska-Toszewa, M., Korytkowska. Warszawa: 81-120.

Karolak Stanisław. 2001. Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Karolak Stanisław. 2002. Podstawowe struktury składniowe języka polskiego. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Kawka Maciej (ed.). 1980. Słownik syntaktyczno-semantyczny czasowników polskich. Cz. 1. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Kiklewicz Aleksander, Korytkowska Małgorzata, Mazurkiewicz-Sułkowska Julia, Zatorska Agnieszka. 2019. Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi). Red. nauk. Korytkowska M. Cz. I-II. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1087.

Kiklewicz Aleksander, Korytkowska Małgorzata, Mazurkiewicz-Sułkowska Julia, Zatorska Agnieszka, Ramza Tatiana. 2010. Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej.

Kokot-Góra Katarzyna. 2015. Nagroda i nagradzanie (reward and awarding a prize)in a semantic syntax model. „Prace Językoznawcze” XVII/4: 25-39.

Kokot-Góra Katarzyna. 2020. Semantics and syntax of predicates of gratification in contemporary English and Polish. Unpublished Phd thesis.

Korytkowska Małgorzata. 2004. Wokół problemów opisu kategorii kauzatywnościi sposobów jej realisacji (na przykładzie języka bułgarskiego i polskiego). „Slavia Meridionalis” t. 4: 45-64.

Korytkowska Małgorzata, Małdżiewa Wjara. 2002. Od zdania złożonego do zdania pojedynczego. Nominalizacja argumentu propozycjonalnego w języku polskim i bułgarskim. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Levin Beth. 1993. English Verb Classes and Alternations. Chicago – London: The University of Chicago Press.

Lyons John. 1989. Semantyka 2. Tłum. Weinsberg A. Warszawa: PWN.

Mel’čuk Igor. 1996. Cours de morphologie générale. Moyens morphologiques. Syntactiques morphologiques. Vol. 3.Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal – Paris.

Polański Kazimierz. 1980. Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. T. I. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Puzynina Jadwiga. 1986. O elementach ocen w strukturze znaczeniowej wyrazów. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” Vol. XL: 121–127.

Rytel-Kuc Danuta. 1991. Projekt czesko-polskiego słownika walencyjnego czasowników. Założenia opisu semantycznego. In: Walencja czasownika a problemy leksykografii dwujęzycznej. Ed. Rytel-Kuc D. Wrocław: Ossolineum: 67- 83.

Sag Ivan. 2012. Sing-Based Construction Grammar. An informal synopsis. In: Sing-Based Construction Grammar. Eds Boas H., Sag I. Stanford: CSLI Publications: 61-188.

Szumska Dorota. 2006. Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne: analiza formalizacji struktur propozycjonalnych w warunkach predykacji niezdaniotwórczej. Kraków: Universitas.

Szumska Dorota. 2012. Struktura (nie)obecna. Głos w dyskusji o metodzie poszukiwania znaczeń niewyrażonych. „Lingvaria” Vol. 1 (13): 37-48.

Tesnière Lucien. 1959. Éléments de syntaxe structurale. Paris: Klincksieck.

Topolińska Zuzanna (ed.). 1984. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Warszawa: PWN.

Zaron Zofia. 1980. Ze studiów nad składnią i semantyką czasownika. Polskie czasowniki z uzupełnieniem werbalnym oznaczające relacje osobową z argumentem zdarzeniowym. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Opublikowane
2021-06-01

Cited By /
Share

Góra, K. (2021). Predicate-Argument Structure in a Valence Dictionary (on the Example of the Verb Reward). Acta Neophilologica, 1(XXIII), 101–122. https://doi.org/10.31648/an.6414

Katarzyna Góra 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3326-0311