FORMY WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE IMION MĘSKICH UŻYWANE W DOBRACH OFIAROWANYCH ZAKONOWI KAMEDUŁÓW WIGIERSKICH W 1668 ROKU

Maria Biolik

Wydział Humanistyczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

This article discusses East Slavic male names that were found in a document dated
1668. These names were recorded both in their primary forms and as derivatives.
The majority of registered derivatives were created by means of the suffixes: -uk and
-ko. Iwan was the most popular name of the East Slavs, but names such as Wasiel,
Wasil, Wasko, Danilo, Danielo, Fiedor, Chwidor, Chwiedor, Denis, Danis and Siemion
were also frequently used.


Słowa kluczowe:

onomastics, proper name, anthroponyms, first name, East Slavic names

Abramowicz Zofia, Citko Lidia, Dacewicz Leonarda. 1997-1998. Słownik historycznych
nazw osobowych białostocczyzny (XV-XVII w.). T. I-II. Białystok: Instytut Filologii
Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Bednarczuk Leszek. 1992. Stosunki etnolingwistyczne na obszarze Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Zarys problematyki. W: Dzieje Lubelszczyzny. T. 6. Między wschodem
a zachodem, cz. 4: Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim. Red. Bartmiński
J., M. Łesiów M. Lublin: LTN: 55-74.

Berlińska Anna. 1995. Elementy wschodniosłowiańskie w antroponimii Tykocina (od XVI
do XIX wieku). W: Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim.
Red. Kondratiuk M. Białystok: Uniwersytet Warszawski. Filia
w Białymstoku. Zakład Filologii Wschodniosłowiańskich: 269-278.

Bibliografia onomastyki Białostocczyzny: (1960-1996). 1996. Oprac. Dacewicz L. Białystok:
Studio KOM.

Biolik Maria. 2008. Imiona poddanych Klasztoru Wigierskiego z 1745 roku. „Prace
Językoznawcze” 10: 5-24.

Biolik Maria. 2009a. Funkcja identyfikacyjna nazw własnych w dobrach kamedułów
wigierskich na Suwalszczyźnie w XVII wieku. W: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia.
T. XIII. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia. Łomża: Towarzystwo
Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział TKJ w Łomży: 71-79.

Biolik Maria. 2009b. Imiona męskie używane w dobrach kamedułów wigierskich na
Suwalszczyźnie w XVII wieku. „Onomastyka” 53: 65-81.

Biryła M.W. 1966–1982. Biełaruskaja antroponimia. T. I-III. Mińsk.

Bubak Józef. 1993. Księga naszych imion. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Dacewicz Leonarda. 2006. Rola sufiksu -uk w kulturze nazewniczej Podlasia.

W: Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata. Kraków: Instytut
Języka Polskiego PAN: 157-162.

Dejna Karol. 1973. Dialekty polskie. Wrocław: Ossolineum.

Rembiszewska Dorota, Krystyna. 2015. Pograniczny charakter antroponimów mieszkańców
Wysokiego Mazowieckiego. W: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych.

Red. Czyżewski F., Olejnik M., Pihan-Kijasowa A. Lublin-Włodawa: Polihymnia:
265-271.

Falk Knut Olof. 1941. Wody wigierskie i huciańskie. Studium toponomastyczne II. Źródła
rękopiśmienne. Uppsala.

Gołąbek Anna. 1976. Uwagi o przyrostkach deminutywnych w gwarach suwalskich.
„Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace
Językoznawcze” 4: 47-49.

Jemielity Witold. 1988. Zespół pokamedulski w Wigrach. Łomża: Kuria Diecezjalna.

Kojder Marcin. 2015. Nazwiska patronimiczne z formantami z podstawowym -kw
inskrypcjach nagrobnych na cmentarzu w Chełmie. W: Pogranicza słowiańskie
w opisach językoznawczych. Red. Czyżewski F., Olejnik M., Pihan-Kijasowa A. Lublin-
Włodawa: Polihymnia: 191-199.

Lindert Bronisława. 1976. Formanty tworzące deminutywa czy hipokorystyka od imion
używanych w XV wieku na terenie ziemi hrubieszowskiej. „Zeszyty Naukowe Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze” 4: 83-90.

Malec Maria. 1994. Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce. Kraków: Instytut
Języka Polskiego.

Malec Maria. 2001. Imię w polskiej antroponimii i kulturze. Kraków: Wydawnictwo
Naukowe PWN.

Rymut Kazimierz. 2001. Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny.
T. II: L-Ż, Kraków: Exlibris.

Szulowska Wanda. 1992. Imiennictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej. Warszawa:
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Tichoniuk Bazyli. 1988. Antroponimia południowej Białostocczyzny w XVI wieku. Opole:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich.

Tichoniuk Bazyli. 2000. Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku
do roku 1839. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Wiśniewski Jan. 1965. Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do połowy
XVIII wieku. W: Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Red. Antoniewicz
J. Białystok: PWN: 51-138.

Wolnicz-Pawłowska Ewa, Szulowska Wanda. 1998. Antroponimia polska na kresach
południowo-wschodnich XV-XIX wiek. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Złotkowski Piotr. 2015. XVI- i XVII-wieczne antroponimy przedstawicieli warstwy
szlacheckiej ziemi bielskiej z formantem -uk, -(cz)uk. W: Pogranicza słowiańskie
w opisach językoznawczych. Red. Czyżewski F., Olejnik M., Pihan-Kijasowa A. Lublin-
-Włodawa: Polihymnia: 315-327
Pobierz


Opublikowane
2016-12-01

Cited By /
Share

Biolik, M. (2016). FORMY WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE IMION MĘSKICH UŻYWANE W DOBRACH OFIAROWANYCH ZAKONOWI KAMEDUŁÓW WIGIERSKICH W 1668 ROKU. Acta Neophilologica, 2(XVIII), 5–16. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/688

Maria Biolik 
Wydział Humanistyczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie