TWÓRCZOŚĆ LITERACKA IWANA FRANKI W PRZEKŁADACH POLSKICH

Mirosława Czetyrba-Piszczako

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The figure of Ivan Franko is a unique phenomenon in Ukrainian literature and
culture due to the diversity of his interests, erudition and rich literary, academic and
journalistic legacy. His impressive output comprises six thousand publications, including
poetry (ten volumes published in the years 1876-1914), prose (nine novels and more
than one hundred prosaic forms: short stories, novellas and fables), drama, philosophical
and folklore writings as well as critical works concerning literature and history. This
vast bibliography encompasses over one thousand texts in Polish (ten poems and forty
prosaic texts).
The present paper constitutes a review and analysis of the Polish language
translations of Franko’s texts, which include self-translations published during his
lifetime as well as translations made by other authors.


Słowa kluczowe:

Polish language translations, literature, Polish-Ukrainian cooperation


Ciwkacz Olga. 2009. Twórczość Juliusza Słowackiego w ukraińskich czasopismach
i drukach zwartych końca XIX i początku XX wieku (1876-1910). „Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Librorum” 15: 49-57.

Kozak Stefan. 2007. Iwan Franko po polsku. W: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze
23-24. Spotkania polsko-ukraińskie. Uniwersytet Warszawski – Iwanowi France. Studia
Ucrainica. Red. Kozak S., Sobol W., Nazaruk B. Warszawa: Katedra Ukrainistyki
Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze, Towarzystwo
Naukowe im. Szewczenki.

Franko Iwan. Utwory wybrane. T. 2. 1955. Red. Jakóbiec M. Warszawa: Spółdzielnia
Wydawnicza Czytelnik.

Iwan Franko. O literaturze polskiej. 1979. Red. Kuplowski M. Kraków: Wydawnictwo
Literackie.

Kuplowski Mikołaj. 1989. Iwan Franko a literatura polska. W: Іван Франко і світова
культура: Матеріали міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО. Київ. Кн. 1: 111.

Saturczak Łukasz. 2012. Niczego o nas nie ma w konstytucji. W: http://www.dwutygodnik.
com/artykul/3621-ukraina-2012-niczego-o-nas-nie-ma-w-konstytucji.html
[Dostęp 2 IV 2014].

Twerdochlib Sydir. 1911. Antologia współczesnych poetów ukraińskich. Lwów: Wydawnictwo
Zukerkandel.

Біленька-Свистович Олександра, Мацюк Зоряна, Станкевич Ніна. 2010. Ліричні
перлини Івана Франка у сприйнятті російських та польських читачів. „Вісник
Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство”. Вип. 51: 154-165.

Галик Володимир. Цікаві й малознані факти із життя дрогобицького адвоката
Володимира Кобрина та його співпраці з Іваном Франком. W: http://maydan.
drohobych.net/?p=18680 [Dostęp 10 VI 2016].

Зорівчак Роксолана. Іван Франко як перекладач і перекладознавець. W: http://old.
lnu.edu.ua/lessons/files/franko_pereklad.pdf [Dostęp 24 IX 2016].

Зорівчак Роксолана. Український художній і науковий переклад у політико-куль-
турологічній концепції Івана Франка. W: http://www.anvsu.org.ua/index.files/
Articles/FrankoAcademy.htm [Dostęp 10 VI 2016].

Мельник Ярослав. Поет зради Івана Франка. Голоси польської преси: pro i contra.
W: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/paradygma/237-242-mja.pdf [Dostęp 5 VI 2016].

Огар Емілія. Іван Франко – теоретик і практик в царині дитячої літератури.
W: http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/ivan-franko-zbirnyk-
2010-t02/118Emiliya_Ehar.pdf [Dostęp 15 IX 2016].

Паславська Алла. 2014. Про штуку перекладання Івана Франка. W: http://lingua.
lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/ _2014.pdf [Dostęp 20 XI 2016].

Теплий Іван. 2006. Semper tiro І. Франка в англійському та польському перекладах.
„Українське Літературознавство”. Зб. наук. пр. Вип. 68: 208-218.

Франко І. Зібрання творів у п’ятидесяти томах. T. 15. W: http://1576.ua/books/2596
[Dostęp 10 VI 2016].

Теплий Іван. 2013. Іван Франко як читач і редактор власних перекладів. „Вісник
Львівського університету. Серія філологічна” Випуск 58: 262-284.

Теплий Іван. 2014. Прижиттеві переклади й автопереклади творів Івана Франка
(на матеріалі польської та російської мов. „Проблеми слов’янознавства” Випуск
63: 73-99.

Тихолоз Богдан. 2005. Психодрама Івана Франка в дзеркалі рефлексійної поезії:
Студії. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка (“Франкознавча серія”. Вип. 7).

Якимович Богдан. Поема Івана Франка «Мойсей»: де, коли і як народжувався один
із найвидатніших творів світової літератури ХХ ст. W: http://www.nbuv.gov.
ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlca_Gum/2011_10/15.pdf [Dostęp 8 XI 2016].
Pobierz


Opublikowane
2016-12-01

Cited By /
Share

Czetyrba-Piszczako, M. (2016). TWÓRCZOŚĆ LITERACKA IWANA FRANKI W PRZEKŁADACH POLSKICH. Acta Neophilologica, 2(XVIII), 235–247. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/712

Mirosława Czetyrba-Piszczako 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie