Дорофей Бохан в межвоенной польской печати

Pavel Lavrinec

Vilniaus universitetas


Abstrakt

This article discusses speeches by the outstanding Russian literary figure in interwar Poland, publicist and critic Dorofey Bokhan, that appeared in the Polish press and have not yet been a subject of research. The contextual circumstances of Bokhan’s publications in Polish in the Vilnius-based socio-political and literary newspaper “Przegląd Wileński” from 1926-1927 and in the Krakow magazine of literature and art “Gazeta Literacka” from 1932-1934 are presented, supported with materials from interwar periodicals and some archival documents. The study clarifies the perceptions of the activities of Dorofey Bokhan as a Russian public figure, popularizer of Russian literature in Poland and Polish literature in Russia, a supporter of Russian-Polish rapprochement. The research materials expand knowledge concerning Russian-Polish literary and cultural connections in the period between two world wars.


Słowa kluczowe:

Józef Maślińsk, Dorofey Bokhan, Julian Tuwim, Mark Aldanov, Teodor Parnicki


[Bochan Dorofiej]. 1921?. Do starostwa grodzkiego w m. Wilnie. Podanie. W: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 53, ap. 24, b. 62, l. 105.   Google Scholar

Bochan Dorofiej D. 1926. O mniejszość rosyjską. „Przegląd Wileński” nr 22, 25 grudnia: 2-3.   Google Scholar

Bochan Dorofiej D. 1927a. Polemika o mniejszość rosyjską (Odpowiedź p. D. Bochana). „Przegląd Wileński” nr 5, 13 marca: 2-4.   Google Scholar

Bochan Dorofiej D. 1927b. Arcybiskup J. Matulewicz a Rosjanie (Kartki ze wspomnień. Polemika o mniejszość rosyjską (Odpowiedź p. D. Bochana). „Przegląd Wileński” nr 5, 13 marca: 2-4.   Google Scholar

Вochan Dorofiej 1932. Literatura emigracji rosyjskiej. „Gazeta Literacka” nr 9: 137-138. [Bochan Dorofiej] D.B. 1933. Praca społeczno-literacka na kresach (List z Wilna). „Gazeta Literacka” nr 7: 139-140.   Google Scholar

Вochan Dorofiej. 1934. Czy to wolno?. „Gazeta Literacka” nr 9-10: 153.   Google Scholar

Bochan Dorofiej. 1935. Prezes Sekcji Literacko-Artystycznej W. T-wa Ros. Do Wileńskiego Starostwa Grodzkiego. Referat Prasowy, 18.II. W: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 53, ap. 23, b. 2403, l. 60.   Google Scholar

[Bohan Dorofej D.] B. 1930. Svoboda i počva (O dvuh russkih literaturah). „Naše vremâ” No 28, 2 noâbrâ: 2 [Бохан Дорофей Д.] Б. Свобода и почва (О двух русских литературах). 1930. „Наше время” No 28, 2 ноября: 2].   Google Scholar

[Charkiewicz Walerian] W.Ch. 1933. Od zbója Sołowieja do cara Iwana Groźnego. „Słowo” nr 22 (3160), 23 stycznia: 2.   Google Scholar

Denʹ Russkoj Kul ʹtury v Vilʹne. 1930. «Naša žizn ʹ» No 490, 11 iûnâ: 3 [ День Русской Культуры в Вильне. «Наша жизнь» No 490, 11 июня: 3].   Google Scholar

Lavrinec Pavel. 2019, „Samyj vydaûŝijsâ i v to že vremâ vrednyj”: D.D. Bohan v Vilʹno (1921-1923). „Literatūra: Rusistica Vilnensis” t. 61 (2): 10-22 [Лавринец Павел. 2019, „Самый выдающийся и в то же время вредный”: Д.Д. Бохан в Вильно (1921-1923). „Literatūra: Rusistica Vilnensis” t. 61 (2): 10-22].
Crossref   Google Scholar

Lermontovskij večer v Vil ʹne. 1934. «Naše vremâ» No 107 (1125), 10 maâ: 3 [Лермонтовский вечер в Вильне. 1934. «Наше время» No 107 (1125), 10 мая: 3].   Google Scholar

Ławryniec Paweł. 2009. „Żagary” i rosyjskie kręgi literackie w międzywojennym Wilnie. Przeł. M. Kuryłowicz. W: Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej. Red. Bujnicki T., Biedrzycki K., Fazan J. Kraków: Universitas: 251-265.   Google Scholar

[Malofeev S.G.?] M. 1930. «Denʹ Russkoj Kulʹtury» v Vilʹne. «Vremâ» No 139, 11 iûnâ: 2   Google Scholar

[[Малофеев С.Г.?] М. 1930. «День Русской Культуры» в Вильне. «Время» No 139, 11 июня: 2].   Google Scholar

[Maśliński Józef ?] J.M. 1932. Rosyjski Paul Cazin – D. Bochan. „Gazeta Literacka” nr 8: 127-128.   Google Scholar

[Maśliński Józef] jim. 1933. Poeci wileńscy po rosyjsku. „Kurier Wileński” nr 127, 16 maja: 2. Niesłuszne pretensje (Dwa głosy polemiczne). 1927. „Przegląd Wileński” nr 1, 16 stycznia: 2-3.   Google Scholar

Parnicki Teodor. 1930. Tołstoj – Sienkiewicz – Ałdanow. „Myśl Narodowa” nr 18, 4 maja: 277-280.   Google Scholar

[Povolockij S.G.] Èspè. 1934. «Šinelʹ» Gogolâ na polʹsk. scene (Teatr «Novoj Komedii» v Varšave). «Naše vremâ» No 108 (1126), 11 maâ: 3 [[Поволоцкий С.Г.] Эспэ. 1934. «Шинель» Гоголя на польск. сцене (Театр «Новой Комедии» в Варшаве). «Наше время» No 108 (1126), 11 мая: 3].   Google Scholar

Sielicki Franciszek. 1996. Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.   Google Scholar

Sykulska Barbara. 2005. Józef Maśliński jako teoretyk i krytyk awangardy. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” t. 5: 94-107.   Google Scholar

Śmigielski Tomasz. 2006. Między Wilnem a Łodzią. Życie i twórczość Jerzego Wyszomirskiego (1897-1955). Wysokie Mazowieckie: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. V Lit. art. sekcii V.R.O. 1932. «Naše vremâ» No 295 (698), 16 dekabrâ: 4 [В Лит. арт. секции В.Р.О. 1932. «Наше время» No 295 (698), 16 декабря: 4].   Google Scholar

Večer russkih bylin v Vilʹne. 1932. «Naše vremâ» No 21 (731), 26 ânvarâ: 4 [Вечер русских былин в Вильне. 1932. «Наше время» No 21 (731), 26 января: 4].
Crossref   Google Scholar

Zienkiewicz Tadeusz. 1994. Dorofiej Bochan – tłumacz literatury polskiej na język rosyjski i krytyk. W: Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. T. I: Literatura i kultura. Red. Bartoszewicz A. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej: 127-134.   Google Scholar

Zienkiewicz Tadeusz. 1996. „Litieraturno-Artisticzeskaja siekcyja” i jej rola w życiu emigracji rosyjskiej w Wilnie w latach 1920-1939. W: Studia Rossica III: Literatura rosyjska na emigracji. Współcześni pisarze rosyjscy w Polsce. Frazeologia i frazeografia. Red. Skrunda W., Zmarzer W. Warszawa: Studia Rossica: 69-75.   Google Scholar

Zienkiewicz Tadeusz. 1997. Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do roku 1921). Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Studia i Materiały WSP w Olsztynie nr 112).   Google Scholar

Zienkiewicz Tadeusz. 2008. Poeci emigracji rosyjskiej i ich zainteresowanie literaturą polską (rekonesans). „Acta Polono-Ruthenica” t. XIII: 265-276.   Google Scholar


Opublikowane
2022-05-15

Cited By /
Share

Lavrinec, P. (2022). Дорофей Бохан в межвоенной польской печати . Acta Neophilologica, 1(XXIV), 243–252. https://doi.org/10.31648/an.7439

Pavel Lavrinec 
Vilniaus universitetas