Status prawny kuracjusza jako osoby korzystającej z rehabilitacji leczniczej w systemie ubezpieczenia społecznego rolników

Robert Krzysztof Tabaszewski

KUL
http://orcid.org/0000-0002-7737-0056


Abstrakt

This article describes the legal status of farmers as sanatorium patients. The legal levels
of access to therapeutic rehabilitation in the farmers’ social insurance system are outlined. The
scope of rights and obligations of preventive healthcare institutions as entities providing therapeutic
rehabilitation services are defined according to the World Health Organization and International
Labour Organisation terminology, and a catalogue of basic rights of patients in sanatoriums is
established. Unique in Europe, the regulations enabling farmers and their family members to obtain
the status of sanatorium patients are presented. These regulations are compared with the current
case laws of national and international courts, tribunals and committee bodies. The article also
describes how the current statutory solutions setting the standards of care for sanatorium patients,
as patients in preventive health care institutions, correspond to the international recommendations
of, and to what extent Polish regulations exceed them.


Słowa kluczowe:

spa health care in agriculture, social insurances, social security, rehabilitation, healthcare service

Źródła drukowane
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r., rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 217 A (III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948).
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 z późn. zm.
Konwencja nr 130 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 4 czerwca 1969 r. dotycząca opieki lekarskiej i zasiłków chorobowych.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, 2320 z późn. zm.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, tekst jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 266 z późn. zm.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1662 z późń. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. z 2020 r., poz. 964 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne, Dz.U. z 2013 r., poz. 860.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. z 2020 r., poz. 964 z późn. zm.
Rozporządzenie z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. z 2020 r., poz. 1871.

Orzecznictwo
Wyrok ETPCz z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie Ciechońska przeciwko Polska, skarga nr 19776/04.
Wyrok ETS z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie Société thermale d'Eugénie-les-Bains v. Ministe're de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, sygn. C-277/05.
Orzeczenie ETS w sprawie Leichtle z dnia 18 marca 2004 r., sygn. C-8/02.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2013 r., sygn. K 22/12, OwSS 2014/1/5/5-26.
Wyrok NSA z dnia 10 maja 2010 r., sygn. II OSK 2263/15.
Postanowienie NSA z dnia 21 maja 1993 r., sygn. I SA 997/93.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. III AUa 911/12.
Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2013 r., sygn. III U 24/13.

Internet
Główny Urząd Statystyczny, Kuracjusz - definicja, https://portalstatystyczny.pl/kuracjusz-definicja/ (dostęp: 30.04.2021).

Opracowania
Bierć A., Projekt ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej i lecznictwie uzdrowiskowym. Opinia Rady Legislacyjnej, „Przegląd Legislacyjny”, nr 1(2003).
Budziwojski M., O uzdrowiskach w świetle ustawy, „Gospodarka i Administracja Terenowa”, nr 9(1968).
Gospodarek J., Charakter prawny umowy o pobyt rekreacyjny w uzdrowisku, [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. J. Gospodarek, Warszawa 2009.
Hadzik, A., Zamojcin, R., Pietraszewski, P., Ocena ważności usług turystyki zdrowotnej na przykładzie badań gości statutowego uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, [w:] Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, red. A. Szromek, Kraków 2014.
Hołubicki M. J., Madeyski A., Rozmowa: Zagadnienia lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji, „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia”, nr 3(1999).
Kłos B., Ubezpieczenia społeczne rolników a rozwój obszarów wiejskich, „Studia BAS”, nr 4(2010), z. 24.
Liana R., Sobiś I., Plutecka-Czartoryska I., Wytyczne rehabilitacji leczniczej rolników w wieku aktywności zawodowej realizowanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – geneza powstania dokumentu, „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia”, nr 69(2018).
Nastaj P., Uzdrowisko jako obszar specjalny o charakterze ekologicznym, „Rozprawy z Zakresu Nauk Prawnych”, nr 3(2012).
Paczuski R., Zagadnienie odrębności prawnoustrojowej samorządów zarządzających sprawami uzdrowisk, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 2(1991).
Radwański Z., Glosa do uchwały SN z 20.03.1974 r. III CZP 13/74, „Nowe Prawo”, nr 10/11(1975).
Semprich Ż., Kiedy chory płaci, a kiedy nie musi. Przewóz karetką, leczenie w uzdrowisku i za granicą, „Rzeczpospolita”, nr 129(2003).
Sikora K., Szczególny status gmin uzdrowiskowych w Polsce, „Studia Iuridica Lublinensia”, nr 23(2014).
Skrzypczak J., Prawa pacjenta prawami człowieka?, [w:] Dylematy praw człowieka, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2008.
Sobiś I., Rehabilitacja lecznicza KRUS w czasie epidemii COVID-19, „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia”, nr 73(2020).
Tabaszewski R., Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka, Lublin 2016.
Tabaszewski R., The Permissibility Of Limiting Rights And Freedoms In The European And National Legal System Due To Health Protection, „Review of European and Comparative Law”, No. 3(2020).
Walczak D., Wypadek przy pracy rolniczej – aspekty prawne i konsekwencje praktyczne, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia”, nr 65(2018).
Winiarski L., Uzdrawianie uzdrowisk, „Wspólnota”, nr 38(1990).
Wengler L., Praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Wprowadzenie do problematyki, „Gdańskie Studia Prawnicze” nr 2(2012), t. XXVIII.
Zhu L., Clark J.H., Rights without access, The Political Context of Inequality in Health Care Coverage in the U.S. States, “State Politics and Policy Quarterly”, No. 6(2015).
Pobierz


Opublikowane
2021-12-05

Cited By /
Share

Tabaszewski, R. K. (2021). Status prawny kuracjusza jako osoby korzystającej z rehabilitacji leczniczej w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. Civitas Et Lex, 32(4), 57–69. https://doi.org/10.31648/cetl.6696

Robert Krzysztof Tabaszewski 
KUL
http://orcid.org/0000-0002-7737-0056Licencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.