Ograniczenie jawności zewnętrznej procesu w dobie początków pandemii COVID-19

Weronika Ścibor

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu


Abstrakt

The article discusses the problem of limitation of the main principle of criminal trial which is the principle of external openness of the trial, in the era of the beginnings of the COVID-19 pandemic. Attention is drawn to the concept of the principle of external openness in the light of the Polish Constitution, international law, the Code of Criminal Procedure, and also the essence of “force majeure” known by the provisions of the Code of Civil Procedure and the transfer of this institution to the criminal law. The assumption of the undertaken subject is to assess the legitimacy of court presidents’ orders and their compliance with the law. The aim of the article is to indicate the impact of limiting the openness of the external trial on the fairness of the trial. Using the observational method, the following article is based on legal acts that are sources of Polish law, court presidents’ orders on limiting the openness of hearings in the COVID-19 pandemic and auxiliary literature on criminal procedural law.
Akty prawne:   Google Scholar

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284);   Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).   Google Scholar

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 14. (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167).   Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).   Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070).   Google Scholar

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270).   Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555).   Google Scholar

Judykatura:   Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sygn. akt II K 207/17.   Google Scholar

Wyrok ETPCz z 17.01.2008 r. w sprawie Biryukov przeciwko Rosji (skarga nr 14810/02).   Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, sygn. akt III APa 15/19, LEX nr 275025.   Google Scholar

Zarządzenia:   Google Scholar

Zarządzenie Nr A- 0212-12/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących funkcjonowania Sądu Okręgowego w Opolu w stanie zagrożenia epidemiologicznego, spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 (https://opole.so.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-z-dnia-28-maja-2020-r-w-sprawie-wprowadzenia-procedur-dotyczacych-funkcjonowania-sadu-okregowego-w-opolu-w-stanie-zagrozenia-epidemiologicznego-spowodowanego-koronawirusem-sars-cov-2,new,mg,1.html,795).   Google Scholar

Zarządzenie nr 4/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 13 marca 2020 r.: w związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym (https://rzeszow.so.gov.pl/pilne-zarzadzenie-nr-42020-prezesa-i-dyrektora-so-w-rzeszowie-w-zwiazku-z-narastajacym-zagrozeniem-epidemiologicznym.html-0).   Google Scholar

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 24.03.2020r. w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, nr a-0120-15/20 (http://stargard.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-sadu-rejonowego-w-stargardzie-z-dnia-24032020r-w-sprawie-ograniczenia-pracy-sadu-i-wprowadzenia-zasad-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa-sars-cov-2,new,mg,292.html,709).   Google Scholar

Literatura:   Google Scholar

B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.   Google Scholar

M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.   Google Scholar

Źródła internetowe:   Google Scholar

M. Zimna, Wyłączenie jawności rozprawy jako gwarancja ochrony interesów uczestników postępowania karnego, Prokuratura i Prawo, 2016/9/87-108. (link: https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/21368663b582fc2a8df3848b47d9f19c.doc)   Google Scholar

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 918). Warszawa, 2015 r.   Google Scholar

Pojęcie „lockdown”, słownik wiktionary.org (https://pl.wiktionary.org/wiki/lockdown).   Google Scholar

Rzecznik Praw Obywatelskich, „Także lubelski sąd ogranicza jawność rozpraw – kolejna interwencja RPO”, 23.07.2018 r. (link: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/lubelski-sad-takze-ogranicza-jawnosc-rozpraw-kolejna-interwencja-rpo).   Google Scholar

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Jarosław Łuczaj, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Transformacje prawa polskiego w dobie COVID” organizowana wspólnie przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w trybie online w dniu 15.12.2020 r. za pośrednictwem platformy ZOOM.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-02-20

Cited By /
Share

Ścibor, W. (2023). Ograniczenie jawności zewnętrznej procesu w dobie początków pandemii COVID-19. Civitas Et Lex, 37(1), 53–67. https://doi.org/10.31648/cetl.7277

Weronika Ścibor 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w RadomiuLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.