Armia polska w przededniu wyprawy na gwardię w maju 1831 roku. Charakterystyka głównych rodzajów wojsk

Tomasz Strzeżek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

W artykule przedstawiono krótką charakterystykę piechoty, kawalerii i artylerii armii polskiej w przededniu wyprawy na gwardię w maju 1831 r. Opisano organizację, wyszkolenie, taktykę walki, liczebność poszczególnych rodzajów wojsk, a także proces wprowadzania nowej struktury organizacyjnej armii powstańczej.


Słowa kluczowe:

powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1831 r., armia polska, piechota, kawaleria, artyleria


Rękopisy   Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych, Władze Centralne Powstania Listopadowego, [w tekście AGAD], rkps 192, 230a.   Google Scholar

Archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, teka 41-H.   Google Scholar

Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , Zbiory Prądzyńskiego [w tekście] rkps 57.   Google Scholar

Biblioteka Polska w Paryżu [w tekście BP], rkps 396, 397.   Google Scholar

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, rkps 1545, 1546.   Google Scholar

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Papiery Krukowieckiego [w tekście BUW], rkps 560, vol. 3.   Google Scholar

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Archiwum Pawlikowskich, Powstanie Listopadowe 1831, zbiory Jana Dąbrowskiego [w tekście Oss.] mikrofilmy 89a, 89b, 89c, 89d.   Google Scholar

Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział rękopisów. Zespół (fond 5), Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, rkps 6580/II, Archiwum Kossowskie Żydowskich i Wybranowskich, XXV Papiery wojskowe z okresu wojny polsko-rosyjskiej 1831, głównie Romana Wybranowskiego.   Google Scholar

Muzeum w Łowiczu [w tekście MŁ], rkps 4455, 4457   Google Scholar

Źródła drukowane   Google Scholar

Dybič I., Sekretnyja donesenija o pochode w Pol’se 1831 g., w: Otzyvy i mnenija vojenno-načalnikov o pol’skoj vojne 1831 g., Sankpeterburg 1867.   Google Scholar

Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 [w tekście. Źródła], t.2, Warszawa 1932, t. 3, 1933   Google Scholar

Pamiętniki   Google Scholar

Chamski T.J., Opis krótki lat upłynionych, Warszawa 1989.   Google Scholar

Chrzanowskij V., Zamečanija o vojĕnnych dejstvijach proischodivšich w Pol’se vsledstve vosstanija 17 (29) nojabria 1830 goda, [w:] Smit, F., Otzyvy i mnenija vojenno-načalnikov o pol’skoj vojne 1831 g., Sanktpeterburg 1867.   Google Scholar

Dembiński H., Pamiętniki o powstaniu w Polsce 1830-1831, t. 1, Kraków 1877.   Google Scholar

Gawroński F., Pamiętniki roku 1830/1831 i kronika pamiętnikowa (1787-1831), Kraków 1916.   Google Scholar

Karwowski A., Wspomnienia podchorążego z 1831 roku, Lwów 1891.   Google Scholar

Komorowski I., Pamiętniki z 1831 roku, Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny, t. 1, Lwów 1874-1875.   Google Scholar

Kruszewski I., Pamiętniki z Roku 1830-1831, Kraków 1890.   Google Scholar

Prądzyński I., Pamiętnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku, Petersburg 1898.   Google Scholar

Prądzyński I., , Pamiętniki, t. 2, 4, , Kraków 1909.   Google Scholar

Sapieha L. , Wspomnienia (z lat 1803 do 1863), Lwów 1914.   Google Scholar

Swinarski E., Wspomnienia z wyprawy na Litwę w roku 1831, Poznań 1911.   Google Scholar

Szumski L., Wspomnienia o pułku 3 ułanów byłego wojska polskiego, Kraków 1892.   Google Scholar

[Szymanowski J.], Pamiętniki jenerała (…), Lwów 1898.   Google Scholar

Opracowania   Google Scholar

Bloch Cz., Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850, Warszawa 1974.   Google Scholar

[Brzozowski M.], Wojna w Polsce Roku 1831przez oficera polskiego opisana w 1832, Lwów 1861.   Google Scholar

Gembarzewski B., Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831, Warszawa 1925.   Google Scholar

Gembarzewski B., Materiały do historii i działań pułków kaliskich w powstaniu listopadowym, Ziemia Kaliska, R. 1, 1930, nr 8-9.   Google Scholar

Gembarzewski B., Artyleria polska w dobie powstania listopadowego, Przegląd Artyleryjski, R. 16: 1938, z. 10, R. 17: 1939, z. 2.   Google Scholar

Kasparek N., Dni przełomu powstania listopadowego. Bitwa pod Ostrołęką (26 maja 1831), Ostrołęka 2012.   Google Scholar

Katafiasz T., Mechliński M., Udział rakietników polskich w wojnie z Rosją 1830-1831, Millitaria, 2007, nr 12.   Google Scholar

Sokolnicki M.. Skrzynecki, Poznań 1914.   Google Scholar

Sołtyk R., La Pologne. Précis historique, politique et militaire de sa révolution, précéde d’une esquisse de l’histoire de la Pologne depuis son origine jusqu’en 1831, t. 2, Paris 1833.   Google Scholar

Spazier R. O. , Historia powstania narodu polskiego w roku 1830-1831, t. 2, Paryż 1833.   Google Scholar

Strzeżek T., Między wojną a pokojem. Wybrane zagadnienia z dziejów kawalerii rosyjskiej w latach 1815-1830, Echa Przeszłości, t. V: 2004.   Google Scholar

Strzeżek T., Stoczek- Nowa Wieś 1831, Warszawa 2010.   Google Scholar

Strzeżek T., Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym. Mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie, Olsztyn 2010.   Google Scholar

Strzeżek T., Zapomniane bitwy powstania listopadowego. Zmagania o przeprawę pod Liwem w lutym i pierwszej dekadzie kwietnia 1831 roku, Echa Przeszłości, t. XI, 2010.   Google Scholar

Strzeżek T., Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku. Zaprzepaszczona szansa powstania listopadowego, Oświęcim 2011.   Google Scholar

Strzeżek T., Przypadkowe krwawe zdarzenie powstania listopadowego - Bitwa pod Liwem 14-15 kwietnia 1831 roku, Echa Przeszłości, t. XIII, 2012.   Google Scholar

Strzeżek T., Bitwa o Warszawę 6-7 września 1831 roku, Oświęcim 2015.   Google Scholar

Strzeżek T., Bitwy pod Wronowem i Kazimierzem Dolnym 17-18 kwietnia 1831 roku, Preludium fiaska wyprawy wołyńskiej w powstaniu listopadowym, Oświęcim 2017.   Google Scholar

Strzeżek T., Między domanickim triumfem a ostrołęcką tragedią. Generał Ludwik Kicki i „Biali ułani” w powstaniu listopadowym, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, T. XXXII, 2018.   Google Scholar

Strzeżek T., Kawaleria w bitwie pod Ostrołęką, [w;] Do szarży, marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii, redakcja naukowa Aleksander Smoliński, Toruń 2018.   Google Scholar

Tarczyński M., Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1988.   Google Scholar

Tokarz W., Armia Królestwa Polskiego 1815-1831, Piotrków 1917.   Google Scholar

Tokarz W., Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1993.   Google Scholar

Ziółek J., , Mobilizacja sił zbrojnych na lewobrzeżu Wisły 1830-1831, Lublin 1973.   Google Scholar

Ziółek J., Piechota nowej organizacji w powstaniu listopadowym, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, T. 20: 1976.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-11-17

Cited By /
Share

Strzeżek, T. (2021). Armia polska w przededniu wyprawy na gwardię w maju 1831 roku. Charakterystyka głównych rodzajów wojsk. Echa Przeszłości, (XXII/2), 179–201. https://doi.org/10.31648/ep.7212

Tomasz Strzeżek 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicencja

Prawa autorskie (c) 2021 Echa Przeszłości

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez Utworów Zależnych 4.0 Międzynarodowa (CC BY-NC-ND)

Przystąpienie do wykonywania Uprawnień Licencyjnych oznacza akceptację i zgodę Licencjodawcy na związanie się warunkami niniejszej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (“Licencja Publiczna”). W zakresie, w jakim niniejsza Licencja Publiczna może być interpretowana jako umowa, Uprawnienia Licencyjne przyznawane są Licencjobiorcy w zamian za zgodę Licencjobiorcy na niniejsze warunki, a Licencjodawca udziela Licencjobiorcy owe uprawnienia w zamian za korzyści płynące dla Licencjodawcy z udostępnienia Utworu Licencjonowanego na niniejszych warunkach.

Paragraf 1 – Definicje.

 1. Utwór Zależny oznacza materiał objęty Prawami Autorskimi i Prawami Podobnymi do Praw Autorskich, pochodzący od, lub opracowany na podstawie Utworu Licencjonowanego, w którym następuje tłumaczenie Utworu Licencjonowanego, jego zmiana, aranżacja, przetworzenie lub inna modyfikacja w taki sposób, że wymagane jest zezwolenie na podstawie Prawa Autorskiego i Praw Podobnych do Praw Autorskich należących do Licencjodawcy. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, jeśli Utwór Licencjonowany jest utworem muzycznym, wykonaniem lub nagraniem dźwiękowym, Utwór Zależny powstaje zawsze, gdy Utwór Licencjonowany zostaje zsynchronizowany w relacji czasowej z ruchomym obrazem.
 2. Prawa Autorskie i Prawa Podobne do Praw Autorskich oznaczają prawo autorskie i/lub prawa ściśle związane z prawem autorskim, włącznie z, bez ograniczeń, wykonywaniem, nadawaniem, nagrywaniem dźwięku, oraz Prawami Sui Generis do Baz Danych, bez względu na to, w jaki sposób prawa te są nazywane i kategoryzowane. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, prawa wymienione w Paragrafie 2(b)(1)-(2) nie są Prawami Autorskimi i Prawami Podobnymi do Praw Autorskich.
 3. Skuteczne Zabezpieczenia Techniczne oznaczają środki, które, w braku odpowiedniego zezwolenia, nie mogą być obchodzone na podstawie praw wykonujących zobowiązanie przyjęte na podstawie art. 11 Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim z dn. 20 grudnia 1996, lub podobnych umów międzynarodowych.
 4. Wyjątki i Ograniczenia oznaczają dozwolony użytek lub inne wyjątki lub ograniczenia Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich, mające zastosowanie do korzystania z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę.
 5. Utwór Licencjonowany oznacza dzieło artystyczne lub literackie, bazę danych, lub inny materiał, do którego Licencjodawca zastosował niniejszą Licencję Publiczną.
 6. Uprawnienia Licencyjne oznaczają uprawnienia przyznane Licencjobiorcy na warunkach niniejszej Licencji Publicznej, ograniczające się do wszystkich Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich regulujących korzystanie z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę, i które Licencjodawca jest upoważniony licencjonować.
 7. Licencjodawca oznacza osobę(y) fizyczną(e) lub podmiot(y) udzielający(e) praw na warunkach niniejszej Licencji Publicznej.
 8. Użycie Niekomercyjne oznacza użycie nieukierunkowane na komercyjny zysk lub wynagrodzenie pieniężne. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, wymiana Utworu Licencjonowanego na inny materiał poddany Prawom Autorskim lub Prawom Podobnym do Prawa Autorskiego za pośrednictwem cyfrowej wymiany plików lub podobnego środka jest Użyciem Niekomercyjnym, jeśli nie jest związana z zapłatą wynagrodzenia pieniężnego.
 9. Dzielenie się oznacza udostępniane publiczne utworu jakimikolwiek środkami, wymagające zgody na podstawie Uprawnień Licencyjnych, takie jak reprodukcja, publiczne wystawianie, publiczne wykonanie, rozprowadzanie, rozpowszechnianie, komunikowanie, importowanie oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 10. Prawa Sui Generis do Baz Danych oznaczają prawa inne niż prawo autorskie, wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9/WE z 11 marca 1996 r. o prawnej ochronie baz danych, z późniejszymi zmianami/lub zastępowanej nową, jak również inne prawa odpowiadające im istotnie, obowiązujące gdziekolwiek na świecie.
 11. Licencjobiorca oznacza podmiot wykonujący Uprawnienia Licencyjne na warunkach niniejszej Licencji Publicznej.

Paragraf 2 – Zakres.

 1. Udzielenie licencji .
  1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji Publicznej, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy, nieodpłatnej, nieobejmującej prawa do udzielania sublicencji, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata w odniesieniu Utworu Licencjonowanego Uprawnień Licencyjnych do:
   1. zwielokrotniania i Dzielenia się Utworem Licencjonowanym, w całości lub w części, wyłącznie dla celów Użycia Niekomercyjnego; i
   2. tworzenia i zwielokrotniania, lecz nie Dzielenia się Utworami Zależnymi, dla celów wyłącznie Użycia Niekomercyjnego.
  2. Wyjątki i Ograniczenia . W razie wątpliwości, w przypadku, gdy korzystanie przez Licencjobiorcę odbywa się w ramach Wyjątków i Ograniczeń, niniejsza Licencja Publiczna nie ma zastosowania, a Licencjobiorca nie jest zobowiązany do przestrzegania jej warunków.
  3. Czas trwania . Czas trwania niniejszej Licencji Publicznej określony jest w Paragrafie 6(a) .
  4. Środki przekazu i formaty; zezwolenie na modyfikacje techniczne . Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do wykonywania Uprawnień Licencyjnych za pośrednictwem wszystkich znanych lub mających powstać w przyszłości środków przekazu oraz we wszystkich znanych lub mających powstać w przyszłości formatach, a także do dokonywania w tym celu koniecznych modyfikacji technicznych. Licencjodawca zrzeka się i/lub zobowiązuje do niewykonywania prawa do zabronienia Licencjobiorcy dokonywania modyfikacji technicznych koniecznych dla wykonywania Uprawnień Licencyjnych, włącznie z modyfikacjami technicznymi koniecznymi do obejścia Skutecznych Zabezpieczeń Technicznych. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, proste dokonanie modyfikacji objętych niniejszym Paragrafem 2(a)(4) nie prowadzi do powstania Utworu Zależnego.
  5. Dalsi odbiorcy .
   1. Oferta Licencjodawcy – Utwór Licencjonowany . Każdy odbiorca Utworu Licencjonowanego automatycznie otrzymuje ofertę Licencjodawcy przystąpienia do wykonywania Uprawnień Licencyjnych zgodnie z warunkami niniejszej Licencji Publicznej.
   2. Żadnych ograniczeń dla dalszych odbiorców . Licencjobiorca nie może oferować ani nakładać dodatkowych lub zmienionych warunków wykorzystania Utworu Licencjonowanego, ani stosować jakichkolwiek Skutecznych Zabezpieczeń Technicznych, jeśli działania te ograniczają wykonywanie Uprawnień Licencyjnych przez jakiegokolwiek odbiorcę Utworu Licencjonowanego.
  6. Brak upoważnienia . Żaden element niniejszej Licencji Publicznej nie stanowi zezwolenia, ani nie może być interpretowany jako zezwolenie na sugerowanie lub stwierdzanie, że Licencjobiorca lub wykorzystanie przez Licencjobiorcę Utworu Licencjonowanego są powiązane, sponsorowane, upoważnione lub oficjalnie uznane przez Licencjodawcę lub inne podmioty wskazane w celu uznania autorstwa, zgodnie z postanowieniem Paragrafu 3(a)(1)(A)(i) .
 2. Inne prawa .
  1. Autorskie prawa osobiste, takie jak prawo do nienaruszalności formy i treści utworu, ani prawo do kontroli komercyjnego wykorzystania wizerunku, prawo do prywatności, lub inne podobne prawa osobiste nie są objęte niniejszą Licencją Publiczną. Jednakże, w najszerszym możliwym zakresie, lub w zakresie ograniczonym, pozwalającym na wykonywanie przez Licencjobiorcę Uprawnień Licencyjnych (jednak nie w żaden inny sposób), Licencjodawca zrzeka się lub zobowiązuje do niewykonywania powyższych przysługujących Mu praw.
  2. Prawa patentowe i prawa do znaków towarowych nie są objęte niniejszą Licencją Publiczną.
  3. W najszerszym możliwym zakresie, Licencjodawca zrzeka się wszelkich praw do wynagrodzenia od Licencjobiorcy za wykonywanie Uprawnień Licencyjnych, pobieranego bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, na podstawie jakiegokolwiek, dobrowolnego lub zbywalnego, ustawowego lub obowiązkowego, systemu licencyjnego. W pozostałych przypadkach, Licencjodawca wyraźnie zastrzega prawo do pobierania wynagrodzenia, zwłaszcza w razie korzystania z Utworu Licencjonowanego w celach innych niż Użycie Niekomercyjne.

Paragraf 3 – Warunki Licencji.

Wykonywanie Uprawnień Licencyjnych przez Licencjodawcę jest wyraźnie uzależnione od przestrzegania następujących warunków.

 1. Uznanie autorstwa .
  1. W przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się Utworem Licencjonowanym (również w zmodyfikowanej formie), jest obowiązany:
   1. zachować następujące elementy, jeśli są one wskazane przez Licencjodawcę w Utworze Licencjonowanym:
    1. identyfikację twórcy Utworu Licencjonowanego oraz jakichkolwiek innych osób, wskazanych do uzyskania atrybucji, w rozsądny sposób, oznaczony przez Licencjodawcę (włącznie z podaniem wskazanego pseudonimu);
    2. informacji o prawach autorskich;
 • oznaczenie niniejszej Licencji Publicznej;
 1. oznaczenie wyłączenia gwarancji;
 2. URI lub hiperłącze do Utworu Licencjonowanego, w rozsądnym zakresie wyznaczonym przez możliwości techniczne;
 1. oznaczyć czy Licencjobiorca wprowadził modyfikacje w Utworze Licencjonowanym, oraz zachować oznaczenia poprzednich modyfikacji; oraz
 2. oznaczyć Utwór Licencjonowany jako dostępny na niniejszej Licencji Publicznej, a także załączyć tekst, adres URI lub hiperłącze do niniejszej Licencji Publicznej.

W razie wątpliwości, Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji Publicznej nie posiada zezwolenia na Dzielenie się Utworami Zależnymi.

 1. Warunków określonych w Paragrafie 3(a)(1) Licencjobiorca może dochować w każdy rozsądny sposób, stosownie do nośnika, środka przekazu i kontekstu, w jakim Licencjobiorca Dzieli się Utworem Licencjonowanym. Na przykład, rozsądnym dochowaniem wyżej określonych warunków może być załączenie adresu URI lub hiperłącza do źródła zawierającego wymagane informacje.
 2. Jeśli zażąda tego Licencjodawca, Licencjobiorca obowiązany jest usunąć wszelkie informacje określone w Paragrafie 3(a)(1)(A) w uzasadnionym zakresie wyznaczonym przez możliwości techniczne.

Paragraf 4 – Prawa Sui Generis do Baz Danych.

W przypadku, gdy Uprawnienia Licencyjne obejmują Prawa Sui Generis do Baz Danych, mające zastosowanie do określonego korzystania z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę:

 1. w razie wątpliwości, Paragraf 2(a)(1) przyznaje Licencjobiorcy prawo do wyodrębniania, ponownego wykorzystania, zwielokrotniania i Dzielenia się całością lub istotną częścią bazy danych, jedynie dla celów Użycia Niekomercyjnego oraz pod warunkiem, że Licencjobiorca nie Dzieli się Utworami Zależnymi;
 2. w przypadku, gdy Licencjobiorca zawiera całość lub istotną część bazy danych w bazie danych, do której Prawa Sui Generis do Baz Danych przysługują Licencjobiorcy, baza danych, do której Prawa Sui Generis do Baz Danych przysługują Licencjobiorcy, stanowi Utwór Zależny (jednakże nie dotyczy to jej samodzielnych części), oraz
 3. w przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się całością lub istotną częścią bazy danych, obowiązany jest przestrzegać warunków Paragrafu 3(a) .

W razie wątpliwości, niniejszy Paragraf uzupełnia, lecz nie zastępuje obowiązków Licencjodawcy wynikających z niniejszej Licencji Publicznej, w przypadku, gdy Uprawnienia Licencyjne obejmują inne Prawa Autorskie i Prawa Podobne do Praw Autorskich.

Paragraf 5 – Wyłączenie Gwarancji i Ograniczenie Odpowiedzialności.

 1. Jeżeli Licencjodawca oddzielnie nie postanowił inaczej, Licencjodawca, w możliwie najszerszym zakresie, oferuje Utwór Licencjonowany w takiej formie, w jakiej zapoznał się z nim Licencjobiorca i nie udziela żadnych zapewnień, ani jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, dotyczących Utworu Licencjonowanego, ani wynikających z wyraźnego postanowienia, dorozumianych, ustawowych, ani jakichkolwiek innych. Obejmuje to, bez ograniczeń, rękojmię, zbywalność, przydatność do konkretnego celu, brak naruszeń praw innych osób, brak ukrytych lub innych wad, dokładność, występowanie lub niewystępowanie wad widocznych jak i ukrytych. W przypadku, gdy wyłączenie gwarancji nie jest dozwolone w całości lub w części, niniejsze wyłączenie może nie mieć zastosowania do Licencjobiorcy.
 2. W najdalej idącym stopniu, w żadnym wypadku Licencjodawca nie odpowiada wobec Licencjobiorcy na żadnej podstawie prawnej (włączając w to, bez ograniczeń, niedochowanie należytej staranności) za bezpośrednie, specjalne , pośrednie, przypadkowe, następcze, karne, ani żadne inne straty, koszty, utracone korzyści, wydatki, ani szkody wynikające z zastosowania niniejszej Licencji Publicznej lub korzystania z Utworu Licencjonowanego, nawet w przypadku, gdy Licencjodawca był powiadomiony o możliwości poniesienia takich strat, kosztów, wydatków, lub szkód. W przypadku, gdy ograniczenie odpowiedzialności nie jest dozwolone w całości lub w części, takie ograniczenie nie ma zastosowania do Licencjobiorcy.
 3. Powyższe wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności będzie interpretowane w sposób zapewniający wyłączenie i zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie możliwie najszerszym.

Paragraf 6 – Termin i Wygaśnięcie.

 1. Niniejsza Licencja Publiczna jest udzielona na czas trwania licencjonowanych Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich. Jednakże, jeśli Licencjobiorca naruszy postanowienia niniejszej Licencji Publicznej, prawa Licencjobiorcy wynikające z niniejszej Licencji Publicznej wygasają automatycznie.
 2. Jeżeli prawo Licencjobiorcy do korzystania z Utworu Licencjonowanego wygasło na podstawie Paragrafu 6(a), zostaje ono przywrócone:
  1. automatycznie z datą usunięcia naruszenia, jeśli nastąpiło ono w ciągu 30 dni od odkrycia naruszenia przez Licencjobiorcę; lub
  2. w razie wyraźnego przywrócenia przez Licencjodawcę.

W razie wątpliwości, niniejszy Paragraf 6(b) nie ogranicza żadnych uprawnień Licencjodawcy przysługujących mu w razie naruszenia przez Licencjobiorcę niniejszej Licencji Publicznej.

 1. W razie wątpliwości, Licencjodawca może także oferować Utwór Licencjonowany na odrębnych warunkach, bądź przestać dystrybuować Utwór Licencjonowany w każdej chwili; nie prowadzi to jednak do wygaśnięcia niniejszej Licencji Publicznej.
 2. Paragrafy trwają również po wygaśnięciu niniejszej Licencji Publicznej.

Paragraf 7 – Inne Warunki.

 1. Licencjodawca nie jest związany żadnymi dodatkowymi lub zmienionymi warunkami zakomunikowanymi przez Licencjobiorcę, chyba że dosłownie wyrazi na to swoją zgodę.
 2. Jakiekolwiek ustalenia, porozumienia, umowy odnoszące się do Utworu Licencjonowanego, nie wyrażone w niniejszej Licencji Publicznej, nie stanowią jej postanowień i są od niej niezależne.

Paragraf 8 – Wykładnia.

 1. W razie wątpliwości, niniejsza Licencja Publiczna nie zawęża, nie ogranicza, ani nie warunkuje jakiegokolwiek dozwolonego wykorzystania Utworu Licencjonowanego, mogącego odbywać się zgodnie z prawem bez zezwolenia wynikającego z niniejszej Licencji Publicznej, ani nie może być w ten sposób interpretowana.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji Publicznej uważa się za nieskuteczne, będzie ono automatycznie, na ile to tylko możliwe, w jak najmniejszym, koniecznym stopniu przekształcone tak, aby stało się skuteczne. Jeżeli postanowienie takie nie może zostać przekształcone, zostanie ono unieważnione bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Licencji Publicznej.
 3. Żadne postanowienie niniejszej Licencji Publicznej nie będzie uchylone, ani żadne naruszenie jej postanowień dozwolone, bez wyrażonej dosłownie zgody Licencjodawcy.
 4. Niniejsza Licencja Publiczna nie stanowi, ani nie może być interpretowana jako ograniczenie lub zrzeczenie się jakichkolwiek przywilejów Licencjodawcy lub Licencjobiorcy, w tym immunitetów procesowych względem jakiejkolwiek władzy jurysdykcyjnej.