Pomiędzy wolnością polityczną a bezpieczeństwem

Jadwiga Błahut-Prusik

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-0741-468X


Abstrakt

Relacja między bezpieczeństwem a wolnością zmieniała się na przestrzeni wieków. W zależności od tego, którą z wartości uznawano za bardziej podstawową, w jej perspektywie ujmowana była druga. Niezwykle istotne w tym względzie okazują się ogólne zmienne optyki rzeczywistości, zasadniczo determinujące ujęcie obu kategorii. Artykuł dotyczy relacji między starożytnym a nowożytnym rozumieniem bezpieczeństwa i wolności politycznej. Ma na celu nakreślenie historycznej zależności między omawianymi pojęciami.


Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, wolność polityczna

H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym: osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przeł. M. Godyń, W. Madej, Aletheia, Warszawa 1994

J. Błahut-Prusik, Pomiędzy definicją bezpieczeństwa a możliwością jego urzeczywistnienia, czyli ku wiecznemu niespełnieniu?, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2012, nr 18

J. Lipiec, Świat wartości: wprowadzenie do aksjologii, AWA, Kraków 2001

B. Constant, O wolności starożytnych i nowożytnych, przeł. Z. Kosno, „Arka” 1992, nr 42 (listopad-grudzień). [online] <www.law.uj.edu.pl/~khdpip/site/images/adm/File/Teksty/Constant_2.pdf>, dostęp: 25.04.2013.

Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska (w:) idem, Dzieła wszystkie, t. V, PWN, Warszawa 2001

Platon, Państwo, (w:) idem, Państwo, Prawo (VII ksiąg), przeł. W. Witwicki, Antyk, Kęty 2001

R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa - tradycja, (w:) R. Rosa, M. Lipieńska-Rzeszutek, M. Kubiak, Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Tradycja - Współczesność - Nowe wyzwania, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007

T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski, Aletheia, Warszawa 2009

J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, PWN, Warszawa 1992

Monteskiusz, O duchu praw, przeł. T. Boy-Żeleński, Antyk, Kęty 1997

J. Szacki, John Stuart Mill: wolność i indywidualność, (w:) Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, Ksiąska i Wiedza, Warszawa 1966,

J. Mill, O wolności, przeł. A. Kurlandzka, (w:) idem, Utylitaryzm. O wolności, przeł. M. Ossowska, A. Kurlandzka, PWN, Warszawa 2006

I. Berlin, Wstęp, przeł. D. Lachowska, (w:) Cztery eseje o wolności, przekł. zbiorowy, PWN, Warszawa 1994
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Błahut-Prusik, J. (2018). Pomiędzy wolnością polityczną a bezpieczeństwem. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 281–295. https://doi.org/10.31648/hip.581

Jadwiga Błahut-Prusik 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-0741-468XLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Jadwiga Błahut-Prusik

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania