Lexical and communicative aspects of Slavic intercomprehension

Wojciech Hofmański

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0003-4902-0945


Abstract

The paper discusses some lexical and communicative aspects of Slavic intercomprehension. The article presents a transitional stage between the availability of information value in translingual communication and non-understanding. It seems likely that the analysis of translingual communication itself may secondarily verify the theory of understanding language messages. At the same time, the reflection on the positive transfer - its meaning and scope - is one of the most important elements of the contemporary language policy of the united Europe.


Keywords:

Slavic intercomprehension, positive and negative transfer, interlinguistic homonymy


Braunmüller K., 2002, Semicommunication and accommodation: observations from the linguistic Situation in Scandinavia, w: „International Journal of applied linguistics” 12, s. 1-23.   Google Scholar

Coste D., North B., Sheils J., Trim J., 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego, tłum. W. Martyniuk, Warszawa, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, s. 94-99, [dostęp online 13.05.2018]. http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=272   Google Scholar

Czesko-polska pozorna ekwiwalencja językowa. Materiały pomocnicze dla studentów, polskich bohemistów i czeskich polonistów, 2004, red. T.Z. Orłoś, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Google Scholar

Dąbrowska A., 2008, Dlaczego cudzoziemcy uczą się języka polskiego. Stare i nowe w nauczaniu JPJO, w: Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, red. A. Michońska-Stadnik, Z. Wąsik, T. 1., Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, s. 47-60.   Google Scholar

Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. [dostęp online 13.05.2018] http://www.dbg.vdg.pl/attachments/article/10/Europejska_Karta_Jezykow_Regionalnych_lub_Mniejszosciowych.pdf   Google Scholar

Francuz P., 2002, Rozumienie przekazu telewizyjnego, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.   Google Scholar

Galińska-Inacio I., Randak A., Klein H.G., Stegmann T.D., 2004, EuroComRom – Siedem sit: Jak od razu czytać teksty w językach romańskich, Aachen, Shaker Verlag.   Google Scholar

Hofmański W., 2014, Transfer ujemny a norma językowa. Język polski w nauczaniu Słowian. Praga, Karolinum.   Google Scholar

Kurcz I., Polkowska A., 1990, Interakcyjne i autonomiczne przetwarzanie informacji językowych: na przykładzie procesu rozumienia tekstu czytanego na głos, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.   Google Scholar

Kusal K., Bałaban K., 2014, Rosyjsko-polska homonimia międzyjęzykowa jako problem leksykograficzny, w: „Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes”, nr 4, s. 53-66.   Google Scholar

Kusal K., 2003, Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.   Google Scholar

Lipowski J., 2012, Paralele w semikomunikacji języków północnogermańskich i zachodniosłowiańskich, „Slavia Occidentalis”, nr 69, s. 147-156.   Google Scholar

Lotko E., 1992, Zrádná slova v polštině a češtině: lexikologický pohled a slovník, Olomouc, Votobia.   Google Scholar

Musilová K., 2000, Česko-slovenský pasivní bilingvismus, w: Mesto a jeho jazyk, „Sociolingvistica slovaca“ 5, red. S. Ondrejovič, Bratislava, s. 280-288.   Google Scholar

Nabĕlková M., 2008, Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu, Praha, Veda.   Google Scholar

Polkowska A., 1993, Rozumienie tekstu, w: I. Kurcz (red.), Psychologia a semiotyka. Pojęcia i zagadnienia, Warszawa, Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 264-276.   Google Scholar

Rozenberg M., 2008, Motywacja w dydaktyce z perspektywy teorii konstruktywizmu, w: Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, red. A. Michońska-Stadnik, Z. Wąsik, T. 1., Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, s. 117-124.   Google Scholar

Rutkowski K., 2012, Polsko-rosyjskie homonimy i paronimy międzyjęzykowe – propozycja klasyfikacji, w: „Studia Wschodniosłowiańskie”, T. 12, s. 305-319.   Google Scholar

Sarnowska-Giefing I., 2005, Głos onomasty w kwestii nauczania słownictwa, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. P. Garncarek, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, s. 183-192.   Google Scholar

Stopyra J., 2010, Semikomunikacja w skandynawskim obszarze językowym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, nr 66, s. 133-139.   Google Scholar

Szulc A.,1997, Słownik dydaktyki języków obcych, Warszawa, PWN.   Google Scholar

Zgółkowa H., 1992, Dobór słownictwa do nauczania języka polskiego jako obcego, w: Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, red. W. Miodunka, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, s. 37-104.   Google Scholar

Zgółkowa H., 2013, Słownik minimum języka polskiego, Kraków, Universitas.   Google Scholar


Published
2019-04-25

Cited by

Hofmański, W. (2019). Lexical and communicative aspects of Slavic intercomprehension. Prace Językoznawcze, 21(2), 57–70. https://doi.org/10.31648/pj.3902

Wojciech Hofmański 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0003-4902-0945