Lexical and communicative aspects of Slavic intercomprehension

Wojciech Hofmański

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0003-4902-0945


Abstract

The paper discusses some lexical and communicative aspects of Slavic intercomprehension. The article presents a transitional stage between the availability of information value in translingual communication and non-understanding. It seems likely that the analysis of translingual communication itself may secondarily verify the theory of understanding language messages. At the same time, the reflection on the positive transfer - its meaning and scope - is one of the most important elements of the contemporary language policy of the united Europe.


Keywords:

Slavic intercomprehension, positive and negative transfer, interlinguistic homonymy


Braunmüller K., 2002, Semicommunication and accommodation: observations from the linguistic Situation in Scandinavia, w: „International Journal of applied linguistics” 12, s. 1-23.   Google Scholar

Coste D., North B., Sheils J., Trim J., 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego, tłum. W. Martyniuk, Warszawa, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, s. 94-99, [dostęp online 13.05.2018]. http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=272   Google Scholar

Czesko-polska pozorna ekwiwalencja językowa. Materiały pomocnicze dla studentów, polskich bohemistów i czeskich polonistów, 2004, red. T.Z. Orłoś, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Google Scholar

Dąbrowska A., 2008, Dlaczego cudzoziemcy uczą się języka polskiego. Stare i nowe w nauczaniu JPJO, w: Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, red. A. Michońska-Stadnik, Z. Wąsik, T. 1., Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, s. 47-60.   Google Scholar

Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. [dostęp online 13.05.2018] http://www.dbg.vdg.pl/attachments/article/10/Europejska_Karta_Jezykow_Regionalnych_lub_Mniejszosciowych.pdf   Google Scholar

Francuz P., 2002, Rozumienie przekazu telewizyjnego, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.   Google Scholar

Galińska-Inacio I., Randak A., Klein H.G., Stegmann T.D., 2004, EuroComRom – Siedem sit: Jak od razu czytać teksty w językach romańskich, Aachen, Shaker Verlag.   Google Scholar

Hofmański W., 2014, Transfer ujemny a norma językowa. Język polski w nauczaniu Słowian. Praga, Karolinum.   Google Scholar

Kurcz I., Polkowska A., 1990, Interakcyjne i autonomiczne przetwarzanie informacji językowych: na przykładzie procesu rozumienia tekstu czytanego na głos, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.   Google Scholar

Kusal K., Bałaban K., 2014, Rosyjsko-polska homonimia międzyjęzykowa jako problem leksykograficzny, w: „Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes”, nr 4, s. 53-66.   Google Scholar

Kusal K., 2003, Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.   Google Scholar

Lipowski J., 2012, Paralele w semikomunikacji języków północnogermańskich i zachodniosłowiańskich, „Slavia Occidentalis”, nr 69, s. 147-156.   Google Scholar

Lotko E., 1992, Zrádná slova v polštině a češtině: lexikologický pohled a slovník, Olomouc, Votobia.   Google Scholar

Musilová K., 2000, Česko-slovenský pasivní bilingvismus, w: Mesto a jeho jazyk, „Sociolingvistica slovaca“ 5, red. S. Ondrejovič, Bratislava, s. 280-288.   Google Scholar

Nabĕlková M., 2008, Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu, Praha, Veda.   Google Scholar

Polkowska A., 1993, Rozumienie tekstu, w: I. Kurcz (red.), Psychologia a semiotyka. Pojęcia i zagadnienia, Warszawa, Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 264-276.   Google Scholar

Rozenberg M., 2008, Motywacja w dydaktyce z perspektywy teorii konstruktywizmu, w: Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, red. A. Michońska-Stadnik, Z. Wąsik, T. 1., Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, s. 117-124.   Google Scholar

Rutkowski K., 2012, Polsko-rosyjskie homonimy i paronimy międzyjęzykowe – propozycja klasyfikacji, w: „Studia Wschodniosłowiańskie”, T. 12, s. 305-319.   Google Scholar

Sarnowska-Giefing I., 2005, Głos onomasty w kwestii nauczania słownictwa, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. P. Garncarek, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, s. 183-192.   Google Scholar

Stopyra J., 2010, Semikomunikacja w skandynawskim obszarze językowym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, nr 66, s. 133-139.   Google Scholar

Szulc A.,1997, Słownik dydaktyki języków obcych, Warszawa, PWN.   Google Scholar

Zgółkowa H., 1992, Dobór słownictwa do nauczania języka polskiego jako obcego, w: Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, red. W. Miodunka, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, s. 37-104.   Google Scholar

Zgółkowa H., 2013, Słownik minimum języka polskiego, Kraków, Universitas.   Google Scholar


Published
2019-04-25

Cited by

Hofmański, W. (2019). Lexical and communicative aspects of Slavic intercomprehension. Prace Językoznawcze, 21(2), 57–70. https://doi.org/10.31648/pj.3902

Wojciech Hofmański 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0003-4902-0945License

Copyright (c) 2019 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.