Openness of adolescents in talking about sex

Małgorzata Karwatowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0001-5582-3758

Leszek Tymiakin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0003-1734-6377


Abstract

The aim of the paper is to elaborate upon the way youths conceptualize sex. The research conducted in Lublin secondary schools and in Maria Curie-Skłodowska University confirms the general assumption that adolescents and young adults adopt an approving attitude towards sex, treat it as something attractive and engaging as well as absolutely natural. The respondents were not ashamed to raise intimate topics, express personal needs and elaborate upon forms of satisfying them.

Out of a few well-known kinds of openness the collected data are dominated by the act of confiding. The predominant indicated attitude displays clearly also aspects of peculiar exhibitionism, which encompasses over-direct, even ostentatious, talking about oneself and highly personal matters. This discourse has an air of attempting to impress the addressee with the raised topics.

The conducted questionnaire and the resultant description show that openness functions in basically two meanings: a) as a desired (apart from instances of exhibitionism) feature of character, which is based on a certain kind of courage of the speaker/writer, and b) a way of communication, consisting in calling things in a straightforward way, not avoiding coarse language or even vulgar expressions.


Keywords:

openness, sex, university students’ discourse, secondary students’ discourse


Augustyn J. (1998): Integracja seksualna. Przewodnik w poszukiwaniu i kształtowaniu własnej seksualności. Kraków.   Google Scholar

Bauman Z. (2011): Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa.   Google Scholar

Bierwiaczonek B. (2000): Religijne subkategorie miłości. „Język a Kultura”. T. 14: Uczucia w języku i tekście. Red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz. Wrocław, s. 79-115.   Google Scholar

Brzozowska B. (2005): Gen X: pokolenie konsumentów. Kraków.   Google Scholar

Burnetko K. (2006): Seks z nieletnimi. Niepełne prawo do ciała. „Polityka”. Nr 26.   Google Scholar

Czykwin E. (2013): Wstyd. Kraków.   Google Scholar

Dąbrowska A. (1996): Eufemizmy języka polskiego. Wrocław.   Google Scholar

Dominik I., Gardynik A. (2005): Dzieci zatracone, „Newsweek”, 27. 11.   Google Scholar

Fromm E. (2007): Zerwać okowy iluzji. Przekł. J. Karłowski. Poznań.   Google Scholar

Gajewska A. (2005): Przyjemność seksu w dyskursie feministycznym w Polsce. [W:] Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze. Red. J. Grad, H. Mamzer. Poznań, s. 73-89.   Google Scholar

Grabowski M. (2003): Wstęp – Aktualność problematyki wstydu. [W:] Wstyd i nagość. Red. idem, Toruń, s. 7- 18.   Google Scholar

Grybosiowa A. (2003): Mówić na luzie. [W:] Eadem, Język wtopiony w rzeczywistość. Katowice, s. 70-75.   Google Scholar

http://pl.wikipedia.org/wiki/Seks.   Google Scholar

http://psychologia.studia/sciaga.pl/tekst/65248-66-otwartosc.   Google Scholar

Karwatowska M. (2006): Wrzuć na luz! Świat wartości w czasopismach młodzieżowych. „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”. T. XV. Red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski. Poznań, s. 37-49.   Google Scholar

Karwatowska M. (2010): Ostra jazda bez trzymanki, czyli seks w werbalizacjach licealistów. „Białostockie Archiwum Językowe. Nr 10. Białystok, s. 133-146.   Google Scholar

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J. (2005): Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim. Lublin.   Google Scholar

Kita M. (2006): „Sprzedawanie” prywatności w mediach. [W:] Przemiany języka na tle przemian współczesnej polszczyzny. Red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida. Rzeszów, s. 47-60.   Google Scholar

Kita M. (2012a): Język w mediach. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe. Katowice.   Google Scholar

Kita M. (2012b): Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze. Red. M. Kita, M. Ślawska. Katowice.   Google Scholar

Kita M. (2013): Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3: Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej. Red. M. Kita, M. Ślawska. Katowice.   Google Scholar

Kita M. (2015): Kultura słowa w kulturze mediów. [W:] Człowiek i kultura w komunikacji medialnej. Red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec. Lublin, s. 55-74.   Google Scholar

Kosowska E. (1998): Wstyd. Konotacje antropologiczne. [W:] Wstyd w kulturze. Zarys problematyki. Red. eadem. Katowice, s. 52-63.   Google Scholar

Kyzioł A. (2008): Seks na wielkim ekranie. „Polityka”. Nr 25.   Google Scholar

Markiewicz W. (2008): Życie seksualne gościa kąpielowego. „Polityka”. Nr 8.   Google Scholar

McNair B. (2004): Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania. Przeł. E. Klekot. Warszawa.   Google Scholar

Mika S. (1972): Wstęp do psychologii społecznej. Warszawa.   Google Scholar

Myrdzik B., Latoch-Zielińska M. (Red.) (2006): Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog. Lublin.   Google Scholar

Nowakowska E. (1998): Seks bez demonów. „Polityka”. Nr 34.   Google Scholar

Ożóg K. (2001): Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów.   Google Scholar

Pietkiewicz B. (2010): Seks na żywo. Co ich kręci, co ich podnieca. „Polityka”. Nr 28.   Google Scholar

Puzynina J. (1992): Język wartości. Warszawa.   Google Scholar

Rogers C.R. (2012): Sposób bycia. Tłum. M. Karpiński. Poznań.   Google Scholar

Sarzyński P. (2003): Białe plamy. „Polityka”. Nr 25.   Google Scholar

Szymborski K. (2008): Prokreacja, rekreacja, demokracja. Komu na rękę jest monogamia?. „Polityka”. Nr 6.   Google Scholar

Świda-Ziemba H. (1987): System wartości polskiej młodzieży licealnej, stabilność i zmiany. [W:] Przed Sierpniem i po Grudniu. Red. K. Kiciński, H. Świda-Ziemba. Warszawa, s. 154-155.   Google Scholar

Świda-Ziemba H. (1995): Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa.   Google Scholar

Świda-Ziemba H. (2005): Młodzi w nowym świecie. Kraków.   Google Scholar

Świtalska M. (2003): Przyczynek do Schelerowskiej koncepcji wstydu. [W:] Wstyd i nagość. Red. M. Grabowski, Toruń, s. 143-176.   Google Scholar

Tatarkiewicz T. (1981): Historia filozofii. T. 1. Warszawa.   Google Scholar

Toffler A. (1998): Szok przyszłości. Przekł. W. Osiatyński, E. Ryszka, E. Woydyłło-Osiatyńska. Poznań.   Google Scholar

Waksman A. (2009): Katolicka kamasutra. „Polityka”. Nr 22.   Google Scholar

Walat T. (2007): Seks, śnieg, śledź. „Polityka”. Nr 38.   Google Scholar

Walewski P. (2010): Człowiek z seksmisją. Rozmowa z prof. Kazimierzem Imielińskim o normach, gustach i poglądach Polaków na seks. „Polityka”. Nr 4.   Google Scholar

Węgłowski A. (2018): Wielki bezwstyd. Seks i erotyka w starożytności. Kraków.   Google Scholar

Wiśniewska H. (1994): Co począć z wulgaryzmami?. „Polonistyka”. Nr 2, s. 82-86.   Google Scholar

Wiśniewska H. (2016): Ekspansja wyrazu seks we współczesnych słownikach. [W:] Eadem, Wokół edukacji polonistycznej w szkole. Oprac. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin, s. 133-143.   Google Scholar

Załęcka D. (1999): Propaganda moralnego luzu na przykładzie czasopism: „Bravo”, „Bravo – Girl”, „Dziewczyna”. [W:] Wartościowanie w dyskursie edukacyjnym. Red. J. Ożdżyński, S. Śniatkowski. Kraków, s. 327-339.   Google Scholar


Published
2019-04-25

Cited by

Karwatowska, M., & Tymiakin, L. (2019). Openness of adolescents in talking about sex. Prace Językoznawcze, 21(2), 89–104. https://doi.org/10.31648/pj.3904

Małgorzata Karwatowska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0001-5582-3758
Leszek Tymiakin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0003-1734-6377