Emotional picture of catastrophy in Chernobyl (based on „Chernobyl prayer“ by Svetlana Alexievich)

Daria Słupianek-Tajnert

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0002-4339-1852


Abstract

Chernobyl Prayer by Svetlana Alexievich is both a highly emotive and emotion-generating text. The Chernobyl disaster depicted in this work is permeated with emotionality. The dominant emotion is fear connected with an ever present motif of death, which affects human beings, the world of nature as well as all products of the human hand. Positive emotions are evoked in the context of the Chernobyl disaster serving the role of a uniting factor for the Belarusian people, or when the disaster is treated as a source of “new and powerful impressions”.


Keywords:

emotionality, emotions, Chernobyl, fear, Alexievich Svetlana


Aleksijewicz S., 2012, Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości, Wołowiec, wyd. Czarne, ebook w formacie MOBI, dostępny w Internecie: https://woblink.com/ebook/czarnobylska-modlitwa-kronika-przyszlosci-swietlana-aleksijewicz-jerzy-czech-5730, [data dostępu: 28.09.2017r.]   Google Scholar

Anatomia gniewu: emocje negatywne w językach i kulturach świata, 2003, red. A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.   Google Scholar

Anatomia szczęścia: emocje pozytywne w językach i kulturach świata, 2005, red. A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.   Google Scholar

Frukacz K., 2016, Polski reportaż literacki w pespektywie międzykulturowej, „Studia Europea Gnesnensia”, nr 4, s. 101-119.   Google Scholar

Grabias S., 1981, O ekspresywności języka, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie.   Google Scholar

Kapela A., 2015, Prof. Wolny-Zmorzyński: Aleksijewicz dopuściła do głosu każdego pokrzywdzonego, „Magazyn dziennikarzy i reporterów Fundacji «Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego»”, dostępny w Internecie: http://www.nowyfolder.com/prof-kazimierz-wolny-zmorzynski-aleksijewicz-dopuscila-do-glosu-kazdego-pokrzywdzonego/, [data dostępu: 11.04.2018r.]   Google Scholar

Nowakowska-Kempna I., 1995, Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Prolegomena, Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydawnictwo SORUS.   Google Scholar

Rejter A., 2008, Relacja język a emocje w perspektywie międzykulturowej, „Poradnik Językowy”, nr 3, s. 12-23.   Google Scholar

Spagińska-Pruszak A., 1994, Język emocji, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.   Google Scholar

Uczucia w języku i tekście, 2000, Język a Kultura, t. 14, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.   Google Scholar

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, 2004, red. S. Dubisz, [CD-ROM] wersja 1.0, Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Wolny-Zmorzyński K., 2004, Reportaż, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków, Universitas, s. 174-185.   Google Scholar

Шаховсикй В.И., 2008, Лингвистическая теория эмоций, Москва, Гнозис. [Šahovsikjv.I., 2008, Lingvističeskaâ teoriâ èmocij, Moskva, Gnozis].   Google Scholar


Published
2019-04-25

Cited by

Słupianek-Tajnert, D. (2019). Emotional picture of catastrophy in Chernobyl (based on „Chernobyl prayer“ by Svetlana Alexievich). Prace Językoznawcze, 21(2), 175–187. https://doi.org/10.31648/pj.3919

Daria Słupianek-Tajnert 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0002-4339-1852License

Copyright (c) 2019 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.