The narrative, descriptive and argumentative forms of expression in terms of the systemic-functional analysis of discourse

Ewa Wolańska

Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0003-1069-6534

Adam Wolański

Badacz niezależny


Abstract

The article contains a deconstructive analysis of three relatively common forms of expression: narrative, description and argumentation. This analysis refers to the systemic-functional analysis of discourse, which emphasizes the situational, contextual and cultural aspects of language use. The results of the research may prove useful in the speech therapy theory and practice, dealing with various types of discourses in the norm and pathology.


Keywords:

form of expression, narrative, description, argumentation, the systemic-functional analysis of disocurse


Arystoteles, 1989, Poetyka, Wrocław.   Google Scholar

Bachtin M. M., 1986, Estetyka twórczości słownej, Warszawa.   Google Scholar

Brajerski T., 1966, „Przytoczenie” nie jest kategorią składniową, „Roczniki Humanistyczne KUL”, t. 14, s. 75–96.   Google Scholar

Duszak A., 1994, Styl teutoński, czyli o tworzeniu barier komunikacyjnych [w:] Gajda S., Nocoń J. (red.), Kształcenie porozumiewania się, Opole, s. 257–263.   Google Scholar

Duszak A., 1998, Tekst – dyskurs – komunikacja międzykulturowa, Warszawa.   Google Scholar

Duszak A., Kowalski G. (red.), 2013, Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, Kraków.   Google Scholar

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., 1986, Zarys teorii literatury, Warszawa.   Google Scholar

Górny W., 1966, Składnia przytoczenia w języku polskim, Warszawa.   Google Scholar

Klein W., Stutterheim C. von, 1987, Quaestio und referentielle Bewegung in Erzählungen, „Linguistische Berichte”, 109, s. 163–183.   Google Scholar

Krauz M., 2001, Przeformułowanie tematu w tekście opisu [w:] Witosz B. (red.), Stylistyka a pragmatyka, Katowice, s. 378–387.   Google Scholar

Kurkowska H., Skorupka S., 1959, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa.   Google Scholar

Skwarczyńska S., 1954, Wstęp do nauki o literaturze, Warszawa.   Google Scholar

Szymanek K., 2005, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa.   Google Scholar

Wilkoń A., 2002, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków.   Google Scholar


Published
2019-04-25

Cited by

Wolańska, E., & Wolański, A. (2019). The narrative, descriptive and argumentative forms of expression in terms of the systemic-functional analysis of discourse. Prace Językoznawcze, 21(2), 211–225. https://doi.org/10.31648/pj.3921

Ewa Wolańska 
Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0003-1069-6534
Adam Wolański 
Badacz niezależny