Nazwy wykonawców czynności – teoria a umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym

Aneta Lica

Uniwersytet Gdański

Anna Walencik-Topiłka

Uniwersytet Gdański

Zenon Lica

Uniwersytet Gdański


Abstract

The article presents an analysis of the competences of the 4-6-year-olds in creating pattern-forming neologisms. The authors concentrate on the category of names
of agents performing an action, researching the most popular derivational techniques and word-formation types, as well as the most frequent derivational bases and the relation
of the gathered material to the normative forms. The authors are also interested in the readiness of children of a certain age to independently create names of agents.
The conducted research can be used for creating diagnostic tools and therapeutic programmes in logopedics.


Keywords:

słowotwórstwo, nazwy wykonawców czynności, neologizmy dziecięce, terapia logopedyczna, narzędzia diagnostyczne


Banaszkiewicz A. ( 2016): Akwizycja mowy w pierwszych latach życia. [W:] Wczesna interwencja logopedyczna. Red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski, Gdańsk, s. 72−83.   Google Scholar

Doroszewski W. (1963): Syntaktyczne podstawy słowotwórstwa. [W:] Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo. T. 1. Seria 2. Warszawa, s. 65−78.   Google Scholar

Gałkowski T. (2005): Komunikacja językowa osób z uszkodzonym narządem słuchu. [W:] Podstawy neurologopedii. Red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska. Opole, s. 607−629.   Google Scholar

Grabias S. (2001): Język w zachowaniach społecznych. Lublin.   Google Scholar

Grzegorczykowa R. (1984): Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. Warszawa.   Google Scholar

Jastrzębowska G. (2005): Opóźnienie rozwoju mowy. [W:] Podstawy neurologopedii. Red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska. Opole, s. 360−378.   Google Scholar

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S. (1964): Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Ligęza M. (2003): Podstawy psycholingwistyki rozwojowej. [W:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. T. 1. Red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska. Opole, s. 277−301.   Google Scholar

Maciejewska A. (2005): Wyraz w diagnozie i terapii logopedycznej. [W:] Logopedia. T. 34. Red. S. Grabias. Lublin, s. 37−47.   Google Scholar

Marciniak R. (2008): W sprawie rozumienia nazw osobowych wykonawców czynności. „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”. T. LIII, s. 147−161.   Google Scholar

Marciniak-Firadza R. (2014): Kategoria słowotwórcza nomina agentis w perspektywie historycznej. [W:] Wokół słów i znaczeń VI: Słowotwórstwo dawne i współczesne. Gdańsk.   Google Scholar

Markowski A. (2005): Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa.   Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D. (2015): O badaniach logopedycznych. Refleksje naukowca i praktyka. [W:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray. Gdańsk, s. 47−56.   Google Scholar

Satkiewicz H. (1969): Produktywne typy słowotwórcze współczesnego języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar


Published
2019-09-10

Cited by

Lica, A., Walencik-Topiłka, A., & Lica, Z. (2019). Nazwy wykonawców czynności – teoria a umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym. Prace Językoznawcze, 20(4), 101–120. https://doi.org/10.31648/pj.4477

Aneta Lica 
Uniwersytet Gdański
Anna Walencik-Topiłka 
Uniwersytet Gdański
Zenon Lica 
Uniwersytet GdańskiLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.