Onomastyka i kolejnictwo. Uwagi o książce Piotra Tomasika: Nazewnictwo kolejowe (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2016, ss. 218

Adam Siwiec

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin


Abstract

BrakBartmiński J. (1993): Styl potoczny. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Wrocław, s. 115–134.   Google Scholar

Gałkowski A. (2011): Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych. [W:] Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik,   Google Scholar

J. Duma. Olsztyn, s. 181–193.   Google Scholar

Lewandowski A. (1992): Współczesne polskie nazwy firmowe. Zielona Góra.   Google Scholar

Mrózek R. (2002): Dorobek i perspektywy onomastyki polskiej. „Onomastica” XLVII, s. 23–35.   Google Scholar

Rutkowski M. (2003): Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu. „Onomastica” XLVIII, s. 239−254.   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (2007): Onomastyka kulturowa. [W:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze. Red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek. Kraków.   Google Scholar

Siwiec A., Rutkowski M. (2016): Konwencja i kreacja w nazwach własnych. [W:] Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej. Red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec. Lublin 2016, s. 101−117.   Google Scholar

Svoboda J. i in. (1973): Základní soustava a terminologie slovanské onomastyki. „Zpravodaj Místopisné komise ČSAV” XIV.   Google Scholar


Published
2019-09-16

Cited by

Siwiec, A. (2019). Onomastyka i kolejnictwo. Uwagi o książce Piotra Tomasika: Nazewnictwo kolejowe (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2016, ss. 218. Prace Językoznawcze, 20(4), 237–247. https://doi.org/10.31648/pj.4495

Adam Siwiec 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LublinLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.