Onomastyka i kolejnictwo. Uwagi o książce Piotra Tomasika: Nazewnictwo kolejowe (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2016, ss. 218

Adam Siwiec

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin


Abstract

Brak
Bartmiński J. (1993): Styl potoczny. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Wrocław, s. 115–134.   Google Scholar

Gałkowski A. (2011): Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych. [W:] Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik,   Google Scholar

J. Duma. Olsztyn, s. 181–193.   Google Scholar

Lewandowski A. (1992): Współczesne polskie nazwy firmowe. Zielona Góra.   Google Scholar

Mrózek R. (2002): Dorobek i perspektywy onomastyki polskiej. „Onomastica” XLVII, s. 23–35.   Google Scholar

Rutkowski M. (2003): Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu. „Onomastica” XLVIII, s. 239−254.   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (2007): Onomastyka kulturowa. [W:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze. Red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek. Kraków.   Google Scholar

Siwiec A., Rutkowski M. (2016): Konwencja i kreacja w nazwach własnych. [W:] Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej. Red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec. Lublin 2016, s. 101−117.   Google Scholar

Svoboda J. i in. (1973): Základní soustava a terminologie slovanské onomastyki. „Zpravodaj Místopisné komise ČSAV” XIV.   Google Scholar


Published
2019-09-16

Cited by

Siwiec, A. (2019). Onomastyka i kolejnictwo. Uwagi o książce Piotra Tomasika: Nazewnictwo kolejowe (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2016, ss. 218. Prace Językoznawcze, 20(4), 237–247. https://doi.org/10.31648/pj.4495

Adam Siwiec 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin