Wpływ regionalnych odmian języka na współczesną polszczyznę potoczną

Renata Kucharzyk

Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków


Abstract

The subject of the article is the presence of regional features in the colloquial Polish. One
may notice that contemporary Polish is not homogeneous, some regional or dialectal properties
are present in the widely understood colloquial communication. The issue was discussed on
the basis of the material excerpted from the Internet forums. The author presents selected
features within the area of phonetics and lexis that were found in the Internet users’ posted
messages.


Keywords:

polszczyzna potoczna, komunikacja w Internecie, regionalne odmiany języka


Bajerowa I. (2001): Język ogólnopolski XX wieku. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Warszawa, s. 23–48.   Google Scholar

Dunaj B. (2006a): Polszczyzna ogólna – polszczyzna regionalna. [W:] Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu. Red. I. Bobrowski, K. Kowalik. Kraków, s. 157–162.   Google Scholar

Dunaj B. (2006b): Zasady poprawnej wymowy polskiej. „Język Polski” LXXXVI, s. 161–172.   Google Scholar

Dunaj B. (2010): Zróżnicowanie regionalne współczesnej leksyki. [W:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu. Red. J. S. Gruchała, H. Kurek. Kraków, s. 89–95.   Google Scholar

Encyklopedia języka polskiego. Red S. Urbańczyk. (1994). Wrocław–Warszawa–Kraków. (EJP)   Google Scholar

Greszczuk B. (2014): Problemy z tak zwanymi samogłoskami nosowymi we współczesnej polszczyźnie. Aspekt ortoepiczny i ortograficzny. [W:] Kultura mówienia dawniej i dziś. Red. M. Kułakowska, A. Myszka. Rzeszów, s. 28–31.   Google Scholar

Kucharzyk R. (2016a): Miejsce dialektyzmów w języku potocznym (na przykładzie forów internetowych). „Język Polski” XCVI, s. 15–26.   Google Scholar

Kucharzyk R. (2016b): O przenikaniu słownictwa gwarowego do języka Internetu. „Prace Filologiczne” LXIX, s. 285–298.   Google Scholar

Ostaszewska D., Tambor J. (2000): Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Pelcowa H. (2014): Regionalizmy i dialektyzmy – błędy językowe czy dziedzictwo kulturowe regionu? [W:] Kultura mówienia dawniej i dziś. Red. M. Kułakowska, A. Myszka. Rzeszów, s. 79–88.   Google Scholar

Sikora K. (2005): Kategoria mikroregionalizmów. [W:] Język trzeciego tysiąclecia III. T. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. Red. G. Szpila. Kraków, s. 199–208.   Google Scholar

Wilkoń A. (1987): Typologia odmian współczesnej polszczyzny. Katowice.   Google Scholar

Witaszek-Samborska M. (1986): Mowa poznańskiej inteligencji. [W:] Mowa mieszkańców Poznania. Red. M. Gruchmanowa, M. Witaszek-Samborska, M. Żak-Święcicka. Poznań, s. 29–86.   Google Scholar

Wronicz J. (2007): Pozycja dialektu wobec innych odmian polszczyzny. „Język Polski” LXXXVII, s. 91–96.   Google Scholar

Wyderka B. (2014): O rozwoju polskich dialektów. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”. T. 21(41), z. 2, s. 103–113.   Google Scholar


Published
2019-09-25

Cited by

Kucharzyk, R. (2019). Wpływ regionalnych odmian języka na współczesną polszczyznę potoczną. Prace Językoznawcze, 20(3), 79–89. https://doi.org/10.31648/pj.4542

Renata Kucharzyk 
Instytut Języka Polskiego PAN, KrakówLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.