Nazwy własne w literaturze młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz jako tekstowy komponent wartościowania

Izabela Łuc

Uniwersytet Śląski, Katowice


Abstract

In the interpretation of the evaluating function of literary naming,
the complementary analyses were applied – onomastic-stylistic and pragmalinguistic-
cognitive.


Keywords:

nazwy własne, komunikacja literacka, onomastyka literacka, wartościowanie, osobniczy język wartości


Apresjan J.D. (2000): Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki językowe. Przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski. Wrocław–Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Awdiejew A. (1987): Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń. Kraków.   Google Scholar

Benenowska I. (2016): Funkcja wartościująca nazw własnych w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża. [W:] Linguistica Bigdostiana: Series Nova. Vol. 2. Red. A. S. Dyszak, I. Benenowska. Warszawa, s. 16–26.   Google Scholar

Benenowska I. (2017): „Ani jednym korzeniem nie tkwię tu” – przestrzeń emigracyjna i jej wartościowanie (na podstawie listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża). [W:] Przestrzeń w kulturze współczesnej. T. 1: Literatura, teatr, film. Red. D. Mazur, B. Morzyńska-Wrzosek, I. Benenowska. Bydgoszcz, s. 125–145.   Google Scholar

Bogdanowicz E. (2010): Konotacje wartościujące nazw własnych. [W:] Nazwy własne a społeczeństwo. T. 1: Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Antroponimia. Red. R. Łobodzińska. Łask, s. 115–125.   Google Scholar

Cieślikowa A. (1993): Nazwy własne w różnych gatunkach literackich. [W:] Onomastyka literacka. Red. M. Biolik. Olsztyn, s. 33–39.   Google Scholar

Cieślikowa A. (2001): Nazwa w tekście a tekst w nazwie. [W:] Semantyka tekstu artystycznego. Red. A. Pajdzińska, R. Tokarski. Lublin, s. 99–108.   Google Scholar

Dawidziak-Kładoczna M. (2015): Mechanizmy kreacji onimów w literaturze dla dzieci (na przykładzie wybranych utworów). „Onomastica” LIX, s. 241–254.   Google Scholar

Domaciuk-Czarny I. (2005): Funkcje nazw własnych w wybranych utworach zaliczanych do literatury fantasy. [W:] Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie. Red. R. Łobodzińska. Łask, s. 175–190.   Google Scholar

Dunaj B. (red.) (2003): Popularny słownik języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Filar D., Piekarczyk D. (2006): Językowo-kulturowy kontekst tekstu. [W:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku. Red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan. Lublin, s. 21–34.   Google Scholar

Fiske J. (1987): Television culture. London.   Google Scholar

Gajda S. (1990): Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?. Opole.   Google Scholar

Górny H. (2013): Nazwy własne w piśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna. Kraków.   Google Scholar

Graf M. (2015): Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej. Poznań.   Google Scholar

Kosyl Cz. (1993): Główne nurty nazewnictwa literackiego. [W:] Onomastyka literacka. Red. M. Biolik. Olsztyn, s. 67–97.   Google Scholar

Lakoff G. (1987): Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago, s. 281–292.   Google Scholar

Laskowska E. (1993): Wartościowanie w języku potocznym. Bydgoszcz.   Google Scholar

Lutterer I. (1982): Onymical Mistake in the Naming Process. [In:] Proceedings of the XIIIth International Congress of Onomastic Scientes (Crakow, August 21–25, 1978). Ed. K. Rymut. Vol. II. Warszawa−Kraków, s. 63–67.   Google Scholar

Łuc I. (2003): Funkcja dydaktyczna nazw własnych i porównań literackich w literaturze dziecięco-młodzieżowej (na przykładzie twórczości M. Musierowicz). [W:] Horyzonty edukacji językowej, literackiej i kulturowej. Red. R. Mrózek. Cieszyn, s. 135–145.   Google Scholar

Łuc I. (2007): Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz. Katowice.   Google Scholar

Łuc I. (2008): Nazwy własne w komunikacji literackiej (na przykładzie prozy Małgorzaty Musierowicz). [W:] Onomastica a škola. Red. S. Pastiřik, V. Viška, s. 219–227.   Google Scholar

Łuc I. (2008/2009): Nazewnictwo w najnowszej twórczości Małgorzaty Musierowicz. „Onomastica” LIII, s. 173–185.   Google Scholar

Łuc-Krupa I. (2001): Przezwiska oraz ich motywacje w literaturze dziecięco-młodzieżowej na przykładzie twórczości M. Musierowicz. „Onomastica” XLVI, s. 303–316.   Google Scholar

Martuszewska A. (1973): Nazewnictwo w polskiej powieści pozytywistycznej o tematyce współczesnej. „Pamiętnik Literacki” LXIV, z. 4, s. 177–178.   Google Scholar

Mrózek R. (2016): Sfera onimiczna języka i jej właściwości kategorialno-funkcjonalne. Kraków.   Google Scholar

Pawelec R. (1991): O metodach badania osobniczego języka wartości (na materiale pism Norwida). [W:] Język a kultura. T. 3: Wartości w języku i tekście. Red. J. Puzynina. Wrocław, s. 103–117.   Google Scholar

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., Walczak B. (2003): Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”. T. 20/40, z. 2, s. 173–181.   Google Scholar

Padalak J. (1999): Potoczne nazewnictwo miejskie Poznania. [W:] Słownik gwary miejskiej Poznania. Wyd. 2. Red. M. Gruchmanowa, B. Walczak. Warszawa–Poznań, s. 92–102.   Google Scholar

Puzynina J. (2007a): Język wartości. Warszawa.   Google Scholar

Puzynina J. (2007b): Co znaczy „walka o wartości”? [W:] Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość? Red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl. Lublin, s. 24–36.   Google Scholar

Rejter A. (2012): Aksjologiczny aspekt nazw własnych w twórczości poetyckiej Agnieszki Osieckiej. [W:] Wartości i wartościowanie w badaniach nad językiem. Red. M. Karwatowska, A. Siwiec. Chełm, s. 162–179.   Google Scholar

Rejter A. (2016): Nazwa własna wobec dyskursu i gatunku. Katowice.   Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. (2006): Nazwa własna jako test. „Polonica” XXVI/XXVII, s. 309–315.   Google Scholar

Sarnowska-Giefing I. (1984): Nazewnictwo w nowelach i powieściach okresu realizmu i naturalizmu. Poznań.   Google Scholar

Sarnowska-Giefing I. (2003a): Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku. Poznań.   Google Scholar

Sarnowska-Giefing I. (2003b): Onomastyka literacka – integracja językoznawstwa i literaturoznawstwa? [W:] Metodologia badań onomastycznych. Red. M. Biolik. Olsztyn, s. 435–446.   Google Scholar

Sarnowska-Giefing I. (2007): Onomastyka literacka dziś – przełomy czy kontynuacje? [W:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze. Red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek. Kraków, s. 559–572.   Google Scholar

Szewczyk Ł. M. (1993): Nazewnictwo literackie w twórczości Adama Mickiewicza. Bydgoszcz.   Google Scholar

Wilkoń A. (2002): Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu. Kraków.   Google Scholar

Wójcik U. (2015): O sposobach badania nazw własnych (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość). „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” z. XI, s. 153–162.   Google Scholar

Wróbel H. (1973): Schematy słowotwórcze polskich hipokorystyków. „Prace Językoznawcze” T. 2. Katowice, s. 27–48.   Google Scholar


Published
2019-09-25

Cited by

Łuc, I. (2019). Nazwy własne w literaturze młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz jako tekstowy komponent wartościowania. Prace Językoznawcze, 20(3), 103–121. https://doi.org/10.31648/pj.4544

Izabela Łuc 
Uniwersytet Śląski, Katowice