Nazwy własne w literaturze młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz jako tekstowy komponent wartościowania

Izabela Łuc

Uniwersytet Śląski, Katowice


Abstract

In the interpretation of the evaluating function of literary naming,
the complementary analyses were applied – onomastic-stylistic and pragmalinguistic-
cognitive.


Keywords:

nazwy własne, komunikacja literacka, onomastyka literacka, wartościowanie, osobniczy język wartości


Apresjan J.D. (2000): Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki językowe. Przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski. Wrocław–Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Awdiejew A. (1987): Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń. Kraków.   Google Scholar

Benenowska I. (2016): Funkcja wartościująca nazw własnych w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża. [W:] Linguistica Bigdostiana: Series Nova. Vol. 2. Red. A. S. Dyszak, I. Benenowska. Warszawa, s. 16–26.   Google Scholar

Benenowska I. (2017): „Ani jednym korzeniem nie tkwię tu” – przestrzeń emigracyjna i jej wartościowanie (na podstawie listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża). [W:] Przestrzeń w kulturze współczesnej. T. 1: Literatura, teatr, film. Red. D. Mazur, B. Morzyńska-Wrzosek, I. Benenowska. Bydgoszcz, s. 125–145.   Google Scholar

Bogdanowicz E. (2010): Konotacje wartościujące nazw własnych. [W:] Nazwy własne a społeczeństwo. T. 1: Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Antroponimia. Red. R. Łobodzińska. Łask, s. 115–125.   Google Scholar

Cieślikowa A. (1993): Nazwy własne w różnych gatunkach literackich. [W:] Onomastyka literacka. Red. M. Biolik. Olsztyn, s. 33–39.   Google Scholar

Cieślikowa A. (2001): Nazwa w tekście a tekst w nazwie. [W:] Semantyka tekstu artystycznego. Red. A. Pajdzińska, R. Tokarski. Lublin, s. 99–108.   Google Scholar

Dawidziak-Kładoczna M. (2015): Mechanizmy kreacji onimów w literaturze dla dzieci (na przykładzie wybranych utworów). „Onomastica” LIX, s. 241–254.   Google Scholar

Domaciuk-Czarny I. (2005): Funkcje nazw własnych w wybranych utworach zaliczanych do literatury fantasy. [W:] Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie. Red. R. Łobodzińska. Łask, s. 175–190.   Google Scholar

Dunaj B. (red.) (2003): Popularny słownik języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Filar D., Piekarczyk D. (2006): Językowo-kulturowy kontekst tekstu. [W:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku. Red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan. Lublin, s. 21–34.   Google Scholar

Fiske J. (1987): Television culture. London.   Google Scholar

Gajda S. (1990): Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?. Opole.   Google Scholar

Górny H. (2013): Nazwy własne w piśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna. Kraków.   Google Scholar

Graf M. (2015): Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej. Poznań.   Google Scholar

Kosyl Cz. (1993): Główne nurty nazewnictwa literackiego. [W:] Onomastyka literacka. Red. M. Biolik. Olsztyn, s. 67–97.   Google Scholar

Lakoff G. (1987): Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago, s. 281–292.   Google Scholar

Laskowska E. (1993): Wartościowanie w języku potocznym. Bydgoszcz.   Google Scholar

Lutterer I. (1982): Onymical Mistake in the Naming Process. [In:] Proceedings of the XIIIth International Congress of Onomastic Scientes (Crakow, August 21–25, 1978). Ed. K. Rymut. Vol. II. Warszawa−Kraków, s. 63–67.   Google Scholar

Łuc I. (2003): Funkcja dydaktyczna nazw własnych i porównań literackich w literaturze dziecięco-młodzieżowej (na przykładzie twórczości M. Musierowicz). [W:] Horyzonty edukacji językowej, literackiej i kulturowej. Red. R. Mrózek. Cieszyn, s. 135–145.   Google Scholar

Łuc I. (2007): Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz. Katowice.   Google Scholar

Łuc I. (2008): Nazwy własne w komunikacji literackiej (na przykładzie prozy Małgorzaty Musierowicz). [W:] Onomastica a škola. Red. S. Pastiřik, V. Viška, s. 219–227.   Google Scholar

Łuc I. (2008/2009): Nazewnictwo w najnowszej twórczości Małgorzaty Musierowicz. „Onomastica” LIII, s. 173–185.   Google Scholar

Łuc-Krupa I. (2001): Przezwiska oraz ich motywacje w literaturze dziecięco-młodzieżowej na przykładzie twórczości M. Musierowicz. „Onomastica” XLVI, s. 303–316.   Google Scholar

Martuszewska A. (1973): Nazewnictwo w polskiej powieści pozytywistycznej o tematyce współczesnej. „Pamiętnik Literacki” LXIV, z. 4, s. 177–178.   Google Scholar

Mrózek R. (2016): Sfera onimiczna języka i jej właściwości kategorialno-funkcjonalne. Kraków.   Google Scholar

Pawelec R. (1991): O metodach badania osobniczego języka wartości (na materiale pism Norwida). [W:] Język a kultura. T. 3: Wartości w języku i tekście. Red. J. Puzynina. Wrocław, s. 103–117.   Google Scholar

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., Walczak B. (2003): Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”. T. 20/40, z. 2, s. 173–181.   Google Scholar

Padalak J. (1999): Potoczne nazewnictwo miejskie Poznania. [W:] Słownik gwary miejskiej Poznania. Wyd. 2. Red. M. Gruchmanowa, B. Walczak. Warszawa–Poznań, s. 92–102.   Google Scholar

Puzynina J. (2007a): Język wartości. Warszawa.   Google Scholar

Puzynina J. (2007b): Co znaczy „walka o wartości”? [W:] Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość? Red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl. Lublin, s. 24–36.   Google Scholar

Rejter A. (2012): Aksjologiczny aspekt nazw własnych w twórczości poetyckiej Agnieszki Osieckiej. [W:] Wartości i wartościowanie w badaniach nad językiem. Red. M. Karwatowska, A. Siwiec. Chełm, s. 162–179.   Google Scholar

Rejter A. (2016): Nazwa własna wobec dyskursu i gatunku. Katowice.   Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. (2006): Nazwa własna jako test. „Polonica” XXVI/XXVII, s. 309–315.   Google Scholar

Sarnowska-Giefing I. (1984): Nazewnictwo w nowelach i powieściach okresu realizmu i naturalizmu. Poznań.   Google Scholar

Sarnowska-Giefing I. (2003a): Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku. Poznań.   Google Scholar

Sarnowska-Giefing I. (2003b): Onomastyka literacka – integracja językoznawstwa i literaturoznawstwa? [W:] Metodologia badań onomastycznych. Red. M. Biolik. Olsztyn, s. 435–446.   Google Scholar

Sarnowska-Giefing I. (2007): Onomastyka literacka dziś – przełomy czy kontynuacje? [W:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze. Red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek. Kraków, s. 559–572.   Google Scholar

Szewczyk Ł. M. (1993): Nazewnictwo literackie w twórczości Adama Mickiewicza. Bydgoszcz.   Google Scholar

Wilkoń A. (2002): Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu. Kraków.   Google Scholar

Wójcik U. (2015): O sposobach badania nazw własnych (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość). „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” z. XI, s. 153–162.   Google Scholar

Wróbel H. (1973): Schematy słowotwórcze polskich hipokorystyków. „Prace Językoznawcze” T. 2. Katowice, s. 27–48.   Google Scholar


Published
2019-09-25

Cited by

Łuc, I. (2019). Nazwy własne w literaturze młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz jako tekstowy komponent wartościowania. Prace Językoznawcze, 20(3), 103–121. https://doi.org/10.31648/pj.4544

Izabela Łuc 
Uniwersytet Śląski, KatowiceLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.