Co można powiedzieć o autorze na podstawie jego rękopisu? Rozważania językoznawcy

Anna Paluszak-Bronka

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz


Abstract

The aim of this article is to establish some biographical facts about Jozef
Zmijewski, the author of the manuscript Method of curing with the means not
used before.


Keywords:

Józef Zmijewski, zabytek rękopiśmienny, biografia


Borawski S. (2002): Wprowadzenie do historii języka polskiego. Zagadnienia historiozoficzne. Warszawa.   Google Scholar

Buława M. (2016): Kulturowe uwarunkowania gwarowych nazw chorób. „Polonica” XXXVI, s. 259−274.   Google Scholar

Cynerman J. (2002): Represje władz cesarskich wobec duchowieństwa Diecezji Podlaskiej po powstaniu styczniowym. „Szkice Podlaskie” nr 10, s. 31−52.   Google Scholar

Czaplicki B. (2005): Mniszki klaryski kapucynki na ziemiach polskich w latach 1860−1945. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” nr 38(1), s. 173−197.   Google Scholar

Drwęcki A. (2003): Cmentarz parafialny w Przasnyszu. Przasnysz.   Google Scholar

Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych. (1988). Red. W. Brzeziński. Zielona Góra.   Google Scholar

Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (1900−1927): Słownik języka polskiego. T. I−VIII. Warszawa (SW).   Google Scholar

Kopaliński W. (2000): Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa.   Google Scholar

Kovács I. (2010): Nieznani polscy bohaterowie powstania węgierskiego 1848−1849. Warszawa.   Google Scholar

Łątka Jerzy S. (2005): Słownik Polaków w Imperium Osmańskim. Kraków.   Google Scholar

Orłowski B. (1990): Wkład Wielkiej Emigracji w rozwój cywilizacyjno-techniczny ówczesnej Turcji. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” nr 35/1, s. 3−54.   Google Scholar

Paluch A. (1994): Suchoty: przyczynek do ludowego pojęcia o chorobie, etiologii i terapii. [W:] Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci   Google Scholar

Profesora Józefa Burszty. Red. W. Burszta, J. Damrosz. Warszawa, s. 189−197.   Google Scholar

Papierowski A., Papierowski K. J. (2002): Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Płocku i jej oddziaływanie na region płocki. „Notatki Płockie” nr 1/190, s. 2133.   Google Scholar

Rymut K. (2001): Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny. T. II (L−Ż). Kraków.   Google Scholar

Siwik J. (2010): Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich. Warszawa.   Google Scholar

Słownik lekarzów polskich: obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885. (1977). Opr. S.L. Kośmiński. Warszawa. (Reprint wydania z 1888 r.).   Google Scholar

Sokulski F. (1951): W kraju i nad Bosforem (1830−1881). Fragmenty życia i listy. Wstępem i przypisami zaopatrzył M. Tyrowicz. Wrocław.   Google Scholar

Szarejko P. (1991−2000): Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. I−VI. Warszawa.   Google Scholar


Published
2019-09-25

Cited by

Paluszak-Bronka, A. (2019). Co można powiedzieć o autorze na podstawie jego rękopisu? Rozważania językoznawcy. Prace Językoznawcze, 20(3), 123–137. https://doi.org/10.31648/pj.4545

Anna Paluszak-Bronka 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, BydgoszczLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.