Język prawny i język prawniczy jako przedmiot badań językoznawczych i prawoznawczych w latach 1935–1999

Anna Śliwicka

Uniwersytet Wrocławski


Abstract

The article describes the state of the research and the directions for the
development of the linguistic and jurisprudential thought including the issue
of the legislative language and legal language in the period from 1935 to 1999.


Keywords:

język prawa, język prawniczy, język prawny, juryslingwistyka


Bator A. (1991): Język prawniczy wobec zmian w prawie. „Studia Prawnicze” z. 1, s. 3–16.   Google Scholar

Bator A. (2008a): Norma prawna [hasło] [W:] A. Bator i in.: Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny. Wyd. 2. Warszawa, s. 115–117.   Google Scholar

Bator A. (2008b): Przepis prawny [hasło] [W:] A. Bator i in.: Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny. Wyd. Warszawa, s. 189–190.   Google Scholar

Bautro E. (1935): Idea lingwistyki i semantyki prawniczej. Lwów.   Google Scholar

Buttler D. (1968): Uwagi o poprawności stylu urzędowego. „Poradnik Językowy” z. 10, s. 469–479.   Google Scholar

Doroszewski W. (1934): Smutna karykatura. „Poradnik Językowy” z. 4, s. 58–69.   Google Scholar

Fall J. M. i in. (1983): Zautomatyzowane rozwiązywanie odesłań występujących w tekstach prawnych. „Studia Semiotyczne”. T. 13, s. 65–90.   Google Scholar

Furdal A. (1973): Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego. Wrocław.   Google Scholar

Furdal A. (1977): Językoznawstwo otwarte. Opole.   Google Scholar

Gizbert-Studnicki T. (1972): Język prawny a język prawniczy. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” z. 55, s. 220–233.   Google Scholar

Gizbert-Studnicki T. (1979): Czy istnieje język prawny? „Państwo i Prawo” z. 3, s. 49–60.   Google Scholar

Gizbert-Studnicki T. (1985): Teoria prawa, filozofia języka, lingwistyka. „Studia Filozoficzne. W kręgu filozofii prawa” nr 2–3, s. 67–82.   Google Scholar

Gizbert-Studnicki T. (1986): Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej. [Ser.] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych”. T. DCCLXXVII, z. 26.   Google Scholar

Hałas B. (1995): Terminologia języka prawnego. Zielona Góra.   Google Scholar

Jadacka H. (1996): Styl tekstów prawnych na tle innych odmian polszczyzny. „Przegląd Legislacyjny. Biuletyn Rady Legislacyjnej” nr 3, s. 112–117.   Google Scholar

Kalinowski S., Wróblewski J. (1987): Zagadnienia polskiej terminologii prawnej i prawniczej. „Studia Prawno-Ekonomiczne”. T. 39, s. 17–34.   Google Scholar

Kielar B. (1979): W obronie koncepcji »języka prawnego« jako rejestru języka naturalnego. „Państwo i Prawo” z. 8–9, s. 172–173.   Google Scholar

Klemensiewicz Z. (1953): O różnych odmianach współczesnej polszczyzny. Próba charakterystyki odmian współczesnej polszczyzny z uwzględnieniem przypuszczalnych warunków ich początkowego rozwoju. Warszawa.   Google Scholar

Klemensiewicz Z. (1969): Ze studiów nad językiem i stylem. Warszawa.   Google Scholar

Kurkowska H., Skorupka S. (1959): Stylistyka polska. Zarys. Warszawa 1959. Wyd. 5 uzup. Warszawa 2001.   Google Scholar

Lizisowa M. T. (1986): Stan badań nad polską terminologia prawną. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Językoznawcze” z. 104, s. 5–20.   Google Scholar

Lizisowa M. T. (1995): Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim (studium semantyczne). Kraków.   Google Scholar

Majewska T. (1968): Z historii polskiego języka kancelaryjnego. „Poradnik Językowy” z. 6, s. 306–317.   Google Scholar

Malinowska E. (1989): O poprawności tekstów urzędowych. „Poradnik Językowy” z. 8–9, s. 43–48.   Google Scholar

Malinowska E. (1992): Gatunki urzędowe. [W:] Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24–26 IX 1991 r. Red. S. Gajda. Opole, s. 149–153.   Google Scholar

Malinowski A. (1980): Własności statystyczne języka prawnego na tle własności języka potocznego (Próba analizy na przykładzie tekstów prawnych dotyczących ochrony środowiska). „Państwo i Prawo” z. 9, s. 67–75.   Google Scholar

Michalska A., Wronkowska S. (1980): Zasady tworzenia prawa. Poznań.   Google Scholar

Opałek K., Wróblewski J. (1991): Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa. Warszawa.   Google Scholar

Pieńkos J. (1999): Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie − prawo w języku. Warszawa.   Google Scholar

Skubalanka T. (1976): Założenia analizy stylistycznej. [W:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Red. H. Markiewicz i J. Sławiński. Kraków, s. 250–273.   Google Scholar

Wilkoń A. (1987): Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. [Ser.] „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”. T. 865. Katowice.   Google Scholar

Wojtak M. (1987): [Rec.: Gizbert-Studnicki T. (1987): Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej. [Ser.] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych”. T. DCCLXXVII, z. 26. Warszawa]. „Poradnik Językowy” z. 5, s. 390–393.   Google Scholar

Wojtak M. (1988): Elementy stylu urzędowego w »Ortylach magdeburskich«. „Język Polski” z. 4–5, s. 221–230.   Google Scholar

Wojtak M. (1992): O stylowym wariancie języka na przykładzie tekstów urzędowych. [W:] Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24–26 IX 1991 r. Red. S. Gajda. Opole, s. 141–147.   Google Scholar

Woleński J. (1967): Język prawny w świetle współczesnych metod analizy semantycznej. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” z. 31, s. 141–156.   Google Scholar

Wolter W. (1972): Z problematyki języka prawnego kodeksu karnego. „Krakowskie Studia Prawnicze” nr 5, s. 3–31.   Google Scholar

Wróblewski B. (1934): Studia z dziedziny prawa i etyki. Warszawa.   Google Scholar

Wróblewski B. (1935): »Smutna karykatura«. O jednej ocenie językowej prof. W. Doroszewskiego. Lwów.   Google Scholar

Wróblewski B. (1948): Język prawny i prawniczy. Kraków.   Google Scholar

Wróblewski J. (1949): Prawo i logiczna analiza języka. „Życie Nauki” z. 40–42, s. 466–470.   Google Scholar

Wróblewski J. (1956): Wykładnia prawa a terminologia prawa. „Państwo i Prawo” z. 5–6, s. 843–865.   Google Scholar

Wróblewski J. (1969): Prawo i płaszczyzny jego badania. „Państwo i Prawo” z. 6, s. 996–1006.   Google Scholar

Wróblewski J. (1970): Obcojęzyczne słowniki prawnicze. „Państwo i Prawo” z. 2, s. 277–285.   Google Scholar

Wróblewski J. (1973): Metody logiczno-językowe w prawoznawstwie. [W:] Metody badania prawa. Materiały sympozjum, Warszawa, 28–29 IV 1971. Red. A. Łopatka. Wrocław, s. 47–75.   Google Scholar

Wróblewski J. (1978): Język prawa. „Studia Prawno-Ekonomiczne” z. 17, s. 197–203.   Google Scholar

Wróblewski P. (1988): Odmiany stylowe współczesnej polszczyzny (Próba klasyfikacji). „Prace Filologiczne”. T. 34, s. 303–316.   Google Scholar

Zajda A. (1990): Staropolska terminologia prawnicza (do 1500 r.). Kraków.   Google Scholar

Zieliński M. (1999): Języki prawne i prawnicze. [W:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Red. W. Pisarek. Kraków, s. 50–74.   Google Scholar

Ziembiński Z. (1980): Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa.   Google Scholar

Ziembiński Z. (1985): Deskrypcjonistyczna i rekonstrukcjonistyczna analiza języka w prawoznawstwie. „Studia Prawnicze” nr 3–4, s. 329–341.   Google Scholar


Published
2019-09-25

Cited by

Śliwicka, A. (2019). Język prawny i język prawniczy jako przedmiot badań językoznawczych i prawoznawczych w latach 1935–1999. Prace Językoznawcze, 20(3), 151–164. https://doi.org/10.31648/pj.4547

Anna Śliwicka 
Uniwersytet Wrocławski