Wyrażenie nic dziwnego na tle leksykalnych wykładników kategorii dziwności

Mariola Wołk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstract

The analysis presented in the paper is to determine the meaning of the
analyzed expression in order to try to formulate its definition. This main part
of the text is preceded by an attempt to determine the grammatical status of the
expression nic dziwnego [Eng. no wonder, literally: it is not strange/surprising].


Keywords:

'dziwność', jednostka języka, klasyfikacja gramatyczna, semantyka


Bogusławski A. (1976): O zasadach rejestracji jednostek języka. „Poradnik Językowy” 8, s. 356–364.   Google Scholar

Bogusławski A., Danielewiczowa M. (2005): Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III. Warszawa.   Google Scholar

Bogusławski A., Wawrzyńczyk J. (1993): Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa. Warszawa.   Google Scholar

Dobaczewski A. (1998): Cechy składniowe i semantyczne polskich dopowiedzeń potwierdzających. Warszawa.   Google Scholar

Grochowski M. (1983): Metatekstowa funkcja parentezy. [W:] Tekst i zdanie. Red. T. Dobrzyńska, E. Janus. Wrocław, s. 247–258.   Google Scholar

Grochowski M. (2004): Jednostki leksykalne o postaci ba jako komentarz metatekstowy. „Poradnik Językowy” 2, s. 18–26.   Google Scholar

Grochowski M., Kisiel A., Żabowska M. (2014): Słownik gniazdowy partykuł polskich. Kraków.   Google Scholar

Laskowski R. (1984): Podstawowe pojęcia morfologii. [W:] Gramatyka współczesnego języka polskiego.   Google Scholar

Morfologia. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa, s. 9–57.   Google Scholar

Laskowski R. (1998): Zagadnienia ogólne morfologii. [W:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa, s. 27–86.   Google Scholar

Saussure F. de (2002): Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa.   Google Scholar

Wierzbicka A. (1996): Semantics. Primes and Universals. Oxford–New York.   Google Scholar

Wołk M. (2017a): W kręgu problemów związanych z byciem dziwnym. Wprowadzenie do opisu semantycznego. „Prace Filologiczne” LXXI, s. 335–345.   Google Scholar

Wołk M. (2017b): Jaki właściwie jest dziwny świat? O znaczeniu przymiotnika dziwny i jego bliskoznaczników. „Linguistica Copernicana” 14, s. 145–164.   Google Scholar

Download


Published
2019-09-25

Cited by

Wołk, M. (2019). Wyrażenie nic dziwnego na tle leksykalnych wykładników kategorii dziwności. Prace Językoznawcze, 20(3), 165–175. https://doi.org/10.31648/pj.4548

Mariola Wołk 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie