Współczesne problemy badawcze hydronimii polskiej

Maria Biolik

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn


Abstract

The paper presents problems related to the etymological analysis of hydronyms
from the territory of north-eastern Poland.


Keywords:

hydronimia, kontekst onimiczny, nazwy słowiańskie, nazwy bałtyckie, nazwy staroeuropejskie


Bańkowski A. (1982): Zmiany morfemiczne w toponimii polskiej. Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk–Łódź.   Google Scholar

Bednarczuk L. (1973): Zagadnienie przedsłowiańskiej hydronimii Karpat. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, z. 47. Prace Językoznawcze II. Pod red. J. Zaleskiego, s. 19−30.   Google Scholar

Bednarczuk L. (1994): Areały i procesy językowe w przedhistorycznej Polsce (komunikat). [W:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Pod red. E. Wrocławskiej. Warszawa 1994, s. 13−18.   Google Scholar

Bijak U. (2013): Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne. Kraków.   Google Scholar

Biolik M. (1993): Die Namen der stehenden Gewässer im Zuflussgebiet des Pregel und Einzugsbereich der Zuflusse zur Ostsee zwischen Pregel und Memel (Nazwy wód stojących dorzecza Pregoły i dopływów Bałtyku między Pregołą a Niemnem). Stuttgart 1993, ss. 315. Kommission für Vergleichende Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz. Hydronymia Europaea. Lieferung 8. Herausgegeben von Wolfgang P. Schmid, by Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH.   Google Scholar

Biolik M. (1996): Die Namen der fliessenden Gewässer im Flussgebiet des Pregel (Nazwy wód płynących dorzecza Pregoły). Stuttgart 1996, ss. 234. Kommission für Vergleichende Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz. Hydronymia Europaea. Lieferung 11. Herausgegeben von Wolfgang P. Schmid, by Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH.   Google Scholar

Biolik M. (2005): Gewässernamen im Flussgebiet der Narew von der Quelle bis zur Einmündung der Biebrza. Teil I: Die fliessenden Gewässer (Nazwy wód płynących dorzecza górnej Narwi od źródeł do ujścia Biebrzy). Stuttgart 2005, ss. 235. Kommission für Vergleichende Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz. Hydronymia Europaea. Herausgegeben von Wolfgang P. Schmid. Lieferung 19, by Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH.   Google Scholar

Biolik M. (2014): Nazwy rzeki Wel, dopływu Drwęcy. [W:] Turystyka historyczna na pograniczu mazowiecko-mazursko-pomorskim. Pod red. K. Grążawskiego. Olsztyn 2014, s. 135−141.   Google Scholar

Borek H. (1983): Hydronimia słowiańska. „Onomastica” XXVIII, 1983, s. 331−351.   Google Scholar

Borek H. (1986): Nowy etap badań nad hydronimią Polską. „Onomastica” XXX, s. 320−327.   Google Scholar

Borek H. (1989): Stan i zadania badawcze hydroonomastyki słowiańskiej. [W:] Hydronimia słowiańska. Materiały z IX konferencji Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Mogilany, 16−18 IX 1986 r. Pod red. K. Rymuta. Wrocław–Warszawa–Kraków−Gdańsk–Łódź 1989. Wrocław 1989, s. 7−15.   Google Scholar

Duma J. (1999): Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza z całym dorzeczem Pilicy. Warszawa.   Google Scholar

Duma J. (2010): Nazwy wodne dorzecza Warty od Prosny po ujście do Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci). Cz. I: Nazwy rzek. Cz. II: Nazwy jezior. Warszawa.   Google Scholar

Falk K.-O. (1968): Ze studiów nad nazwami wód suwalskich: Postaw – Postawelek. [W:] Studia językoznawcze poświęcone Stanisławowi Rospondowi. Wrocław, s. 359−370.   Google Scholar

Falk K.-O. (1973): Streszczenie niektórych części pracy „Ze studiów nad nazwami wód suwalskich”. Lund.   Google Scholar

Gałkowski A. (2016): O limnonimach Jezioro Szczutowskie i Urszulewskie oraz o innych toponimach na Pojezierzu Dobrzyńskim. „Onomastica” LX, 2016, s. 287−302.   Google Scholar

Górnowicz H. (1985): Gewässernamen im Flußgebiet der unteren Weichsel (Nazwy wodne dorzecza dolnej Wisły). Stuttgart 1985.   Google Scholar

Halicka I. (1976): Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny. Dzierżawcze, patronimiczne i rodzinne. Warszawa 1976.   Google Scholar

HW (1965): Hydronimia Wisły. Cz. I. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym. Pod red. P. Zwolińskiego. Wrocław–Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Hydronimia słowiańska. Materiały z IX konferencji Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Mogilany, 16−18 IX 1986 r. Pod red. K. Rymuta. Wrocław–Warszawa–Kraków−Gdańsk–Łódź 1989.   Google Scholar

Krahe H. (1964): Unsere ältesten Flussnamen. Wiesbaden 1964.   Google Scholar

Lehr-Spławiński T. (1946): O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań 1946.   Google Scholar

Mańczak W. (1997): J. Udolph: Namenkundliche Studien zum Germanenproblem. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 9, W. de Gruyter, Berlin 1994, 1036 s. „Onomastica” XLII, s. 275−277.   Google Scholar

Popowska-Taborska H. (1989): Stopień użyteczności danych hydronimicznych w rozważaniach nad etnogenezą Słowian. [W:] Hydronimia słowiańska. Wrocław–Warszawa–Kraków−Gdańsk–Łódź, s. 25−31.   Google Scholar

Popowska-Taborska H. (1993): Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka. Warszawa.   Google Scholar

Rieger J. (1983): Polski słownik hydronimiczny. „Onomastica” XXVII, s. 186−191.   Google Scholar

Rozwadowski J. (1948): Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków.   Google Scholar

Rudnicki M. (1959−1961): Prasłowiańszczyzna−Lechia−Polska. T. 1−2. Poznań.   Google Scholar

Rymut K. (1989): Dziewiąte posiedzenie Komisji Onomastyki Słowiańskiej poświęcone hydronimii słowiańskiej (Mogilany 16−18 IX 1986). „Onomastica” XXXIII, s. 301−303.   Google Scholar

Rymut K. (1989): Słowo wstępne. [W:] Hydronimia słowiańska. Wrocław, s. 5−6, tu s. 5.   Google Scholar

Rymut K. (1989): Hydronimia Polska. Stan obecny, postulaty badawcze. [W]: Hydronimia słowiańska. Materiały z IX konferencji Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Mogilany, 16−18 IX 1986 r. Pod red. K. Rymuta. Wrocław–Warszawa–Kraków−Gdańsk–Łódź, s. 17−23.   Google Scholar

Rymut K. (1998): Nazwy wodne. [W:] Encyklopedia. Polskie nazwy własne. Pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko. Warszawa−Kraków, s. 269−282, tu s. 270−272.   Google Scholar

Schmid W. P., Rymut K., Udolph J.: Hydronymia Europaea, Einführung. Ziele. Grundlagen, Methoden. (Zeszyt wstępny. Cel. Metoda. Zasady redakcyjne). Stuttgart [brak roku wydania].   Google Scholar

Słownik prasłowiański. T. II (C−D). Wrocław 1976, s. 18−19.   Google Scholar

Sulisz M. (1976): Staropolska fonetyka w świetle materiału onomastycznego do XIV wieku. Warszawa–Wrocław.   Google Scholar

Wiśniewski J. (1983): Słownik polskich nazw miejscowych z punktu widzenia historyka. „Onomastica” XXVII, s. 145−155.   Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E. (2006): Nazwy wodne dorzecza Warty od źródeł do ujścia Prosny. Warszawa.   Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E. (2013): O nazwach wodnych w Polsce. Warszawa.   Google Scholar


Published
2019-09-26

Cited by

Biolik, M. (2019). Współczesne problemy badawcze hydronimii polskiej. Prace Językoznawcze, 20(2), 25–38. https://doi.org/10.31648/pj.4552

Maria Biolik 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, OlsztynLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.