Kreteńskie hydronimy utworzone od apelatywów określających cechy wody i jej koryta

Elwira Kaczyńska

Uniwersytet Łódzki


Abstract

This paper describes 570 Cretan river names derived from Modern Greek
appellatives which denote features of water and river-bed. The aim of my paper
is not only an extensive description of this type of Cretan hydronyms on the basis
of the structural-semantic method, but also a typological comparison with the
Polish river names denoting features of water and river-bed.


Keywords:

cechy wody, greckie nazwy wodne, hydronimia, wyspa Kreta


Bijak U. (2013): Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne. Kraków.   Google Scholar

Bilut E. (1989): Klasyfikacja semantyczna nazw wodnych. [W:] Hydronimia słowiańska. Materiały z IX konferencji Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Mogilany, 16–18 IX 1986. Pod red. K. Rymuta. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 151–166.   Google Scholar

Brown R.A. (1985): Evidence for Pre-Greek Speech on Crete from Greek Alphabetic Sources. Amsterdam.   Google Scholar

Duma J. (2003): Nazwy rzek polskich ze słowiańskim przymiotnikowym określeniem barwy wody (biały i czarny). [W:] Metodologia badań onomastycznych. Pod red. M. Biolik. Olsztyn, s. 385–409.   Google Scholar

Duma J. (2006): Imiesłowowe nazwy rzek typu «Chełszcząca», «Grzmiąca» na tle przymiotnikowych polskich nazw rzecznych. [W:] Onimizacja i apelatywizacja. Pod red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz. Białystok, s. 81–94.   Google Scholar

Faure P. (1984): Hydronymes de la Crète antique. „Ονόματα” IX, s. 26–32.   Google Scholar

Fykias I., Katsikadeli Ch. (2014): Toponyms. [W:] Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics. T. III. Red. G.K. Giannakis. Leiden–Boston, s. 414–417.   Google Scholar

Georgiev V. I. (1959): Die Herkunft der Namen der grössten Flüsse der Balkanhalbinsel und ihre Bedeutung zur Ethnogenese der Balkanvölker. „Linguistique Balkanique” I, s. 5–27.   Google Scholar

Jakus-Borkowa E. (1989): Semantyka przymiotników właściwościowych w hydronimii polskiej. [W:] Hydronimia słowiańska. Pod red. K. Rymuta. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 140–149.   Google Scholar

Kaczyńska E. (2014a): Kreteńskie nazwy wodne pochodne od terminów hydrograficznych. „Onomastica” LVIII, s. 193–209.   Google Scholar

Kaczyńska E. (2014b): Dialekt kreteński języka nowogreckiego – próba opisu na bazie materiału hydronimicznego. Cz. 1: Zjawiska fonetyczne. „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” LX, s. 93–120.   Google Scholar

Kaczyńska E. (2015): Nazwy florystyczne w nowożytnej hydronimii kreteńskiej. „Onomastica” LIX, s. 287–306.   Google Scholar

Kaczyńska E. (2016a): Rozważania nad kreteńskim hydronimem Κυμαῖος. „Roczniki Humanistyczne” LXIV(3), s. 5–16.   Google Scholar

Kaczyńska E. (2016b): Dialekt kreteński języka nowogreckiego – próba opisu na bazie materiału hydronimicznego. Cz. 3: Zjawiska fonetyczne i morfologiczne ograniczone terytorialnie. „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” LXIII, s. 35–51.   Google Scholar

Kaczyńska E. (2017): Отойконимические гидронимы Крита. „Вопросы ономастики” XIV(1), s. 65–86.   Google Scholar

Pospiszylowa A. (1990): Toponima południowej Warmii. Nazwy terenowe. Olsztyn.   Google Scholar

Szulowska W., Wolnicz-Pawłowska E. (2001): Nazwy wód w Polsce. Cz. 1: Układ alfabetyczny. Warszawa.   Google Scholar

Tischler J. (1977): Kleinasiatische Hydronymie. Semantische und morphologische Analyse der griechischen Gewässernamen. Wiesbaden.   Google Scholar

Хориков И.П., Малев М.Г. (1980): Новогреческо-русский словарь. Москва.   Google Scholar

Συμεωνίδης Χ.Π. (2015): Εισαγωγή στην ελληνική ονοματολογία, Θεσσαλονίκη.   Google Scholar

Φασατάκης Ν., Φασατάκη Π. (2000): Τοπωνύμια των Μελάμπων Ρεθύμνης. [W:] Τα Κρητικά Τοπωνύμια. Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 6‒7 Νοεμβρίου 18. Πρακτικά. T. Ι. Red. Χ. Χαραλαμπάκης. Ρέθυμνο, s. 287–325.   Google Scholar


Published
2019-09-27

Cited by

Kaczyńska, E. (2019). Kreteńskie hydronimy utworzone od apelatywów określających cechy wody i jej koryta. Prace Językoznawcze, 20(2), 53–74. https://doi.org/10.31648/pj.4558

Elwira Kaczyńska 
Uniwersytet ŁódzkiLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.