Potoczne pojęcie normy a proces kreowania dawnych przezwisk

Iza Matusiak-Kempa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn


Abstract

The article discusses the impact of folk concepts on the process of creation
of old nicknames. The analysis is based on the material reconstructed from
contemporary Polish surnames.


Keywords:

przezwiska, myślenie potoczne, wartościowanie, norma potoczna


Anusiewicz J. (1994): Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wrocław.   Google Scholar

Bartmiński J. (2003): Miejsce wartości w językowym obrazie świata. [W:] Język w kręgu wartości. Studia semantyczne. Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, s. 59–86.   Google Scholar

Bielienin K. (2004): Bo w tej Pannie była cudność – Matka Boska w dwóch przekazach apokryficznych z przełomu XV i XVI wieku. [W:] Zamknięte w języku. Studia językoznawcze. Pod red. H. Karaś. Warszawa, s. 91–96.   Google Scholar

Boryś W. (2005): Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.   Google Scholar

Cassirer E. (1998): Esej o człowieku: wstęp do filozofii kultury. Tłum. A. Staniewska. Warszawa.   Google Scholar

Czapiński J. (1988): O naturze i funkcji procesów wartościowania. [W:] Studia nad procesami wartościowania. Pod red. B. Wojciszkego. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 13–35.   Google Scholar

Grzybowski S. (1957): Nazwisko i jego stałość jako elementy identyfikacyjne w dawnym prawie polskim. „Onomastica” III, s. 485–514.   Google Scholar

Hołówka T. (1986): Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku. Warszawa.   Google Scholar

Kiklewicz A. (2017): Lingwistyczne aspekty kategorii wartości. [W:] Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. III: Perspektywa językoznawcza. Pod Red. A. Kiklewicza, J. Piwowar. Olsztyn, s. 33–72.   Google Scholar

Krzeszowski T. P. (2003): Jeszcze kilka słów o wartościach, schematach i metaforach. [W:] Język w kręgu wartości. Studia semantyczne. Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, s. 35–42.   Google Scholar

Krzeszowski T. P. (1994): Parametr aksjologiczny w przedpojęciowych schematach wyobrażeniowych. „Etnolingwistyka” nr 6, s. 29–51.   Google Scholar

Kurcz I. (1994): Zmienność i nieuchronność stereotypów. Warszawa.   Google Scholar

Lakoff G. (2011): Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle. Przeł. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, Kraków.   Google Scholar

Lévi-Strauss C. (1969): Myśl nieoswojona. Przeł. A. Zajączkowski. Warszawa.   Google Scholar

Lewicka M. (1983): Lista określeń do opisu właściwości człowieka. „Przegląd Psychologiczny” 26, s. 701–713.   Google Scholar

Marody M. (1987): Technologie intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania. Warszawa.   Google Scholar

Matusiak-Kempa I., Przybyszewski S. (2014): Strategie deskrypcyjne w kazaniach o Maryi Pannie Czystej Jana z Szamotuł. „Prace Językoznawcze” XVI/4, s. 81–88.   Google Scholar

Ossowska M. (1970): Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa.   Google Scholar

Pinker S. (2002): Jak działa umysł. Przeł. M. Koraszewska. Warszawa.   Google Scholar

Puzynina J. (1992): Język wartości. Warszawa.   Google Scholar

Rymut K. (1999–2001): Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-motywacyjny. T. I–II. Kraków.   Google Scholar

Rymut K. (1998): Nazwiska. [W:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko. Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Rymut K. (2003): Szkice onomastyczne i historycznojęzykowe. Kraków.   Google Scholar

Scruton R. (2010): Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie. Przeł. T. Biedroń. Poznań.   Google Scholar

Wojciszke B. (1988): Wprowadzenie: wszechobecność wartościowania. [W:] Studia nad procesami wartościowania. T. I. Pod red. B. Wojciszkego, s. 7–12.   Google Scholar


Published
2019-09-28

Cited by

Matusiak-Kempa, I. (2019). Potoczne pojęcie normy a proces kreowania dawnych przezwisk. Prace Językoznawcze, 20(2), 115–125. https://doi.org/10.31648/pj.4566

Iza Matusiak-Kempa 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, OlsztynLicense

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.